Sök:

Språkstörning och flerspråkighet

En fallstudie kring hur stödet är utformat i två skolor


Ett ökat antal frågor från verksamma lärare kring hur undervisningen kan anpassas för elever som har en kombinerad flerspråkighet och språkstörning ligger till grund för uppsatsen. Syftet med studien är att undersöka hur stödet vid flerspråkighet kombinerad med språkstörning är utformat. Fokus är att studera hur stödet är organiserat, vilka insatser som lärare och elever anser utgör ett stöd i skolarbetet samt hur stödet kan utvecklas. Utifrån det sociokulturella perspektivet och ifrån KoRP, ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv, har en fallstudie i två skolor i två olika kommuner genomförts. Data har samlats in genom observationer och intervjuer, varav två med elever.Resultatet är en mångfald av trådar men bland annat visar studien att hur kommunen väljer att organisera sitt stöd påverkar hur specialpedagogen på den enskilda skolan agerar i sin yrkesroll. Resultatet antyder även ett behov av mer tid i de kommunikativa kontexter som finns på skolan där aktörerna har möjlighet att diskutera, reflektera och utvärdera arbetet kring elever i behov av särskilt stöd.Denna studie visar att det inte går att lösa hinder i verksamheten genom enstaka insatser på en viss nivå eller genom en viss metod utan att det är många saker som ska fungera mellan nivåer, mellan individer och mellan individer och artefakter.

Författare

Marie Altervall

Lärosäte och institution

Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..