Sök:

Sökresultat:

13 Uppsatser om Fastighetstaxering - Sida 1 av 1

Hur ett småhus ålder påverkar marknadsvärdet & taxeringsvärdet : En studie av småhus i Gävle kommun

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur ett småhus ålder kan påverka marknadsvärdet och taxeringsvärdet för en småhusfastighet samt hur den svenska taxeringsmodellen tar hänsyn till hur ett småhus ålder påverkar värdet. Målet är att ge förslag på hur ett småhus ålder kan behandlas vid Fastighetstaxering i Sverige.Ett småhus definieras som en byggnad inrättad till bostad för en till två familjer och en småhusfastighet utgörs av ett småhus plus dess tomtmark. Vid Fastighetstaxering av småhusfastigheter i Sverige bestäms ett byggnads- och ett tomtmarksvärde som sedan slås ihop till ett taxeringsvärde för småhusfastigheten, taxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet två år före taxeringsåret. Byggnadsvärdet respektive tomtmarksvärdet bestäms utifrån olika värdefaktorer, en av dem är värdefaktorn ålder vilket anges som ett värdeår ämnat att uttrycka en byggnads återstående ekonomiska livslängd.Metoder som har använts i studien är en litteraturstudie som granskat tidigare forskning inom ämnet samt lagstiftning och facklitteratur. En kvantitativ undersökning av småhus och köp i Gävle kommun har genomförts för att skapa en generell bild av hur ett småhus ålder påverkar småhusfastigheters taxeringsvärde samt en generell bild av när taxeringsvärdet är svårbedömt på grund av ett småhus ålder.

Fair Trade ? En studie om utbildningars påverkan på attityd och beteende

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur ett småhus ålder kan påverka marknadsvärdet och taxeringsvärdet för en småhusfastighet samt hur den svenska taxeringsmodellen tar hänsyn till hur ett småhus ålder påverkar värdet. Målet är att ge förslag på hur ett småhus ålder kan behandlas vid Fastighetstaxering i Sverige.Ett småhus definieras som en byggnad inrättad till bostad för en till två familjer och en småhusfastighet utgörs av ett småhus plus dess tomtmark. Vid Fastighetstaxering av småhusfastigheter i Sverige bestäms ett byggnads- och ett tomtmarksvärde som sedan slås ihop till ett taxeringsvärde för småhusfastigheten, taxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet två år före taxeringsåret. Byggnadsvärdet respektive tomtmarksvärdet bestäms utifrån olika värdefaktorer, en av dem är värdefaktorn ålder vilket anges som ett värdeår ämnat att uttrycka en byggnads återstående ekonomiska livslängd.Metoder som har använts i studien är en litteraturstudie som granskat tidigare forskning inom ämnet samt lagstiftning och facklitteratur. En kvantitativ undersökning av småhus och köp i Gävle kommun har genomförts för att skapa en generell bild av hur ett småhus ålder påverkar småhusfastigheters taxeringsvärde samt en generell bild av när taxeringsvärdet är svårbedömt på grund av ett småhus ålder.

Avskaffning av fastighetstaxering : En analys av konsekvenserna vid fastighetsvärdering

Den 24 februari 2011 hade regeringen ett sammanträde där de beslutade angående att tillsätta en utredning för ett eventuellt avskaffande eller förändring av Fastighetstaxeringen. Fastigheters taxeringsvärde har ett flertal funktioner. En av dessa är i värderingsprocessen. Värdefaktorer som ligger till grund för taxeringen såsom boarea, tomtstorlek och närhet till strand är till stor hjälp i värderingsprocessen. En fastighetsvärdering baseras delvis på ortsprismaterial som kommer från uppgifter i taxeringsregistret.

Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet

Syftet med uppsatsen är att studera vad det är som avgör om en fastighetsöverlåtelse ska bedömas vara ett köp eller en gåva samt vilket taxeringsvärde det är som ska användas vid bedömningen. Bakgrunden till vår uppsats är ett rättsfall från år 2008. Det huvudsakliga problemet i rättsfallet är att taxeringsvärdet har sänkts efter fastighetsöverlåtelsen. Tveksamheter uppstår då kring vilket taxeringsvärde som ska anses vara gällande för att avgöra om fastighetsöverlåtelsen ska betraktas som ett köp eller en gåva. I domen från år 2008 anger kammarrätten Göteborg att något liknande fall inte tidigare har tagits upp.

Klassificering och värdering av solkraft vid fastighetstaxering

Detta examensarbete handlar om införande av Lean Administration i administrativa stödprocesser. Examensarbetet undersöker hur Leanverktyg kan bidra till att standardisera dokument och dokumenthanteringen och därigenom eliminera slöserier. Parallellt erhålls kvalitetssäkring och effektivisering, samt att kapacitet frigörs till värdehöjande aktiviteter. Studiens fokus och tyngdpunkt beträffande empirin bygger på aktionsforskning bedriven hos ett tradingföretag där den stödjande dokumenthanteringen till arbetet med utfallsprover studerats närmare.Bakgrunden till studien kan härledas till den globala konkurrensen som medfört att fler företag i större omfattning arbetat med att förbättra och effektivisera sin verksamhet. Fler företag har även valt att fokusera på sin kärnkompetens och har därför outsourcat delar av sin verksamhet.

Fastighetsvärdering : - processen att fastställa ett marknadsvärde

Syfte: Vi ska analysera hur fastighetsmäklare värderar småhus och hur de använder sig av taxeringsuppgifter, det vill säga de egenskapsuppgifter om tomtmark och småhus som samlats in vid Fastighetstaxeringen från fastighetsägarna. Vi ska även sammanställa en modell över de faktorer som har central betydelse vid uppskattning av marknadsvärdet.Metod: En kvalitativ metod har använts där vi genomfört personliga intervjuer med fastighetsmäklare. Teorin baseras på relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och elektroniska källor. Empirin redovisas genom en kategorianalys.  Resultat & slutsats: Vi har kommit fram till att fastighetsmäklare med erfarenhet inte följer de steg som teorin tar upp vid fastighetsvärdering.

Fastighetsvärdets påverkan av strandnära läge i Stenungsund

Arbetet bygger på att de informationssystem som används idag men som blir allt äldre och därigenom inte klarar de krav som ställs på dem. Detta medför att informationssystemen måste migreras till modernare plattformar, då företagen dels inte klarar sig utan dess nuvarande funktionalitet och dels måste vidareutveckla systemen.Detta arbete tar upp olika sätt som detta kan genomföras på och vilka problem som kan komma att uppstå när detta sker. För att kunna undersöka detta så genomfördes ett antal migrationer. Språken som migrationen kommer att ske mellan är Visual Basic 6 och Visual Basic .net. Migrationerna kommer att ske med hjälp av ett migrationsverktyg, samt ett ramverk som i arbetet skräddarsys för just arbetets typ av migrationer.Det arbetet kommer fram till är att det sker problem vid användande av ett verktyg och även att det inte ger tillräckligt med respons på vad som gått snett under migrationerna..

Fastighetsvärdets påverkan av strandnära belägenhet i Tjörns Kommun

Arbetet bygger på att de informationssystem som används idag men som blir allt äldre och därigenom inte klarar de krav som ställs på dem. Detta medför att informationssystemen måste migreras till modernare plattformar, då företagen dels inte klarar sig utan dess nuvarande funktionalitet och dels måste vidareutveckla systemen.Detta arbete tar upp olika sätt som detta kan genomföras på och vilka problem som kan komma att uppstå när detta sker. För att kunna undersöka detta så genomfördes ett antal migrationer. Språken som migrationen kommer att ske mellan är Visual Basic 6 och Visual Basic .net. Migrationerna kommer att ske med hjälp av ett migrationsverktyg, samt ett ramverk som i arbetet skräddarsys för just arbetets typ av migrationer.Det arbetet kommer fram till är att det sker problem vid användande av ett verktyg och även att det inte ger tillräckligt med respons på vad som gått snett under migrationerna..

Införande av frivillig överlåtelsedeklaration för småhus : En studie om möjligheten att komplettera dagens fastighetstaxeringsmodell

Syftet med föreliggande studie var att undersöka förutsättningar för att införa en frivillig överlåtelsedeklaration i samband med fastighetsinskrivning. Studien behandlar Fastighetstaxering för småhus och huruvida en överlåtelsedeklaration skulle kunna komplettera dagens taxering. Studien redogör för dagens Fastighetstaxeringsmodell och relevant lagstiftning. Taxeringsvärdet beräknas genom massvärdering och ska utgöra 75 % av marknadsvärdet under nivååret. Metoder som har tillämpats i studien är litteraturstudie, intervjuer och enkätundersökning.

Utsikten över vatten- och strandtillgångs värdeinverkan på fastigheter vid Åsnen och Salen, Kronobergs län

The ability to tackle NP-hard problems has been greatly extended by the introduction of Metaheuristics (see Blum & Roli (2003)) for a summary of most Metaheuristics, general problem-independent optimisation algorithms extending the hill-climbing local search approach to escape local minima. One of these algorithms is Iterated Local Search (ILS) (Lourenco et al., 2002; Stützle, 1999a, p. 25ff), a recent easy to implement but powerful algorithm with results comparable or superior to other state-of-the-art methods for many combinatorial optimisation problems, among them the Traveling Salesman (TSP) and Quadratic Assignment Problem (QAP). ILS iteratively samples local minima by modifying the current local minimum and restartinga local search porcedure on this modified solution. This thesis will show how ILS can be implemented for MSA.

En studie om fastighetstaxeringssystem : -Vad kan Sverige lära av England och Wales

According to the client, land survey of Sweden, there is no current information regarding other well developed property tax systems. This information is necessary in order to analyze the effectiveness and develop the Swedish system. The purpose of this study is to contribute with improvement proposals to the development of the Swedish property tax system through a survey of the English and Welsh property tax system.Methods used are: (1) a literature review where the English and Welsh valuation methodology and organization regarding property taxation is studied; (2) an interview with the client at the land survey of Sweden regarding existing problems with the Swedish property tax system; (3) An interview with a contact person of the Valuation Office Agency regarding the English and Welsh property tax system.In England and Wales there are two different property taxes for municipals, Council Tax and Rating. All domestic properties are included in Council Tax and commercial properties or part of commercial properties is included in Rating. Council Tax is based on the properties market value and Rating is based on the commercial property or part of the properties current rental value.

Värdeinverkan vid avsaknad av väg : Hur påverkas marknadsvärdet om väg fram till fastigheten saknas?

Syftet med studien är att ta fram ett grundläggande material för vidare undersökning avseende högre kvalitet vid taxeringsförfarandet i samband med justering av taxeringsvärden när väg fram till småhusfastigheter saknas. Detta då det idag inte finns några riktlinjer kring denna justering. Målet med studien är att undersöka vilken värdeinverkan avsaknad av väg till småhusfastigheter kan anses ha på marknadsvärdet, och vad som gör denna värdeinverkan svår- eller lättbedömd.Metoderna som tillämpats i studien avser en kvantitativ- samt kvalitativ undersökning. Den kvantitativa undersökningen har genomförts i form av telefonintervjuer med mäklare och fastighetsvärderare. Detta för att få en generell bild av hur marknaden anses uppfatta förhållandet avsaknad av väg.

Prisbildning för småhus med låga byggnadsvärden : En undersökning i Sandvikens kommun

Studiens syfte är att beskriva några klasslärares uppfattningar om hur stödet kan se ut till de elever som befaras inte nå målen i svenska som andraspråk i skolår tre på grund av bristande språkkunskaper. För att undersöka detta har jag utgått från frågeställningarna:Vilket stöd upplever lärarna att de kan ge dessa elever i klassen? Vilket stöd upplever lärarna att dessa elever får av speciallärare och lärare i svenska som andraspråk? Hur beskriver klasslärarna att deras samarbete med andra lärare på skolan ser ut kring dessa elever? Samt vilka stödåtgärder beskriver lärarna att de kan formulera i dessa elevers åtgärdsprogram? Studien bygger på intervjuer med fem klasslärare som arbetar på tre olika skolor. Majoriteten av eleverna på dessa skolor har ett annat modersmål än svenska. Intervjuerna har analyserats utifrån en sociokulturell ansats.Resultatet visar att: Stödet till dessa elever såg olika ut på de tre olika skolorna där lärarna arbetade.