Sök:

Sökresultat:

299 Uppsatser om Google bil - Sida 2 av 20

Google Earth och Street View : En säkerhetsrisk för svenska företag och myndigheter?

På senare år har etableringen av 3D-applikationer på internet, för att visualisera geografiska områden och platser blivit allt vanligare. Exempel på sådana applikationer är tjänsterna Google Earth och Street View, som levereras av företaget Google. Den snabba utvecklingen av 3D-tjänsterna har medfört bättre bildupplösning och mer detaljerade satellitbilder. Detta har i sin tur fört med sig att integritets- och säkerhetsrelaterade frågeställningar relaterade till 3D-applikationerna har aktualiserats. Från flera håll i världen har Google stött på ifrågasättanden och protester.

Google, Yahoo! och Live Search: en evaluering av tre webbsöktjänster

The purpose of this Master?s thesis is to evaluate three general query-based web search engines. The search engines chosen are Google, Yahoo! and Live Search. The topics, which where transformed into twenty queries, are based on real users? information needs, taken from an ask-a-question service.

Framtiden för Google Glass : En studie i acceptans av ny teknik

Google Glass är ett par glasögon med utökade tekniska funktioner som är under utveckling av Google X. Denna kandidatuppsats undersöker hur produkten kommer att stå sig på marknaden. De områden som denna studie har valt att fokusera på är de säkerhetsfrågor som kan komma att uppstå gällande produkten. Säkerhetsfrågorna syftar på integritetsaspekten för användaren och dess omgivning, samt hantering och spridning av data. Det andra område som denna rapport analyserar är människa-datorinteraktion.

Akademiska söktjänster: En jämförande studie av Google Scholar, MEDLINE och Web of Science

The purpose of this paper is to compare the three search engines Web of Science, Google Scholar and MEDLINE in regards of recovery efficiency and the overlap of relevant documents when it comes to information searching for academic purposes. Furthermore, it raises the question whether freely available search engines and licensed search engines are interchangeable with each other. The empirical data in this study were collected through searches conducted in the three search engines Web of Science, Google Scholar and MEDLINE. Twenty search queries were used and the first twenty retrieved documents for each query were examined for relevance using previously designed criteria. The documents were scored by a binary relevancy scale and thereafter a precision value for each search engine was calculated.

Primär eller sekundär söktjänst? En effektivitetsstudie av söktjänsten Google och metasöktjänsten Dogpile

This thesis examines the retrieval effectiveness of two Web search engines. The two search engines are chosen to represent two different types Google as a broad general search engine and Dogpile as a broad general metasearcher. Twenty queries have been used and the first twenty hits for each query were evaluated for relevance. The queries were invented by the authors, based upon their interests and information needs. They were expressed in a general manner, by using one or several keywords, in accordance with the simple search mode available for each search engine.

Globala och lokala sökmotorer: en utvärdering av Google, MSNSearch och Svesök

The purpose of this thesis is to evaluate three search engines with regard to retrieval effectiveness of information specific to Swedish users. Coverage and the precision in result descriptions are also examined. The three selected search engines are Google, MSN Search and Svesök. 30 queries were tested against the search engines and the first 20 result descriptions and results were judged for relevancy. Relevancy was judged by a binary scale.

Evaluering av återvinningseffektiviteten i Svensk Medicin och Google Scholar med medicinska frågor ur Fråga doktorn.

The purpose of this thesis is to evaluate and compare the retrieval effectiveness of two search engines on the Internet: Svensk Medicin and Google Scholar. Svensk Medicin is a medicine-specific search engine and Google Scholar specialises in indexing scholarly material. A set of 20 questions in four categories were used to conduct the searches with the search engines. Genuine medical information needs were selected from a question collection provided by the television program Fråga doktorn. The relevance of the first 10 retrieved documents was judged by using a binary scale and the measure used was precision.

Som papper och penna? Några elevers och lärares uppfattning om att arbeta med ett socialt medium i undervisningen.

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra elevers och lärares uppfattningar om hur det är att arbeta med ett socialt medium i undervisningen. För att uppnå syftet ställdes en övergripande fråga: Hur uppfattar lärare och elever Google Sites som verktyg för lärande? Och två underfrågor: Hur och i vilket syfte används Google Sites? Vad tros användningen ge eleverna, enligt lärare och elever? För att få svar på frågorna utfördes kvalitativa intervjuer med två lärare och fyra elever. Intervjuerna spelades in med en diktafon och transkriberades inför analys utifrån frågeställningen. Både lärare och elever i min undersökning är positiva till användningen av Google Sites i undervisningen.

Utveckling av ny musiktjänst på Google App Engine

Idag använder många band och artister utan skivkontrakt olika tjänster på Internet för för att publicera sitt material. Dagens populära tjänster saknar antingen en välutvecklad musikspelare eller en webbplats med community.Syftet med det här arbetet är att med hjälp av molntjänsten Google App Engine, programspråket Python och ramverket Django utveckla en mer komplett tjänst.Arbetet resulterade i grunden till en tjänst samt en rad positiva och negativa slutsatser gällande valet av teknik..

Den nya IT-bubblan : En studie om journaliststudenter och deras sökvanor på nätet

The web is getting more and more characterized by personalization. Big socialnetworks like Facebook as well as the leading search engine Google increasingly usepersonalization algorithms to tailor the information that they present to users. All inorder to make the information more relevant and engaging for the end consumer. Howdoes this personalization affect journalists who increasingly search the web as a partof their journalistic research? In this essay we have looked at the effects thatpersonalization has on the journalists of tomorrow by conducting a survey amongstudents of journalism.

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? : en fallstudie om Google AdWords

Att marknadsföra sig på internet via sökmotorer har ökat explosionsartat under det senaste decenniet men är ännu ett relativt nytt och outforskat område inom marknadsföringslitteratur. Trenden pekar på fortsätt ökning i framtiden men exakt vad annonsörer uppskattar mest med denna typ av marknadsföring har ej varit kartlagt. Syftet med denna uppsats var således att identifiera vilka fördelar och nackdelar existerande och potentiella annonsörer till Google i Sverige finner i sökordsmarknadsföring, samt att analysera och rangordna vilka av fördelarna de anser viktigast. Bisyftet var att kartlägga vilka av dessa egenskaper Google kommunicerar om annonseringsprogrammet Google AdWords för att kunna analysera förhållandet mellan vad som kommuniceras och vad som efterfrågas.Teorier kring internetannonsering, marknadsföring online samt fördelar och nackdelar med sökordsmarknadsföring låg till grund för utformning av fyra fördelsdimensioner, nämligen: Målgrupp, Mätbarhet, Kostnadskontroll samt Tid & Flexibilitet. Kvalitativa intervjuer med tre Google-anställda och en representant från mediamarknaden, samt en webbenkät med 224 AdWords-användare blev utgångspunkten för det empiriska materialet.Vid studien framkom att det råder en övergripande överensstämmelse mellan vad som framställs som fördelar med sökordsmarknadsföring i teori och praktik.

Källkritik

Syftet med denna undersökning var att ge en överskådlig syn på hur elever tänker kring användandet av internet. Undersökningen belyser även skillnader för informationssökning privat och i skolan, samt skillnader mellan teoretiska och praktiska program. Detta gjordes med hjälp av en kvantitativ metod där respondenterna fick fylla i en enkät. Resultatet har visat på att elever generellt sett använder både Wikipedia och Google i sitt sökande efter information. Det förekommer även en del elever som tror att censur gäller på internet.

All the Web, Alta Vista och Google: en effektivitetsstudie av tre söktjänster på webben.

The purpose of this essay is to perform an evaluation regarding retrieval performance of three web search engines. The search engines included are All the Web, Alta Vista and Google. These have been tested using ten queries within different subject areas chosen by the author. The first twenty hits for each question have been analyzed for relevancy. Relevancy is judged on a three-point scale; 0, 0,5 and 1 where 0 goes to irrelevant and inactive or duplicate documents, 0,5 point goes to partially relevant documents and 1 point goes to highly relevant documents.

Jämförelse mellan populära molnlagringstjänster : Ur ett hastighetsperspektiv

Molnlagringstjänster används alltmer och är en växande marknad. Uppsatsen har fokuserat på att undersöka olika molnlagringstjänster ur ett hastighetsperspektiv. När små filer utbyts mellan klient och server har hastigheten på överföringen en mindre betydelse. Vid större överföringar får hastighetsaspekten en alltmer viktig roll.Regelbundna hastighetsmätningar har utförts mot de mest populära molnlagringstjänsterna. Testerna har utförts från Sverige och USA.

Att göra eller inte göra : Hur kontroll och nyfikenhet påverkar regelverket på Facebook

This paper is a literature study on search engine optimization (SEO) considering the leader of the search engine market: Google. There´s an introductory background description of Google and its methods of  crawling the Internet and indexing the web pages, along with a brief review of the famous PageRank algorithm. The purpose of this paper is to describe the major important methods for improved rankings on Google´s result lists. These methods could be categorized as on-page methods tied to the website to be optimized or off-page methods that are external to the website such as link development. Furthermore the most common unethical methods are described, known as ?black hat?, which is the secondary purpose of the text.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->