Sök:

Sökresultat:

13 Uppsatser om Botswana - Sida 1 av 1

Sierra Leone och Botswana : Hur kan ett land nå demokrati och ekonomisk tillväxt?

AbstractSierra Leone is a very poor country in Africa. Botswana is another country, that has a similar history and the same deposit; diamonds. Botswana has reached economic growth and democracy and Sierra Leone has not.The purpose with this study is to explain why Botswana is more democratic and has reached a better result economic than Sierra Leone.The questions in this study are:What explains the democratic and the economic results in Sierra Leone and Botswana?* Dahl?s institutions that furthers a polyarchy?* Gunnarsson?s and Rojas? institutional explanations?* Diamond?s and Morlino?s ?rule of law??* Other explanations or a combination of the above-mentioned explanations?The method that has been used in this study is a comparative case study with a qualitative contents analysis. The result is that it?s hard to say that one explanation is the right one.

Inget ont utan något gott - Hur har HIV/aids påverkat det civila samhället i Botswana?

HIV/aids är en humanitär katastrof där Botswana är det land med störst andel smittade i befolkningen. Sjukdomen har gjort avtryck på hela samhället i Botswana och diskuteras oftast utifrån hälso- eller ekonomiska termer. Men vilka avtryck har epidemin gjort på det demokratiska samhället, och på en av demokratins viktigaste byggstenar, det civila samhället?Då över 30% av den vuxna befolkningen i Botswana bär på viruset borde den tid som tidigare lagts på det civila samhället numera läggas på att leva med och överleva sjukdomen, varför det civila samhället i Botswana bör ha försvagats i takt med att HIV/aids spridit sig. Uppsatsen jämför beskrivningar av Botswanas civila samhälle från två olika tidpunkter, före och under HIV/aids var en nationell epidemi.

Be Wise condomise: a study in Botswana on the spread of AIDS information and how the information is being received

AIDS is a huge problem in the world and it is spreading rapidly, especially in Africa. Botswana is one of the worlds worst-hit countries, with over one-third of the inhabitants infected by HIV/AIDS. The measures that have been taken to stop the spread of AIDS are to inform and enlighten people on how the disease is spread and how to protect oneself. The aim of this thesis is to investigate what different ways of informing people about AIDS different organisations make use of in Botswana. The thesis also addresses how some receivers of the AIDS information experience it.

Vår personliga utveckling av kulturell kompetens efter fem veckors volontärarbete som fysioterapistudenter i Botswana: En autoetnografisk studie

Kulturella skillnader är vanliga och har alltid funnits. Inom hälso- och sjukvård märks detta allt mer och det kan dagligen uppstå problem på grund av kulturella olikheter. Kulturell kompetens innebär att ha en förståelse för andra kulturer och är en förmåga som kräver tid och arbete för att uppnå. Syftet med studien var att utforska utvecklingen av vår egen kulturella kompetens efter fem veckors volontärarbete som fysioterapistudenter i Botswana. En autoetnografi där dagboksanteckningar efter en volontärperiod i Botswana analyserats.

Även solen har fläckar - En fallstudie om Botswanas demokratisering

Botswana anses vara en fungerande demokrati. Landet omnämns ofta som Afrikas mirakel. Vi har valt att utifrån Robert Dahls teori om polyarki granska och belysa Botswanas demokratiska brister. Som komplement till Dahls teori används även Andreas Schedlers sju kriterier för demokratiska val.Det resultat som presenteras genom tillämpning av dessa teorier visar att det råder klara brister i Botswanas demokratisering. Analysdelen av arbetet belyser de problem som finns inom politiska rättigheter, såsom medborgarskapsrättigheter, mötesfrihet samt åsikts- och yttrandefrihet.


Korruption: en jämförelse mellan Botswana och Nigeria

I denna uppsats har vi tittat på fenomenet korruption. Anledningen till att vi valde att göra detta arbete var att vi ville belysa vad korruption är och vad det innebär. Det som ständigt nämns när man läser om detta ämne är hur negativt korruptionen inverkar på samhällen. Detta var ytterligare en anledning till att vi valde att titta närmare på vad som händer i samhällen drabbade av korruption. Vad vi kom fram till var att korruption kan uppstå på grund av många olika orsaker och var i samhället den uppstår kan variera.

Makroekonomiska följder av HIV/AIDS - teoretisk diskussion och simulering av Botswanas ekonomiska tillväxt 2002-2050

Sedan 1996 är HIV/AIDS den främsta dödsorsaken i Botswana och skapar stora sociala och ekonomiska störningar i landet. Trots att sjukdomen i sig inte är ett ekonomiskt fenomen utgör den stora omfattningen ett allvarligt hot för landets ekonomiska utveckling de kommande årtiondena. Den ekonomiska utvecklingen i Botswana var fram till mitten på 1990-talet en av världens snabbaste. Från att ha varit ett av de tio fattigaste länderna i världen utvecklades landet till ett av Afrikas rikaste och klassas nu som ett medelinkomstland. Denna uppsats ska försöka reda ut vilka några av de makroekonomiska konsekvenserna är för ett land där en av fyra bär på den livshotande sjukdomen.

Det civila samhällets betydelse för HIV/AIDS-bekämpning Fallstudier av Ugandas och Botswanas HIV/AIDS-arbete

Hur kan Uganda, ett fattigt och konfliktfyllt land, ha vänt sin HIV/AIDS-kurva medan HIV/AIDS i Botswana, ett resursrikt och stabilt land, formligen har exploderat? För närvarande finns inga säkra svar om vilken åtgärd som var avgörande för minskningen. Vi framlägger i vår studie tesen att det civila samhället har betydelse vid HIV/AIDS-bekämpning och bör inkluderas i HIV/AIDS-arbetet. Vi framlägger även att för en lyckad HIV/AIDS-bekämpning krävs interaktion och samarbete mellan det civila samhället och staten samt det internationella givarsamfundet. Detta då det civila samhällets funktioner är beroende av staten och det internationella givarsamfundet.Vår metod är separata fallstudier av ländernas HIV/AIDS-policys.

Nationellt varumärkesbyggande : En studie om hur Botswana kan använda sig av nationellt varumärkesbyggande i landets utvecklingsprocess

In this paper I study how the repeal of the Swedish wealth tax (1 of January 2007) has affected people´s labour supply behaviour. This particular issue is relevant because it may help us understand some of the effects of the earnings tax changes that have taken place in Sweden. Accoring to standard economic theory a repealed wealth tax is similar to an income effect for the persons who previously paid the tax. That means that they theoretically will want to consume more leisure, that is decrease their labour supply. The method I am using to test this hypothesis is a difference-in-difference approach where the treatment group consists of persons who previously paid the tax and the control group of comparable persons who did not pay the tax.

Förvaltning i utveckling-transparens och ansvarsutkrävande i Afrika söer om Sahara

Det råder brist på transparens och ansvarsutkrävande i många afrikanskaförvaltningar. Dessa demokrativärden är centrala för utveckling och de börinstitutionaliseras. Denna uppsats analyserar hur stigberoende och historiskafaktorer har varit avgörande för denna institutionaliserings framgång. Fyrafaktorers påverkan på transparens och ansvarsutkrävande undersöks. Dessa ärreformer och internationell påverkan, förvaltningens struktur, juridiska system ochinstitutionaliserad tillit.

Organisationer emellan, En jämförande fallstudie av företagsinkubation

Business incubation is an important force of economic development but relatively unheard of in organization theory. This is partly due to the fact that in organization theory, meta-organization or the organization of organizations has been neglected or left lagging as much theorization has been focused on organizing individuals. With the growing number of business incubators, and meta-organizations in general, the need for understanding a relatively new type of organization is prevalent.This case study of the business incubator Global Business Labs Botswana (GBL) aims to clarify the organizational differences among meta-organizations and traditional organizations on a case level, as well as explain the underlying factors for these dissimilarities. With respect to the nature of this case study no general conclusions are drawn from the results. The inference, however, is that the organization of GBL and its incubated companies differs from the traditional organization in five elementary aspects: the weak hierarchical structure, the operational autonomy of its members, the strong focus on recruitment processes, the member identity and the lack of formal sanctions.

Holländska sjukan En litteraturstudie om effekterna av holländska sjukan på Botswanas textil- och boskapsindustri.

Botswanas ekonomiska tillväxt utgör ett sällsynt exempel på ett afrikanskt land som har lyckats använda sina naturtillgångar till att driva på en ekonomisk utveckling och samtidigt minimerat effekterna av den så kallade Holländska sjukan (HS). HS är ett ekonomiskt fenomen som går ut på att en växande sektor som baseras på naturtillgångar skadar landets tillverkningssektor och leder därmed till en indirekt de-industrialisering. Botswanas diamantindustri står för drygt 35% av BNP:n och hela 75% av exportintäkterna vilket gör att landet har en mineralbaserad ekonomi. Detta faktum har gjort landet väldigt intressant för forskning. Aktuell forskning har med hjälp av ekonometriska metoder visat att landets tillverkningssektor har undvikit eller drabbats minimalt av de effekter som HS utgör.