Sök:

Utlandssvenskar

En diskursanalys av nationell tillhörighet


Syftet med uppsatsen a?r att ta reda pa? hur identitet tillskrivs svenskar i olika la?nder i va?rlden, beroende pa? vilken situation de befinner sig i. Uppsatsens problemomra?de bero?r identitetsskapande processer da?r ma?nniskor av olika nationaliteter mo?ts och agerar med varandra. Jag utga?r fra?n Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori som beskriver fo?rha?llandet mellan differens och ekvivalens kopplat till hur identitet tas i anspra?k. Da?rfo?r anva?nder jag dessa som verktyg vid analysen av intervjuerna. Genom att analysera materialet har jag tittat na?rmare pa? hur identitet sa?rskiljs eller fo?rlikas beroende pa? vilka olika nationaliteter som representerats i en situation. Resultatet sammanfattas till att identitet a?r fo?ra?nderlig. Svenskhet tillskriver personer sig sja?lva och nationell tillho?righet a?r inte sja?lvklart kopplad till identitet.

Författare

Emilie Sundbom

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..