Sök:

Sökresultat:

418 Uppsatser om George r.r. martin - Sida 2 av 28

Fantasygenrens kvinnoskildringar : Fördomar och möjligheter i den fantastiska litteraturen

In this essay a conclusion about the way female characters are portrayed in fantasy novels will be attempted through an analysis of one selected female character from each selected novel. The works that have been chosen are; J.R.R. Tolkien?s The Lord of the Rings, Robert Jordan?s The Eye of the World and A Game of Thrones by George r.r. martin.The analysis will be done with the help of examples and theories from both feministic criticism and gender studies.

Att få ihop livspusslet : Konceptuella metaforer och bildspråk i debatten kring föräldraförsäkring

Med utgångspunkt i George Lakoff och Mark Johnsons teori om den konceptuella metaforen analyseras i denna uppsats bildspråket i opionsjournalistiska texter som behandlar frågan om individualiserad föräldraförsäkring. Därtill anläggs med hjälp av Yvonne Hirdmans teori om genussystemet ett genuserspektiv, för att undersöka om metaforerna är könade och/eller reproducerar det binära könstänkandet. Materialet är hämtat från DN, Aftonbladet, Expressen och SvD under perioden januari 2010-novmeber 2013. .


George W. Bush och spelet om The National Security Strategy -USA:s förändrade utrikespolitik efter 11 september 2001

Terrorattackerna 11 september 2001 kom att innebära dramatiska förändringar av den amerikanska utrikespolitiken. Syftet med denna uppsats är att med hjälp av två olika teorier förklara denna förändring. För analysen av George W. Bush används kognitiv teori och för att analysera förhandlingsspelet mellan de centrala aktörerna inom USA:s utrikesförvaltning används Graham Allisons modell Governmental Politics,Analysen visar att Bush efter 11 september omtolkar förutsättningar för USA i världen och sin egen roll som president. Han tar en mer aktiv roll i skapandet av en ny utrikespolitisk strategi.

?De svenska journalisterna? : En kvalitativ studie av medierapporteringen kring Martin Schibbye och Johan Persson

The purpose of this essay is to analyze the media coverage of the case with Martin Schibbye and Johan Persson in the four biggest newspapers in Sweden in order to see how social constructions is created through the use of language. It is also of interest to see how nationality is represented in the material. The theory is based on Edward Said?s theory of post colonialism and the prejudices that has developed from the western way of viewing ?The orient?. It is also based on Richard Dyers theory on whiteness and binary oppositions, which shows how ?whiteness? is viewed as the norm and is also never questioned.The method is critical linguistics and based on Norman Fairclough and Michael Halliday.

Två kön, två kedjor Förutsättningar och möjligheter i en feministisk analys av George Batailles pornografiska roman Ögats Historia

Uppsatsen diskuterar olika uttolkningar av George Batailles pornografiska kortroman Ögats Historia (L?Histoire de l??il, 1928) utifrån den franska feministiska filosofen Luce Irigarays teorier om Fallogocentrism, en genuin Femininitet och Mimesis.I slutet förekommer även en analys av Ögats Historia som med hjälp av Irigarays tolkningsverktyg och med utgångspunkt i den tidigare uttolkningsdiskussionen försöker producera en positiv feministisk tolkning av texten. Det vill säga en tolkning som istället för att visa på textens eventuella misogyna eller fallogocentriska drag, visar på dess feministiska kvaliteter och potenser.I praktiken innebär detta att Irigarays tankar om det Genuint Feminina eller ett Kvinnligt Språk (Parler Femme) används som modell för en alternativ sexuell diskurs vilken sedan appliceras på Ögats Historia, och särskilt på framställningen av den kvinnliga huvudprotagonisten.Det underliggande syftet är därmed att utforska möjligheterna för en feministisk pornografi eller erotika..

Rocky och Brudarna : Hur män respektive kvinnor framställs i Martin Kellermans serie ?Rocky?

 An analysis in the work of Martin Kellermans comic ?Rocky? of the interaction between the male and female characters and of how each of their gender are portrayed. We are going to find out if it is probable for young adults to be affected by any eventual gender-stereotypes that we can find in ?Rocky? or if ?Rocky? consolidates a stereotypical image of men and women that young adults might have developed through different media. We conduct this analys by first reading through random seleceted ?Rocky? books and present some of the comic strips where men and women interact with each other or discuss the opposite sex..

Sceniskt gestaltad musik

Vad är för- och nackdelarna med att sceniskt gestalta musik? Intervju med Karin Rehnqvist, Kent Olofsson, Mattias Petersson och Martin Fröst. Reflektioner egna arbeten: Föreställningen Någon borde ta tag i det här... på Folkoperan 26 april 2014. Rörelse, röst och spel för stråktrio ensemble recherche..

Anton Rolandson Martin och hans mentorer : med särskild hänsyn tagen till Carl von Linné och Pehr Wilhelm Wargentin

Grundidén i denna uppsats utgår från antagandet att en enskild person kan lämna kunskap om sin samtid till efterkommande generationer. Huvudtemat i denna undersökningen är att framställa hur en person legitimerar sig själv och sina vetenskapliga rön genom att skapa relationer till specifika patroner.[utdrag ur inledningen].

Språk som maktutövningsmedel En studie om försök att rättfärdiga Operation Iraqi Freedom

The purpose of this study is to investigate the way George W. Bush used the language as a means to exercise power in an attempt to justify Operation Iraqi Freedom. The theories used to answer the purpose are discourse analysis and three different moral metaphors that are applied on the data.The collected material for the metaphors is constituted of cognitive linguistic books from prominent linguists, such as George Lakoff, Alan Cruse and William Croft, and the material for the discourse analysis is also collected from prominent discourse analysts such as Michél Foucault and Norman Fairclough. The official White House website provides the material for my data. The scientific method used in this study has been qualitative text analysis where the hermeneutic approach has been an essential part of it.The main question: In what way did George W.

(långtråkigt)

Sammanfattning: I detta arbete har jag undersökt det långtråkiga och den vardagliga flykten från det. Min inställning till det långtråkiga i detta sammanhang är att det innehåller något gåtfullt och intressant. Undersökningen utgår från intryck från tre olika miljöer: köpcentrat, torget och sammanträdet. Intrycken har antecknats enligt den metod George Perec använt i Ett försök att uttömma en plats i Paris. Med utgångspunkt i intrycken från dessa platser har jag tillverkat tre halssmycken.

Rättfärdigade argument? USA:s militära intervention i Panama 1989

In 1989 the United States choose, after years of conflict, to carry out a military intervention in Panama, to remove Manuel Noriega, convicted for drug dealing and for threatening the lives of the Americans living in Panama. The aim of this study is to examine whether George H. W Bush?s arguments for the military intervention comply with the principles of the just war.The method chosen for this study is a qualitative literature study, based primarily on secondary data. It is a case study with two complementing theories, the theory of the just war and the world system theory.The result showed that the American intervention both can be justified and unjustified following the principles of the Just War Theory.

Två män och ett litet krig

Den 11:e sptember 2001 inträffade västvärldens i särklass värsta terror dåd på Manhattan i New York. I samma ögonblick som det första planet plöjde in i ett av World Trade Centers torn började in process mot ett fullskaligt krig mellan USA och Terrorismen. I denna process har vi skiljt ut två personer och tre beslut som vi anser i hög grad har påverkat det efterföljande kriget. George W. Bush och Donald rumsfeld har i vår mening satt tydliga spår på den fortsatta utvecklingen.

Till för medmänniskan Om medmänsklighet utifrån Martin Buber och Gustaf Wingren

This is a study of humanity about the meetings we have with one another. I write about this subject out of the perspective of Martin Buber and Gustaf Wingren. As I enter this area and begin the writing a few questions are being developed, such as:? Why do we as humans have the need to meet each other?? ?What happens with us when the meeting is absent?? ?What does it mean to love your fellow man or woman?? ?What helps or destroys our possibilities to meet each other?? Buber talks about Me and You and the aim of the meeting we have with each other. When we meet each other it generates a responsibility against each other.

Läsarens interaktion med texten : en studie av hur läsarens uppfattning av texten påverkar meningsskapandet i absurdistisk dramatik

This essay examines how the meaning of an absurd play may be affected by how the reader understands the text. To address this problem I have turned to Wolfgang Isers theory of reception. Primarily I have taken on that the creation of meaning comes about when the reader fills in blanks in the text. I have also used Martin Esslins work on the theater of the absurd. I have mainly studied his research on Harold Pinter.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->