Sök:

Sökresultat:

151 Uppsatser om BostadsršttsfŲrening - Sida 1 av 11

Rening av avloppsvatten från biltvättar med filter av torv och inblandad kolaska : en utvärdering av effektivitet och avfallshantering ur ett miljöperspektiv

Filtermaterial av 75 % torv och 25 % kolaska har använts under 2 respektive 4 år för rening av avloppsvatten från två biltvättar. Jämförelse med Kristianstads kommuns riktvärden för avloppsvatten från fordonstvättar visar att filtren fungerat. För avfallsklassning krävs kunskap om innehåll av miljöfarliga ämnen i produkter som använts i tvätthallarna. I brist på kunskap om innehåll av ej analyserade miljöfarliga ämnen i filtren anses förbränning vara ett bra omhändertagande ur miljösynpunkt, då energi och aska återvinns..

Biomassa fo?r rening av metallkontaminerat grundvatten : En underso?kning av biomassamaterial i Uganda

Va?rlden sta?r info?r ett stort vattenfo?rso?rjningsproblem som ma?ste lo?sas ? sa? ma?nga som 884 miljoner ma?nniskor anva?nder idag potentiellt fo?rorenade vattenka?llor till sitt dricksvatten. Denna rapport fokuserar pa? ett av de drabbade la?nderna som a?r Uganda. Syftet med projektet a?r att underso?ka vilket/vilka av de fem olika ugandiska va?xterna; Erythrina abyssinica, Musa spp, Cyperus papyrus, Imperata cylindrica och Coffea canephora som a?r mest la?mplig fo?r rening av kadmium- och blykontaminerat grundvatten.

Utformning av fördröjningsdammar, medavseende på rening av dagvatten fråntransport- och lagerhållningsindustri

För att recipienter nedströms inte ska påverkas av dagvatten från industriområdenmed transport och lagerhållning, krävs det rening av föroreningar. Därför har detgjorts en undersökning av hur en dagvattendamm ska utformas för att få en ökadrening. Metoder som används är litteraturstudie och en fallstudie. Fallstudien harutförts för ett planerat industriområde. De frågor som besvarats är vilkaföroreningar som kan tänkas förekomma och hur de renas.

V√§rdet av musselodlingar som renings√•tg√§rd i en kostnadseffektiv rening av kv√§ve och fosfor fr√•n √Ėstersj√∂n :

√Ėverg√∂dning p√• grund av m√§nskliga utsl√§pp av n√§rsalter, fr√§mst kv√§ve och fosfor √§r ett av de allvarligaste milj√∂problemen i √Ėstersj√∂n. Bl√•musslor lever av att filtrera v√§xtplankton fr√•n vattnet och binder d√§rigenom kv√§ve och fosfor. P√• s√• s√§tt bidrar de till att minska √∂verg√∂dningen n√§r de sk√∂rdas. P√• den svenska v√§stkusten anv√§nds redan musselodlingar som renings√•tg√§rd f√∂r att motverka √∂verg√∂dningen. Det har ocks√• konstaterats att med den tillv√§xttakt som r√•der p√• v√§stkusten √§r musselodlingar under vissa f√∂ruts√§ttningar en kostnadseffektiv renings√•tg√§rd.

Uppsats om marknaden i Göteborg för reningssystem i fritidsbåtshamnar

Denna uppsats handlar om marknaden för reningssystem för fritidsbåtshamnar i Göteborgsområdet. När fritidsbåtarna tas upp inför vinterförvaring så spolas de av, oftast i samband med upptaget eller hemma på uppfart. Vid spolningen så frigörs farliga ämnen från båtbottenfärgen och risken är att dessa ämnen kommer orenade ut och skadar den marina miljön. För att detta inte skall ske så kan reningssystem installeras och rena spolningsvattnet innan det kommer ut i miljön. År 2007 uppkom ett krav från Västra Götalands regionen att hamnar som tvättar över 50 båtar per säsong skall installera rening för spolvattnet.

Lokal lakvattenrening ? En utvärdering av reningstekniker samt teoretisk applicering av en reningsprocess

Vatten som har förorenats genom att det passerat genom en deponi kallas för lakvatten. Detta vatten behöver tas omhand för att undvika negativ påverkan på miljön. Lakvattnets karaktär beror till stor del på vilken typ av avfall som har deponerats.Deponin Tippa ska ta fram ett förslag på lokalt omhändertagande av sitt lakvatten. Tippas lakvatten har karaktäriserats utifrån 11 provtagningar tagna år 2009. Analysresultaten visar att de föroreningar som överskrider satta riktvärden är; organiskt material i form av BOD och COD, kväve i form av ammonium och totalkväve samt metallerna järn och koppar.För att kunna utforma en reningsprocess som skulle kunna hantera dessa föroreningar har en litteraturstudie utförts som ska ligga till grund för bedömning av vilken/vilka tekniker som lämpar sig för Tippas förutsättningar.

Lekmannarevisorns ansvar : En studie kring lekmannarevisorns faktiska ansvar i en ideell förening

En lekmannarevisor i en ideell fo?rening har inget krav pa? sig att vara utbildad, utan ska endast ha den insikt och kunskap som kra?vs fo?r det uppdrag som ska utfo?ras. Det kan sa?ledes vara en medlem i fo?reningen som tagit pa? sig ansvaret att agera revisor och a?r da?rmed inte ansta?lld av na?gon revisionsbyra?. En lekmannarevisor i en ideell fo?rening omfattas inte av na?gon specifik lag och kan ofta bli tillsatta utan att egentligen ha sa? stor kunskap kring vad uppdraget inneba?r.

F√∂roreningen av √Ėstersj√∂ns vatten : Enskilda avlopp och √•tg√§rder f√∂r en l√•ngsiktig uth√•llig vattenanv√§ndning

I denna uppsats unders√∂ks det hur det fungerar med enskilda avlopp utanf√∂r kommunens VA-n√§t. Hur enskilda avlopp √§r uppbyggda och hur de fungerar. Varf√∂r man b√∂r ha avloppsrening, och vilka lagar och regler som styr enskilda avlopp. Jag utreder vidare varf√∂r man ska jobba f√∂r en √∂kad rening av avlopp och varf√∂r man ska jobba mot att uppn√• ett uth√•lligt samh√§lle.Uppsatsen har en teoridel som handlar om hur och varf√∂r vi ska str√§va efter en uth√•llig samh√§llsutveckling. En str√§van som kommuner som S√∂derk√∂ping har n√§r dom f√∂rs√∂ker f√• m√§nniskor att byta till h√•llbara VA-system.Med dom h√§r funderingarna som bakgrund och ett antal fr√•gest√§llningar har jag skrivit en fyllig bakgrund som g√•r igenom √Ėstersj√∂ns problematik och √§ven relevant information om enskilda avlopp.

Miljöstrategisk jämförelse mellan två reningsmetoder för enskilda avlopp

Den här studien syftar till att göra en miljöstrategisk jämförelse av två olika tekniker för rening av enskilda avlopp. Detta innebär en jämförelse av såväl juridiska som ekonomiska aspekter utöver den grundläggande reningseffektiviteten. Målsättningen är att visa att en rotzon är ett väl så bra alternativ som en markbädd vid rening av enskilda avlopp. Detta visade sig också stämma. Beträffande reningseffektivitet verkar teknikerna vara likvärdiga.

Kontinuerlig biologisk rening : En driftoptimering av pilotanläggningen för biologisk kväverening av lakvatten vid Löt avfallsanläggning

Lakvatten inneh√•ller ofta stora m√§ngder f√∂roreningar som kan vara skadliga f√∂r m√§nniskor och milj√∂n. P√• L√∂t avfallsanl√§ggning som √§gs och drivs av S√∂derhalls renh√•llningsverk AB (S√ĖRAB) finns en aktiv deponi f√∂r icke-farligt avfall (IFA-deponi) som ger upphov till ett lakvattenfl√∂de med h√∂ga halter av ammoniumkv√§ve. Om h√∂ga halter av kv√§ve l√§cker ut i naturen kan det p√•verka biologiska processer negativt och orsaka problem som √∂verg√∂dning.Fram till 31/12 2014 st√•r L√∂t avfallsanl√§ggning under pr√∂votid. Under pr√∂votiden har S√ĖRAB f√•tt √•lagt att bland annat utv√§rdera den kemiska karakt√§ren p√• samtliga vattenstr√∂mmar p√• anl√§ggningen och optimera vattenreningen f√∂r de olika delstr√∂mmarna utifr√•n vattnets karakt√§r. Under pr√∂votiden har S√ĖRAB tilldelats provisoriska utsl√§ppsvillkor i form av riktv√§rden.¬† P√• grund av de h√∂ga halterna av kv√§ve i lakvattnet fr√•n IFA-deponin har S√ĖRAB haft sv√•rt att klara de provisoriska riktv√§rden som satts upp f√∂r utsl√§pp av kv√§ve.F√∂r att undvika skadlig milj√∂p√•verkan i recipienten dit vatten fr√•n anl√§ggningen avleds har S√ĖRAB utvecklat och konstruerat en pilotanl√§ggning f√∂r kontinuerlig biologisk rening (KBR-anl√§ggning) d√§r lakvattnet fr√•n IFA-deponin ska behandlas f√∂r att reducera utsl√§ppen av kv√§ve fr√•n avfallsanl√§ggningen.

Kemisk fa?llning av sorteringsvatten

Lakvatten bildas da? regnvatten perkolerar genom en deponi och har en varierande fo?roreningsgrad. Sorteringsvatten a?r vatten fra?n ha?rdbelagda sorteringsytor da?r avfallet sorteras efter karakta?r. Fo?r en deponiverksamhet a?r lak- och sorteringsvatten de i huvudsak sto?rsta pa?verkande faktorerna pa? den omgivande miljo?n.

Biologisk rening vid pappers- och massabruk - risker beträffande Legionella: En litteratursammanställning

Flera fall av insjuknande i legionärssjukan, där smittan kunnat härledas till bioslamsanläggningar vid pappers- och massabruk, har uppmärksammats de senaste åren. Vid de svenska pappers- och massbruken har rekordhöga halter av legionellabakterier, som kan orsaka legionärssjukan, konstaterats. Syftet med denna rapport var att genom en litteraturstudie skapa en kunskapsöverblick beträffande legionellabakterier och dess efterföljande risker kopplat till pappers- och massabruk. Vad Legionella är, vad det orsakar samt vilka risker som finns och hur riskerna kan åtgärdas vid pappers- och massabruk har sammanställts i denna rapport.Det som konstaterats är att legionellabakterier är mycket tåliga och att dess förmåga till tillväxt har ett starkt samband med tillgång till protozoer. Vidare konstateras direkt smittorisk främst finnas i anslutning till den biologiska reningens luftningssteg samt vid hantering av legionellahaltigt slam.

Visualisering vid framsteg imatematikstudier

Regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från hårdgjorda ytor kallas dagvatten. Dagvatten är ofta förorenat av tungmetaller eller svårnedbrytbara organiska ämnen, som kan göra stor skada om vattnet inte renas innan det når recipienten. I dagsläget finns det inga nationellt fastslagna riktvärden för föroreningshalter i dagvatten. Dagvattengruppen på Vattenfall AB Värme Uppsala har tillsammans med miljökontoret i Uppsala tagit fram riktvärden för föroreningshalter från kvarteret Brännugnen, som området som studerats i detta examensarbete kallas. Vattenfall har idag problem med att klara dessa riktvärden för bland annat metaller i en del av kvarterets dagvattenbrunnar.

Idrottsfo?rening som fo?rla?ngt varuma?rke : - En kvantitativ studie i effekterna av sportsliga resultat, upplevd samho?righet och varuma?rkesuppfattning

Eftersom sportklubbar i Sverige a?gs av sina medlemmar kan inte privata akto?rer komma in och ko?pa upp en klubb. Vad som ha?nder i Sverige a?r ista?llet att ideella idrottsfo?reningar och ideella fo?reningar sammanblandar sitt varuma?rke. Pa? detta omra?de finns ingen tidigare forskning.

Konkreta förbättringsförslag på farmaceutisk produktion för minimering av skadat innehåll av Salazopyrin EN-tabs 500mg

Regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från hårdgjorda ytor kallas dagvatten. Dagvatten är ofta förorenat av tungmetaller eller svårnedbrytbara organiska ämnen, som kan göra stor skada om vattnet inte renas innan det når recipienten. I dagsläget finns det inga nationellt fastslagna riktvärden för föroreningshalter i dagvatten. Dagvattengruppen på Vattenfall AB Värme Uppsala har tillsammans med miljökontoret i Uppsala tagit fram riktvärden för föroreningshalter från kvarteret Brännugnen, som området som studerats i detta examensarbete kallas. Vattenfall har idag problem med att klara dessa riktvärden för bland annat metaller i en del av kvarterets dagvattenbrunnar.

1 Nästa sida ->