Sök:

Medarbetares skattning av chefers konflikthanteringsförmåga predicerar chefers självskattade emotionsreglering


Studien syftar till att underso?ka om de ansta?lldas skattning av chefers konflikthanteringsfo?rma?ga kan prediceras baserat pa? chefens emotionsigenka?nningsfo?rma?ga och sja?lvskattade emotionsreglering. Studien genomfo?rdes genom att 32 chefer utfo?rde ett datoriserat emotionsigenka?nningstest (Geneva Multimodal Emotion Portrayal Set) och en emotionsregleringsenka?t (Emotion Regulation Questionnaire). 181 medarbetare till cheferna svarade pa? en webbaserad enka?t ga?llande chefens konflikthanteringsfo?rma?ga (Conflict Resolution Questionnaire). Resultatet av studien visade att utifra?n den sja?lvskattande emotionsregleringsenka?ten och medarbetarnas skattning av chefens konflikthanteringsfo?rma?ga ga?r det att predicera hur chefer rapporterar att de anva?nder omva?rdering. Det fo?rklaras av 30 % av variationen av chefers sja?lvskattning av anva?ndandet av emotionsreglering. Studien antyder att chefer har sto?rre mo?jlighet att aktivt arbeta med konflikthantering om de i sto?rre grad anva?nder sig av emotionsreglering via omva?rdering.

Författare

Sofia Malmrud Emelie Löf

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..