Sök:

Sökresultat:

78 Uppsatser om Max Weber - Sida 2 av 6

Nya medier - nya användare

This essay shows how administrators in two different organizations are experiencing freedom of action in their work situation. The essay is made based on a qualitative method and interviews were used to implement the study. People chosen for this study are four administrators at a governmentagency - the Social Insurance agency, and four municipal officers from different Social service offices in southern Sweden. The theoretical framework consists of Weber's theory of bureaucracy, and his discussion of the legal authority. The analysis is designed as adiscussion of the parts that were especially prominent during the interviews.

Företagsledarens balansgång

Syftet med denna studie är att undersöka hur företagsledare i mindre företag beskriver närhet och distans till sina medarbetare och hur de anser att en företagsledare bör agera mot sina medarbetare för att få ett fungerande arbetsklimat. För att uppnå syftet användes en kvalitativ metod i form av en semistrukturerad intervjuform. Fem intervjuer genomfördes med fem företagsledare i olika mindre företag i Halmstad. Med hjälp av bland annat Goffman, Weber och Tönnies har jag analyserat empirin. Resultatet av undersökningarna visade att företagsledarna anser att det är en svår balansgång i att ingå i gemenskapen på företaget men ändå hålla en viss distans till sina medarbetare.

Föräldrars motiv att döpa sitt barn : en kvalitativ undersökning i ett sekulariserat Sverige

Denna uppsats presenterar min undersökning av hur valet att döpa sitt barn i ett samhälle av många ansett som ytterst sekulariserat kan förklaras. Undersökningen är en kvalitativ intervjuundersökning av sex dopföräldrar. I intervjuerna har föräldrarna ombetts ange motiv till, och omständigheter kring, barnets dop. Som analysmetod av intervjuerna har använts Staffan Larssons Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi och Starrin/Svenssons Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Som teori för dopets betydelse och innebörd har anknutits till Émile Durkheim och Max Weber.

Filosofi, kultur och management i Folkrepubliken Kina - En studie av kopplingen mellan filosofi och praktik

In order to get full understanding of management culture and practice one must understand the underlying factors. This thesis examines the philosophical foundations for management in the People's Republic of China with its primary focus on the period 1949 -2012. China with its strong economic development in the recent decades is becoming an increasingly important actor in the world economy. Interaction between China and the rest of the word is considerable and currently Chinese firms increasingly expand outside China. This gives further importance especially for westerners to gain a deeper understanding of Chinese views and customs with regard to management.

  Människobehandlande organisationer :   - En studie i upplevelser av positiva och negativa kontakter ur ett klientperspektiv

This is a qualitative study that includes participants that are in connection with a non-civic organization in Sweden. The study aims to capture the participants? subjective experiences regarding human service organizations. The starting point is to catch both their positive and negative experiences, and then try to concretize what directed their perception in both ways. Is there any specific organization that is represented in positive and the negative column? Is it possible to explain the experience by looking at the organization and the organizational goals? Is it possible to see variables that might explain the perception?The study has a narrative focus that seeks the answers in the organisational context rather than in the stories themselves.

ADDICTION SEVERITY INDEX I PRAKTIKEN : - Om missbrukshandläggares erfarenheter av att använda ASI-intervjun

The purpose of this study was to understand how social workers experienced working with Addiction Severity Index (ASI) in relation to the goal set by the National Board of Health and Welfare. The method is spread nationwide and therefore it is of great importance to examine how the social workers themselves experience the demands and the resources surrounding ASI. We choose to do a qualitative study interviewing eight social workers at six different occasions. The result was analyzed using Max Weber?s ideal type bureaucracy and Michael Lipsky?s thesis on street-level bureaucrats.

Handlingsutrymme - ett byråkratiskt dilemma? : En kvalitativ undersökning om hur handläggare inom Försäkringskassans sjukförsäkringssystem samt socialtjänstens försörjningsstöd tolkar sitt handlingsutrymme.

This essay shows how administrators in two different organizations are experiencing freedom of action in their work situation. The essay is made based on a qualitative method and interviews were used to implement the study. People chosen for this study are four administrators at a governmentagency - the Social Insurance agency, and four municipal officers from different Social service offices in southern Sweden. The theoretical framework consists of Weber's theory of bureaucracy, and his discussion of the legal authority. The analysis is designed as adiscussion of the parts that were especially prominent during the interviews.

Användandet av skolgården inom undervisningen : En studie av två skolgårdar

Den här uppsatsen tar en närmare blick på karismatiskt ledarskap vilket ofta sägs vara en personlig egenskap som vissa föds med. Det sägs att personer som Gandhi, Barack Obama och Olof Palme har haft denna egenskap. En egenskap som får folk att följa ledaren oavsett uppoffringen för följaren, och som gör vad än ledaren vill att de skall göra. Arbetet vill problematisera synen på karisma som en personlig egenskap. Med hjälp av karismaforskningens fader, Max Weber, tillsammans med annan forskning om ledarskap och karisma formar denna uppsats en modell för att förstå karismatiskt ledarskap.

Tidig bedömare - Flexibel byråkrat, såklart!

Undersökningen syftar till att undersöka hur åtta personer upplever sin arbetssituation som tidig bedömare av sjukpenningsärenden på Försäkringskassan. I och med att vi strävar efter en djupare förståelse för intervjupersonernas upplever av sitt arbete har vi naturligtvis använt oss av den kvalitativa metoden. Vi har belyst den tidiga bedömargruppen (TB-gruppen) ur olika sociologiska perspektiv. Å ena sidan har vi försökt att se drag av byråkrati i undersökningsgruppen med hjälp av Weber och Bauman. Å andra sidan har vi använt oss av Hage och Powers för att se eventuella drag av det post-industriella i form av flexibilitet och kreativitet hos TB-gruppen. Relationen mellan det byråkratiska och det flexibla är det genomgående temat i undersökningen. Balansen mellan dessa båda faktorer är något som TB-gruppen ställs inför varje dag.

Social bakgrund och studier på högskola : En fallstudie om social bakgrund och högskolestuderande.

SammanfattningDenna uppsats handlar om den sociala bakgrundens betydelse för högskolestudier. Uppsatsen bygger på olika teorier som finns inom klassteorin bland annat av Marx, Weber, Bourdieu. Samt har även annan litteratur och teorier används inför fallstudien. Den socioekonomiska indelningen är viktig att studera för att komma ifrån klassindelningen. Jag har både använt mig av svenska socioekonomisk indelning från SCB och Goldthorpes klasschema.Syftet med uppsatsen är att förstå hur studenter värderar högskolestudier i förhållande till samhällsklass, detta med tyngdpunkten på den sociala bakgrundens betydelse.

Okända vissheter. Slavoj Zizek om den ideologiska fantasin.

This essay focuses on psychoanalytic theory and its relevance for political studies. It especially draws attention to the conceptual toolkit developed by Jacques Lacan and the way that it serves as the starting point for Slavoj Zizek´s approach to the theory of ideology. One important point of this approach is that the power of an ideology is not primarily related to the ideas or worldview it expresses but rather to the enjoyment it provides the subject with. This enjoyment is obscene in the sense that it forms the necessary, but seldom acknowledged, supplement to public values. Fantasy is a major source for this kind of enjoyment.

Vem hör hemma i arbetslivet? : Praktik som åtgärd för att underlätta personer med intellektuella funktionsnedsättningars inträde på arbetsmarknaden.

This study investigates a Swedish educational project aimed to incorporate young people with intellectual disabilities into the labor market through internship. This qualitative interview study was conducted with six of the project student?s internship supervisors. The purpose of this study is thus to examine the motives behind the decision to take on a trainee from the program at the workplace. In addition, the study also aims to examine whether and how dif-ferent factors of the workplace affect the trainee?s opportunities for social inclusion in the workplace.

Studenters val - Program eller Fristående kurs?

Detta är en kvantitativ uppsats, baserad på en surveyundersökning där vi på ett explorativt sätt försöker ta reda på eventuella skillnader utifrån olika sociala faktorer som tradition, målmedvetenhet och ekonomi. Gruppen vi undersöker är studenter som läser antingen fristående kurs eller program på Kristianstad Högskola. I denna enkät använde vi oss av fyra bakomliggande variabler som bestod av kön, ålder, vilken studieform respondenten för tillfället läste och huruvida respondenterna hade föräldrar med högskola eller universitetsbakgrund. För att utföra en bivariat analys användes Chi två test för att hitta eventuella statistiska skillnader mellan grupperna. Vi testar våra hypoteser genom att selektivt använda oss av frågorna och påståendena från enkäten tillsammans med resultaten från de bivariata analyserna.

Competition and its outcomes: Does a more campelilive electoral system elect more well-educated politicians?

Recent studies have reemphasized the importance of competition in democracy. An ideaoriginating from Weber: that demoeratic competition leads to more qualified leaders, has been resurrected. Research shows that democracies are more Iikely to elect leaders with a high leve l of education, and with in demoeratic states stronger competition correlates with elected politicians with higher education, more political experience and higher previous income. This study researehes whether the earrelation between greater competition and electedcandirlates with higher "Curriculum vitae-qualities" holds between electoral systems. Does a more competitive electoral system elect candirlates that score higher on such measures? Using education as a proxy forthese qualities the study traces different outcomes on education in a mixed electoral system, camparing the majoritarian (more competitive) part of the electoral system with the prop011ional (less competitive) part.

EN SKOLA I FÖRÄNDRING : En studie av en ny åtgärd - språkregeln

Focus of this study is an examination of the Swedish school today, its transformation and complexity when also the community outside of school undergoes changes in shape of among other things a different population composition and new political ideas. More specific the aim of the study is to understand how Gustav Adolfsskolan in Landskrona, a compulsory school in south of Sweden, legitimates the language rule that is in effect in the school. It?s a relatively new measure undertaken in the school and both the problems in the school and this measure have been widely discussed in the public media. The theoretical sources of inspiration have come from Weber, Galbraith and Elias and include power relations and dynamics within social mobility when people establishes in new places.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->