Sök:

Rysk organisationsstruktur

hur fungerar rysk
företagsverksamhet?


Rysslands ekonomi kännetecknas av tillväxt och svenska företags växande intresse. Förutsättningar för svenska företagsetableringar beskrivs som fördelaktiga och varumärket ?made in Sweden? som väletablerat och förknippat med hög kvalitet och säkerhet. Svenska företagsledare beskriver den ryska marknaden som en potentiell framtidsmarknad med stora möjligheter, men förutsättningar för att effektivt leda och organisera ryska företagsverksamheter som svårhanterliga. Svårigheter, relaterade till sättet att leda och organisera ryska företagsverksamheter, blir därför en bidragande orsak till varför etableringsprocesser stannar upp och skjuts på framtiden. Vidare beskrivs den ryska affärskulturen som annorlunda mot den svenska och källa till missförstånd och kulturkrockar. Syftet med studien är att försöka beskriva hur sättet att leda och organisera ryska företagsverksamheter kan fungera och förstås med utgångspunkt i parametrarna: arbetsdelning, graden av centralisering, koordinering av arbetsuppgifter samt styrning och kontroll. Studiens empiriska underlag är en fallstudie av två ryska mikroföretag verksamma i St. Petersburg och bygger på intervjuer med företagens ägare och tillika generaldirektörer. Mina slutsatser är att sättet att leda och organisera ryska företagsverksamheter i stor utsträckning bör förstås ur perspektivet av: hög grad av centralisering, formalisering och kontrollerande funktioner. Studien visar också att många organisatoriska strukturer kan liknas vid maskinbyråkratier med relaterade svagheter och nackdelar så väl som framgångsfaktorer i ryska företagsverksamheter.

Författare

Linda Hällerstrand

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..