Sök:

Sökresultat:

168 Uppsatser om Humaniora - Sida 1 av 12

Digital Humaniora Pedagogik : Digitalisering av text och konsekvenser för lärande

Den här studien undersöker hur förutsättningar för lärande förändras genom digital humanities.Utgångspunkt för lärande hämtas ur designteoretiskt multimodalt perspektiv. Teoretiskutgångspunkt för att uppnå förståelse inom digital humanities är hermeneutisk teori. Studien hargenomförts med den öppna metoden litteraturanalys och analyserar antologin DigitalHumanities Pedagogy: Principles, Practices, Politics. Studien belyser digital humanities utifrånolika kunskapsskapande aktiviteter inom lärande och hur lärande kan främjas genom digitalaverktyg och inlärningsmiljöer. Studien belyser exempel på hur digital humanities ställer nyakrav på undervisning och den lärande samt att digitala öppna universitet med fri tillgång tillmaterial och undervisning, förändrar förutsättningarna för institutioner..

Forskningsevaluering av humaniora. En diskursanalys av den aktuella debatten i Skandinavien

This master?s thesis aims to analyze the ongoing debate in Scandinavia on research evaluation of the humanities. This field of research uses bibliometrics, quantative analysis of bibliographical units as a research assessment tool. In recent years evaluative bibliometrics has been an increasingly used method. In Scandinavia, governments have introduced new funding models for research in higher educational institutions.

Ljungbyholm, ett samhälle i förändring

Att genom analys av en mindre ort, hitta och lyfta fram värden som planmässigt kan höja ortens attraktivitet..


Sveriges kosovoalbaner - En fallstudie över en grupp i Södra Sverige

Kosovoalbanerna är i Sverige en relativt ny invandrargrupp. Därigenom är kunskapen om deras kulturella och sociala förutsättningar ganska okänt..

Bibliometri och humaniora : exemplet Slavoj ?i?ek

The purpose of this Bachelor?s thesis is to explore the useability of bibliometric analysis on scientists of the humanities. This is accomplished by doing a case study on philosopher Slavoj ?i?ek. The work process and the results the case study is able to produce and the limits of these results are then analysed and discussed.In the case study all scientific articles in English published 1987-2010 citing ?i?ek were analysed.

SMUTSFLÄCKAR I FÖRÄDLADE FILMRUTOR - Rashygien i svensk 1920-talsfilm

Uppsatsen undersöker om den rashygieniska ideologin även florerade i 1920-talsfilmen, med tre valda närläsningar..

Metaforer i Ciceros Pro Caelio

Syftet med denna uppsats är att utifrån Lakoffs och Johnsons metaforteorier i Metaphors We Live by (1980/2003) undersöka vilka typer av metaforer Cicero använder sig av i Pro Caelio..

En syl i vädret

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad de föremål från bronsåldern som har klassats som bronssylar har använts till. Genom studier av de bronssylar bronssylar i magasinet på Gastelyckan och med hjälp av Andreas Oldebergs katalog Die ältere Metallzeit in Schweden I har jag kommit fram till att bronssylarnas huvudanvändningsområde är till läderarbeten..

Den litterära salongen 2.0 - samarbete och publicering på ett webbpoesiforum

Genom djupintervjuer med aktiva webbpoeter och analys av hemsidan för webbpoesiforumet Sockerdricka belyser uppsatsen hur publiceringsmediet formar författarrollen..

Bibliometrin och humaniora: En bibliometrisk analys av litteraturvetenskapen

The aim of this Master's thesis is to study whether bibliometrics can serve as a method to analyse the humanities.To investigate this a literature study was conducted that examined previous studies concerning bibliometrics and the humanities. Furthermore a bibliometric analysis of comparative literature was carried out. These research findings were then further examined through the perspective of theories on intellectual and social organization of the scienceThe bibliometrical study includes 38 literature journals (11 855 articles in total) which were downloaded from ISI's Web of Science. The material was analysed by using co-citation analysis and co-word analysis. The results of the study are presented in five co-citation maps.

Klassiker "i Musses pigga kakform" : En studie om recensenters mottagande av fyra Disneyfilmer baserade på sagor och romaner

Den här studien undersöker hur recensenter jämför Disneyfilmen med förlagan, hur de jämför med andra Disneyfilmer, hur stor kunskap de har om förlagan och egna tolkningar de gör av filmernas teman och budskap..

Den avhandlade verkligheten: nyhetsvärderingens genomslag på vetenskapsjournalistiken

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska dagstidningarnas nyhetsvärdering påverkar vetenskapsbevakningen.I en kvantitativ studie jämförs antalet doktorsavhandlingar som läggs fram inom varje vetenskaplig disciplin med antalet som får genomslag i medierna.Resultatet visar att medicinska avhandlingar visserligen är de som genererar flest antal artiklar, men att det jämfört med forskningsfältets storlek ändå är förvånansvärt svårt för medicinska avhandlingar att tränga igenom mediebruset. Humaniora och samhällsvetenskap är istället de discipliner som relativt sett är bäst representerade i medierna medan naturvetenskap och teknik hamnar långt efter.En sammanställning av artiklarnas publiceringsplats visar också att nya avhandlingar inom medicin konsekvent klassas som nyheter eller feature medan Humaniora klassas som kultur.I den efterföljande kvalitativa studien undersöks tre specifika avhandlingar inom medicin, litteraturvetenskap och juridik som alla figurerat stort i dagspressen.Genom intervjuer med de inblandade parterna kartläggs hela processen, från det att avhandlingarna färdigställs tills de uppmärksammas i medierna.Förutom att alla tre behandlar ämnen som i någon mån är uppseendeväckande visar sig mellanhanden, en nyckelperson som överbryggar klyftan mellan forskaren och medierna, vara en viktig gemensam faktor..

Islam bakom galler Om islam och svensk kriminalvård

The essay is about islam in swedish prisons. Problems and restrictions from the view of muslim inmates, prison imams and the swedish muslim counsil..

Lusten och viljan att lära - En studie om vad distansstudenter upplever som motivationshöjande i sitt lärande

Högskoleutbildningar på distans har blivit en allt vanligare studieform. De vanligaste orsakerna till att studenter väljer distansutbildning som tillvägagångssätt är att många har familj och barn, långt till högskolan eller att de helt enkelt vill arbeta vid sidan om sina studier. Från högskolans sida gäller det då att bygga upp ett pedagogiskt ramverk och att inspirera studenterna till den teknologi som erbjuds på den nätbaserade utbildningen. Därför kan det vara intressant att titta på vad som motiverar en student att vilja lära under de pedagogiska villkor som gäller på en distansutbildning. Syftet med denna studie var därför att söka kunskap och förståelse för vad distansstudenter upplever som studiemotivationshöjande faktorer i distans utbildningens genomförande.

1 Nästa sida ->