Sök:

Sökresultat:

88 Uppsatser om Hallandsćsen - Sida 1 av 6

Ett förĂ€ndrat klimat : Är Hallands kommuner redo?

Uppsatsen följer upp SOU utredningen, Klimat- och sÄrbarhetsutredningen frÄn 2007 och den efterföljande propositionen En sammanhÄllen klimat- och energipolitik dÀr man redogör för hur Sverige kommer att drabbas av klimatförÀndringar samt hur man ska arbeta för att möta dessa. Fokus i undersökningen ligger pÄ Hallands lÀn och arbetet dÀr med att möta klimatförÀndringarna och förbereda samhÀllet inför dessa, har man gjort nÄgot av det som utredningen och propositionen tar upp och slÄr fast? Uppsatsen Àr en kvalitativ studie som frÀmst baseras pÄ intervjuer men till viss del Àven pÄ dokument frÄn de berörda aktörerna. Klimatanpassningsarbetet har kommit olika lÄngt i Hallands lÀn, vissa kommuner ligger relativt lÄngt fram med sitt arbete medan andra inte har gjort nÄgot alls. En av de frÀmsta förklaringarna till detta, Àr enligt denna studie, i vilken utstrÀckning som man hittills drabbats av olika vÀderrelaterade hÀndelser..

LSS-bostaden i fokus! - En studie om arbetet kring LSS-bostÀder för vuxna i Hallands sex kommuner

AbstractTitel: ?LSS-bostaden i fokus! ? En studie om arbetet kring LSS-bostÀder för vuxna i Hallands sex kommuner?.Handledare: Hans BengtssonInstitution: Sektionen för HÀlsa och samhÀlleTyp av arbete: C-uppsatsAntal sidor: 46Syfte: Syftet med denna uppsats Àr att redogöra för hur man arbetar med frÄgor rörande bostÀder med sÀrskild service för vuxna (LSS § 9p9) i Hallands sex kommuner.Metod och material: I denna uppsats har jag valt att anvÀnda mig av intervjuer som metod för materialinsamling. Jag har Àven valt att anvÀnda en komparativ metod för att utföra jÀmförelser kommunerna emellan. Genom jÀmförelser Àr det möjligt att studera likheter/olikheter kring LSS-bostÀder. Sammanfattning: I denna uppsats har sÄvÀl politiker som tjÀnstemÀn intervjuats för att diskutera frÄgor som rör bostÀder med sÀrskild service för vuxna enligt LSS § 9p9.

Kvinna och chef inom Polismyndigheten i Hallands lÀn

SammanfattningEtt mÄl inom svenskt polisvÀsende Àr att skapa en jÀmnare könsfördelning med avseende pÄ chefsfunktioner inomoperativ verksamhet. Mot bakgrund i detta startade Polismyndigheten i Hallands lÀn under hösten 2007 ettstrategiskt lÄngsiktigt utvecklings- och ledarskapsprojekt.Syftet med denna undersökning Àr tvÄdelat, dÀr ett praktiskt och ett abstrakt teoretiskt syfte har sammanfogats.Det praktiska syftet avser pÄ att utvÀrdera utvecklings- och ledarskapsprojektet ?Att vara chef i operativverksamhet?. Det teoretiska syftet Àr att undersöka om det finns nÄgra genus- och könsrelaterade förestÀllningar,normer och vÀrderingar inom Polismyndigheten i Hallands lÀn som har en negativ inverkan pÄ kvinnorsmöjligheter att söka sig till chefstjÀnster.Undersökningens empiriska material har samlats in genom en enkÀtundersökning och analyserats med teorier omutvÀrdering och genus- och könsmaktsordning. De resultat som framkommit visar att projektet var ettframgÄngsrikt utvecklings- och ledarskapsprojekt.

Lean i kommunen : En studie om de hallÀndska kommunernas arbete med lean

Denna uppsats handlar om lean. NÀrmare bestÀmt om lean i de sex hallÀndska kommunerna: Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm, Kungsbacka och Varberg. Syftet med denna uppsats Àr först och frÀmst att Àgna sig Ät innebörden av lean för att dÀrefter genomföra en kvalitativ undersökning dÀr intresset Àr att undersöka vilka kommuner i Hallands lÀn som arbetar med lean samt pÄ vilket sÀtt kommunerna arbetar med lean. I analysen diskuteras det marknadslika styrinstrumentet, som lean faktiskt Àr och dess effekter samt pÄverkan pÄ kommunen. Slutligen diskuteras den marknadslika kommunen samt effekterna av lean i kommunen..

Riskidentifiering inom elektronisk kommunikation i Hallands lÀn : Vilka hot föreligger den elektroniska kommunikationen och vilka risker innebÀr det?

Den elektroniska kommunikationen a?r idag en stor och viktig del i vardagen, da?rfo?r beslutade sig La?nsstyrelsen i Hallands la?n fo?r att starta ett projekt da?r de i ett samarbete med Ho?gskolan i Halmstad skulle utfo?ra en fullsta?ndig risk- och sa?rbarhetsanalys inom sektorn elektronisk kommunikation, tillsammans med kommunerna och regionen i Hallands la?n. Som en fo?rsta del i en risk- och sa?rbarhetsanalys, ma?ste en riskidentifiering go?ras och det a?r det som a?r syftet med rapporten. Resultatdelen i rapporten bygger pa? en sammansta?llning av svar fra?n intervjuer med ansta?llda inom kommunerna och Region Halland.Riskerna som fo?ranletts av de identifierade hoten a?r relativt ma?nga och a?r av olika form och allvarlighetsgrad.

Politisk professionalisering och röda tÄrtspadar

Titel Politisk professionalisering och röda tÄrtspadar. En kvalitativ studie av valrörelsen 2010 Ärs strategiska kommunikation hos Hallands Socialdemokratiska PartidistriktFörfattare Therese StoltzKurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, institutionen för journalistik, medier och kommunikationTermin Höstterminen 2010Handledare Mathias FÀrdighAntal ord 16 732 (inkl. bilagor)Syfte Att studera ett politiskt partis förutsÀttningar för att inför och under valrörelsen 2010 arbeta med strategisk politisk kommunikation.Metod Kvalitativ metod. Intervjuer samt analys av strategidokument och medietexter.Material Intervjuer med politiska företrÀdare inom Hallands Socialdemokratiska Partidistrikt. Strategidokument i form av de nationella och regionala valstrategierna samt en handlingsplan för fackligpolitisk samverkan.

UtvÀrdering av Uppföljning av Handlingsprogram för miljömÄl i Hallands lÀn

Sweden?s environmental work is to set out from 16 national environmental quality objectives. It aims to work for a sustainable society and to solve our current environmental problems today and not pass them on to future generations. The purpose of this study was to evaluate Uppföljning av handlingsprogram för miljömÄl (a follow up-study of a programme for environmental quality objectives) and to propose new methods to work with the revision of Handlingsprogram ? sÄ genomför vi de regionala miljömÄlen i Hallands lÀn (a programme to implement the regional environmental quality objectives in the County of Halland), a revision which will start in autumn 2010.

En rykande verklighet : En analys av grundskolans tobakspolicyarbete i Hallands lÀn

Syftet med studien var att undersöka grundskolans tobakspolicy i Hallands lÀn, detta med utgÄngspunkt frÄn tvÄ frÄgestÀllningar: om grundskolorna i Hallands lÀn hade en dokumenterad skriven tobakspolicy samt om tobakspolicydokumenten var utformade utifrÄn statens folkhÀlsoinstituts rekommendationer kring vad som bör ingÄ i ett policydokument gÀllande tobak. Resultatet av studien visade att 33 av 49 tillfrÄgade skolor angav att de hade ett policydokument innehÄllande tobak. 3 av 49 skolor svarade att dem inte hade nÄgon policy pÄ omrÄdet och 13 av 49 svarade inte pÄ förfrÄgan. Utav de 33 skolor som utgav sig för att ha ett dokument gÀllande tobak, svarade 90 procent av skolorna att de utgick frÄn ett samlat policydokument för kommunens grundskolor. Ett av dessa dokument hade i vaga ordalag nÀmnt tobak som drog i sin drogpolicy medan fokus i ett annat dokument endast lÄg pÄ alkohol och narkotika.

Samverkan som arbetssÀtt : En kvalitativ studie om samverkan som arbetssÀtt mellan myndigheter inom Samordningsförbundet Hallands projekt med samordningshandledare

Uppsatsens syfte Àr att öka förstÄelsen för om Samordningsförbundet Hallands samverkan mellan myndigheter Àr ett lÀmpligt stöd för den mÄlgrupp den riktar sig till, samt om arbetssÀttet har betydelse för de berörda klienternas vÀlbefinnande. Studien utgÄr ifrÄn en kvalitativ metod dÀr insamling av empirin gjorts genom semistrukturerade intervjuer med bÄde klienter och samordningshandledare. I resultatet framhÄlls av bÄde klienter och samordningshandledarna vikten av samverkan som arbetsÀtt mellan myndigheter. Klienterna betonar speciellt bemötande, förhÄllningssÀtt samt vikten av det gemensamma sprÄket. I klienternas reflektioner kring deras livssituation och vÀlbefinnande framgÄr mÄnga olikheter, men ocksÄ flera likheter som vi med hjÀlp av sociologiska teorier tolkat.

Den HÀlsosamma Individen : - En diskursanalytisk studie om Region Hallands folkhÀlsoförordningar

HÀlsoförordningar som presenteras i styrdokument Àr ett exempel pÄ styrningsmentalitet och folkhÀlsoarbetets pedagogik, som avser förÀndra folkhÀlsan. Syftet med föreliggande studie var att synliggöra och analysera vilka diskurser om hÀlsoförordningar som framkommer i Region Hallands interna och externa styrdokument som behandlar mÄl, strategier, policyer och riktlinjer i det regionala folkhÀlsoarbetet för Är 2014. Analysen av diskurser fokuserades kring individens identitetskonstruktion och subjektivation via maktstyrning frÄn texternas innebörds- och interpersonella aspekter, i avseende att pÄvisa styrningsmentaliteter och hÀlsoförordningar som betydelsefulla bestÀmningsfaktorer för individers hÀlsa.Med kvalitativ diskursteori och Foucaldiansk textanalys har föreliggande studie analyserat 6st styrdokument, utgivna av Region Halland.Resultatet visar de fyra diskurser som kom till uttryck, genom dessa diskurser antyds det att regionala hÀlsoförordningar Àr mÄl- och vision -fokuserade om en god och jÀmlik hÀlsa för alla, dÀr arbetet för att nÄ idyllen om det hÀlsosamma folket sker med proaktivt arbete och delaktighet mellan samhÀlleliga hÀlsopromotionsinsatser och individers egna levnadsval. Det anses att individens förÀndringar av levnadsvanor skapas i samklang med autonomi och hög kunskap, och arbetet förutsÀtter att hÀlsosamma alternativ finns tillgÀngliga och genomsyrar Hallands samhÀllsplanering, budget och samhÀllsvision. Uppsatsen prÀglas av en individfokuserad skildring i Regionens folkhÀlsoarbete, i uppsatsens avslutande diskussion lyfts dÀremot de textanalytiska diskurserna i ett högre skikt och problematiserar den möjliga samhÀlleliga konsekvens som diskurser kan ge och hur det kan tolkas ur ett nationellt perspektiv..

UtvÀrdering av ÄtgÀrdsförslag samt ÄtgÀrder efter dödsolyckor i vÀgtrafiken: Hallands lÀn Är 2003-2005

Syftet med denna rapport Àr att utifrÄn STRADA och VÀgverkets djupstudier av dödsolyckor i trafiken utvÀrdera föreslagna trafiksÀkerhetshöjande ÄtgÀrder för de dödsolyckor som skedde i Hallands lÀn mellan Är 2003 till 2005. GenomgÄende frÄgestÀllningar Àr bland annat i vilken utstrÀckning de föreslagna ÄtgÀrderna har genomförts och för de fall dÀr ÄtgÀrder har vidtagits, vilken effekt har de haft pÄ trafiksÀkerheten, och för de som inte har ÄtgÀrdats finna konsekvenser för detta. Resultatet av studien och rekommendationer Àr följande: ? Av de 53 dödsolyckorna som skedde i Hallands lÀn under det givna tidsintervallet Àr det 25 som haft fysiska ÄtgÀrdsförslag i vÀgmiljön föreslagna i VÀgverkets djupstudierapporter. ? Att det bara Àr 25 av 53 dödsolyckor som leder till fysiska ÄtgÀrdsförslag visar pÄ svÄrigheten och komplexiteten i att orsakerna kan elimineras.

FrÄn tradition till modernitet? MentalitetsförÀndringar hos bönder i Höks HÀrad i slutet av 1700- och 1800-talet

Uppsatsen behandlar bönders vĂ€rldsbild under tvĂ„ perioder, före (1796-1800) respektive efter Laga skifte (1886-1890). Studien Ă€r avgrĂ€nsad till Höks HĂ€rad i Hallands lĂ€n. Den empiriska undersökningen baseras pĂ„ suppliker, insĂ€nda till Hallands lĂ€ns Landskontor och Landskansli, som analyserats och tolkats med en hermeneutisk metod. Karl-Johan Ödmans teori i vilken bondebefolkningen genomgick ett mentalt skifte mellan tradition och modernitet i samband med Laga skifte har fungerat som ram för tolkningen av materialet. Undersökningen visar att kĂ€nnetecken för Ödmans traditionella paradigm Ă„terfinns i undersökningens suppliker frĂ„n den tidiga perioden medan de moderna kĂ€nnetecknen inte Ă€r lika tydliga under sin period.

MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR : En kartlĂ€ggning av kommunerna i Hallands lĂ€n

This study aims to identify the municipalities of Hallands? methods, guidelines and policies in integration concerning new arrivals of children and teenagers. Some of the new arrivals are under the power of Swedish Migration Board and some of them are by a contract handed over to the municipalities. The evaluation is based on Michael Lipskys street-level bureaucracy which puts its focus on the lower level of bureaucrats meeting with clients. The frame is Skolverkets guideline for education of new arrivals which is more or less a way towards a common policy.

VarumÀrke i offentlig förvaltning ? VarumÀrkesarbete pÄ vÄrdmarknaden

Syftet med denna studie Àr att ta reda pÄ hur de privata och offentliga vÄrdcentralerna i Hallands lÀn hanterar sina varumÀrken. Genom denna studie kan vi se hur vÄrdcentralerna utmÀrker sig frÄn varandra i vÄrdmarknaden samt vilka likheter och skillnader som finns mellan de tvÄ olika verksamhetsformernas, de privata och de offentliga, hantering av varumÀrke.Studien Àr baserad pÄ en kvalitativ metod och det empiriska materialet har inhÀmtats genom semistrukturerade intervjuer. Sex vÄrdcentraler, varav tre offentliga och tre privata, frÄn Hallands lÀn har deltagit i undersökningen. Resultatet har sedan analyserats med hjÀlp av tidigare forskning och relevanta begrepp inom omrÄdena varumÀrkesuppbyggnad och varumÀrkeskommunikation.Resultatet visar att varumÀrkesarbete Àr nÄgot som bÄde de offentliga och de privata vÄrdcentralerna, medvetet och omedvetet, arbetar med. Vissa vÄrdcentraler anser att varumÀrkesarbete Àr nÄgot som Àr viktigt för deras verksamhet medan andra vÄrdcentraler ser det som mindre viktigt.

Mjölkföretag i SkÄne och Halland : management, produktion och ekonomi

Mjölkavkastningen hos korna har under lÄng tid legat högre i Halland Àn i SkÄne. Enligt en historisk undersökning som genomfördes i studien har hallÀndska kor haft högre avkastningsnivÄ de senaste 15 Ären. Syftet med studien var att undersöka om det finns nÄgra regionala skillnader och förklaringar till varför Hallands mjölkföretagare har en högre mjölkproduktion Àn SkÄnes mjölkföretagare. BesÀttningar ifrÄn Svensk Mjölks kokontrollregister valdes ut slumpmÀssigt i SkÄne och Halland för intervjuer baserat pÄ ett frÄgeformulÀr och berÀkning av endagars foderstatskontroll i fodervÀrderingsprogrammet Norfor. Dessutom skickades ett frÄgeformulÀr ut till de lokala husdjursföreningarna, SkÄnesemin och VÀxa för att jÀmföra deras arbetssÀtt.

1 NĂ€sta sida ->