Sök:

Sökresultat:

11872 Uppsatser om Barn - Sida 2 av 792

Barn som upplever våld i nära relation : - En intervjustudie ur behandlares perspektiv

Syftet med studien är att belysa behandlares uppfattningar om betydelsefulla faktorer i förändringsprocesser med Barn som upplevt våld och deras föräldrar. Metoden för studien var en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer, där forskaren intervjuade behandlare som arbetar med Barn som upplevt våld. Resultatet visade att symptom på Barn som ?endast? bevittnar våld av en nära anhörig är ofta desamma som Barn som själva blir slagna, precis som behandlingen är densamma. Barn som upplever våld behöver hjälp med bearbetningen av traumat för att kunna få ett begripligande på vad som hänt.

Föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskan då deras barn behandlades för cancer

Cirka 300 Barn per år i Sverige insjuknar i cancer. Upplevelsen av att ens Barn diagnostiseras och behandlas för cancer är något av det svåraste som kan drabba en förälder. Barn får andra former av cancer än vuxna och behandlingen är ofta lång och påfrestande. I sjuksköterskans ansvarsområde ingår att ha en dialog med patient och närstående samt att ge stöd under behandlingen. Genom att sjuksköterskan stödjer föräldrarna under Barnets behandling ger det föräldrarna möjlighet till att på bästa möjliga sätt ta hand om sitt Barn.Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskan under tiden då deras Barn behandlades för cancer..

Barn gör rätt om de kan

ABSTRACT Leet, Susanne & Mollin, Pia (2011), Barn gör rätt om de kan. (Children do the right thing if they can) Malmö högskola, Lärarutbildningen, Skolutveckling och ledarskap Syftet med vår studie är att undersöka om CPS - Collaborative Problem Solving, på svenska samarbetsbaserad problemlösning, kan hjälpa Barn med problemskapande beteende. Vi vill också ta reda på hur pedagoger ser på dessa Barn Barn och om arbetet med CPS har förändrat deras synsätt? Våra frågeställningar är: Kan CPS hjälpa Barn med problemskapande beteende? Hur ser lärare på dessa Barn och har arbetet med CPS förändrat deras synsätt? Vi har valt en kvalitativ forskningsansats och använt oss av ett frågeformulär och en gruppintervju för att samla in vårt empiriska material. Detta är ett litet urval.

Unika barn med unika öron : En litteraturstudie om hörselmätningar och förebyggande hörselvård för barn med Down syndrom

Barn med Down syndrom har ofta återkommande hörselproblem som exempelvis vaxpropp och sekretorisk mediaotit. Vanligt förekommande hörselnedsättning bland dessa Barn är en fluktuerande konduktiv hörselnedsättning. Den utvecklingsstörning som syndromet orsakar kan leda till att Barnen ej kan medverka aktivt vid konventionella hörselmätningar. Metoder för hörselutredning av små Barn och Barn som ej kan medverka adekvat är BRA, OAE och tympanometri. Syftet med arbetet är att belysa resultaten från BRA, OAE och tympanometri hos Barn med DS.

Barn, ungdomar och döden : En analys av förhållningssättet till döden i barn- och ungdomsböcker

Syftet med uppsatsen är att se hur döden behandlas i Barn- och ungdomsböcker i förhållande till psykologisk sekundärlitteratur. Hur är primärlitteraturen kopplad till verkligheten? Vilka viktiga motiv tas upp i behandlingen av döden?.

?Ett barn, är ett barn som är ett barn, eller?? En kvalitativ studie om synen på barn vid en BUP avdelning i Norge

Vi bär alla med oss föreställningar om Barn . Synen på Barn påverkas av en mängd faktorer, samhället vi lever i, media, utbildning för att bara nämna några. Min studie är en kvalitativ studie. Syftet med min studie är att undersöka vilken syn de anställda vid en BUP avdelning i Norge har på Barn. Mina frågeställningar är:? Vilka föreställningar har de anställda vid BUP avdelningen om Barn?? Att jämföra de anställdas syn på Barns aktörskap med dagens diskurs om Barn som aktörer.Jag har använt mig av fokusgrupp, intervju samt direktobservationer.

Självskadebeteende hos barn och ungdomar : Orsaker, insatser och överväganden vid val av insatser

Studien är kvalitativ med en hermeneutisk utgångspunkt och insamlingsmetoden är semistrukturerade intervjuer. Studiens syfte var att belysa hur personal inom Barn- och ungdomspsykiatrin uppfattar självskadebeteende och insatser hos Barn och ungdomar samt vilka överväganden de gör vid val av insatser. Frågeställningarna var: hur uppfattar personal inom Barn- och ungdomspsykiatrin självskadebeteende, hur uppfattar personalen de insatser som Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder Barn och ungdomar med självskadebeteende och vilka överväganden gör personal inom Barn- och ungdomspsykiatrin i val av insatser till Barn och ungdomar med självskadebeteende? Resultatet tolkades med hjälp av Moira von Wrights punktuella och relationella perspektiv. Resultatet visade att självskadebeteende är ett beteende med flera orsaker där ångest och relationsproblem är mest framträdande.

Lärande mellan barn : på arenan fritidshem

Syftet med detta examensarbete är att beskriva Barns och pedagogers uppfattningar om lärande mellan Barn på ett fritidshem. I studien intervjuades femton Barn och tre pedagoger på ett fritidshem. Metoden för empiriinsamlingen utgjordes av kvalitativa intervjuer, där det insamlade materialet tolkades mot bakgrund av det sociokulturella perspektivet på lärande. Utifrån Barns och pedagogers uppfattningar kring lärande mellan Barn utkristalliserade sig fyra kategorier för lärande på arenan fritidshem:Lärande mellan Barn utifrån vad man bör och inte bör göra, visade att lärandet mellan Barnen kretsade kring regler. Lärande mellan Barn via datorn som verktyg, visade att datorn utgjorde ett viktigt verktyg och en central plats för lärande mellan Barnen.

Reklam till föräldrar och barn: hur ser den ut? : En studie om utseendet på annonser riktade till barn respektive föräldrar

Utifra?n grunden att reklam fo?r produkter till Barn riktas till ba?de Barn och fo?ra?ldrar, har vi underso?kt hur tryckta annonser i tidningar som har ma?lgruppen Barn respektive fo?ra?ldrar ser ut. Vi analyserar dessa utifra?n inneha?llsanalys och fokuserar pa? hur kompositionen i annonserna ser ut. Vad det finns fo?r bilder, symboler och fa?rger, och vad det sa?ger om Barn och fo?ra?ldrar som konsumenter och ma?lgrupp.

När ett barn rycks bort -en litteraturstudie om hur föräldrar upplever förlusten av ett barn

Att bemöta föräldrar som förlorat ett Barn är en utmaning för all sjukvårdspersonal. För att kunna göra det respektfullt och professionellt krävs kunskap och förståelse. Denna litteraturstudie syftar till att få ökad kunskap och förståelse för hur föräldrar upplever förlusten av ett Barn. Genom en sökning i olika databaser har tio vetenskapliga artiklar identifierats och granskats. Resultatet visar hur föräldrar som förlorar ett Barn påverkas, vad som hjälper dem i sorgearbetet och hur de vill bli bemötta av sjukvårdspersonal.

Barn med flera språk

Mitt syfte med detta arbete var att undersöka flerspråkiga Barns språkutveckling. Jag jämförde två olika förskolor och pedagogernas arbetssätt. Den första förskola ligger i en liten stad och den andra i en stor stad i Skåne. Jag ville även undersöka vilka uppfattningar förskolelärare har om flerspråkiga Barn samt hur konsekvensen av föräldrarnas agerande är med sina två- eller flerspråkiga Barn. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning i två förskolor där jag har gjort intervjuer och observationer.

Alkoholmissbrukarnas barn: det pedagogiska mötet i förskolan

Syftet med vår rapport är att beskriva förskollärares erfarenheter i det pedagogiska mötet med Barn till alkoholmissbrukare. Empiriskt underlag för slutsatser har tagits fram genom personliga intervjuer med sex yrkesverksamma förskollärare som tidigare kommit i kontakt med denna grupp av Barn. Intervjuerna visar deras erfarenhet av hur Barnens nyfikenhet och lust att lära ser ut i jämförelse med de andra Barnen, signaler som bör uppmärksammas samt hur de bemöter och jobbar med dessa Barn. Slutsatser som har dragits av förskollärarnas erfarenheter av det pedagogiska mötet med Barn till alkoholmissbrukare belyser svårigheterna med att identifiera dessa Barn men visar att genom hantering av individers, inte gruppers, behov kan ett starkare bemötande skapas..

  ?Det är en ständig balansgång?? : En kvalitativ intervjustudie om åtta förskolepedagogers  uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd

Det huvudsakliga syftet med studien var att ta reda på förskolepedagogers uppfattningar om Barn i behov av särskilt stöd. Fokus av förskolepedagogernas uppfattningar har varit benämningen Barn i behov av särskilt stöd samt bemötande och bedömning av Barn i behov av särskilt stöd.  Även hur pedagogerna arbetar med Barn i behov av särskilt stöd. I studien har vi använt oss av en kvalitativ forskningsintervju med öppet riktade frågor. Åtta stycken kvinnliga pedagoger i förskolan har intervjuats.Följande fyra problemställningar uttrycker syftet i studien: Hur uppfattar pedagogerna benämningen Barn i behov av särskilt stöd? Hur uppfattar pedagogerna att de bemöter Barn i behov av särskilt stöd? Hur uppfattar pedagogerna att de bedömer att Barn är i behov av särskilt stöd? Och hur uppfattar pedagogerna att de arbetar med Barn i behov av särskilt stöd? I undersökningen presenteras förskolepedagogernas tankar, uppfattningar och erfarenheter gällande Barn i behov av särskilt stöd.

Marknadsföring av andra generationens läkemedel och missbruk av dominerande ställning

Syftet med följande arbete är att kartlägga specialpedagogers roll i förskolan för Barn med koncentrationssvårigheter. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring Barn med koncentrationssvårigheter. Med hjälp av kvalitativa intervjuer och frågeformulär ville vi kartlägga vilken roll specialpedagoger har i förskolan för Barn med koncentrationssvårigheter samt få reda på vilka generella åtgärder som vidtas för dessa Barn. Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att specialpedagogerna uppfattar att deras roll i förskolan är av stor betydelse för Barn med koncentrationssvårigheter. Detta eftersom de deltagande i studien anser att deras främsta arbetsuppgift är att handleda och förmedla till övriga pedagoger för att på så vis kunna gynna utvecklingen hos Barn med koncentrationssvårigheter. .

Är sunt förnuft tillräckligt när pedagoger misstänker att barn far illa?/Is common sense enough when educationalists suspect that a child is at risk?

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur anmälnings- och utredningsprocessen ser ut om man som yrkesverksam pedagog inom skolBarnsomsorgen gjort en anmälan vid misstanke om att ett Barn far illa. Vi lyfter särskilt fram vad personal inom skola och socialtjänst upplever som problematiskt när en anmälan om ett Barn som far illa görs och analyserar detta. Vi problematiserar även det sunda förnuftet när det gäller om en anmälan ska göras eller inte och definierar begreppet Barn som far illa..

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->