Sök:

Hur ett småhus ålder påverkar marknadsvärdet & taxeringsvärdet

En studie av småhus i Gävle kommun


Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur ett småhus ålder kan påverka marknadsvärdet och taxeringsvärdet för en småhusfastighet samt hur den svenska taxeringsmodellen tar hänsyn till hur ett småhus ålder påverkar värdet. Målet är att ge förslag på hur ett småhus ålder kan behandlas vid fastighetstaxering i Sverige.Ett småhus definieras som en byggnad inrättad till bostad för en till två familjer och en småhusfastighet utgörs av ett småhus plus dess tomtmark. Vid fastighetstaxering av småhusfastigheter i Sverige bestäms ett byggnads- och ett tomtmarksvärde som sedan slås ihop till ett taxeringsvärde för småhusfastigheten, taxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet två år före taxeringsåret. Byggnadsvärdet respektive tomtmarksvärdet bestäms utifrån olika värdefaktorer, en av dem är värdefaktorn ålder vilket anges som ett värdeår ämnat att uttrycka en byggnads återstående ekonomiska livslängd.Metoder som har använts i studien är en litteraturstudie som granskat tidigare forskning inom ämnet samt lagstiftning och facklitteratur. En kvantitativ undersökning av småhus och köp i Gävle kommun har genomförts för att skapa en generell bild av hur ett småhus ålder påverkar småhusfastigheters taxeringsvärde samt en generell bild av när taxeringsvärdet är svårbedömt på grund av ett småhus ålder. För att erhålla en djupare förståelse för hur ett småhus ålder kan påverka småhusfastigheters marknadsvärde genomfördes en kvalitativ undersökning av ett fåtal småhus.Resultatet av litteraturstudien visar att de åldersrelaterade variabler som kan påverka ett småhus marknadsvärde är: depreciering, läge, byggnadskonstruktion, underhåll samt vintage-effekt. De åldersrelaterade variabler som den svenska taxeringsmodellen tar hänsyn till är: depreciering, åldersinverkan i förhållande till läge samt jämkning av värdeår. Litteraturstudien samt den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen tyder på att det finns vissa brister i hur åldersfaktorn hanteras vid fastighetstaxering i Sverige, främst när det gäller äldre byggnader. Eftersom de båda undersökningarna genomfördes endast med småhusfastigheter i Gävle kommun är dock resultatet inte direkt applicerbart på hela Sveriges småhusbestånd. Ändock drogs slutsatsen att det anses motiverat att ge förslag på hur den svenska taxeringsmodellen kan behandla åldersfaktorn vid fastighetstaxering av småhus. Förslaget innefattade de åldersrelaterade variablerna: depreciering, läge, underhåll, köparpreferenser samt byggnadskonstruktion.

Författare

Helen Snaar Kristin Kensby

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..