Sök:

Livscykelanalys av industriell avfallshantering

en studie vid Östrands Massafabrik


Rapporten redovisar resultatet från en studie av miljöbelastningen från industriell avfallshantering. Studien har genomförts vid SCA Graphic Sundsvall AB. Miljöbelastningen har studerats med hjälp av livscykelanalysteknik och följer riktlinjerna i ISO 14040. Miljöpåverkansbedömningen har utförts med hjälp av ett PC-baserat program, EcoLab LCA Tool version 4.0.4b. Miljöpåverkan från fem processavfall som uppkommer vid Östrands Massafabrik har studeras. Livscykelanalysen av den nuvarande avfallshanteringen ger indikationer på att deponering av spillbark har störst potentiell påverkan på miljön per ton avfall. Resultaten från karaktäriseringen av de alternativa hanteringsmetoderna tyder på att en förbränning skulle ge upphov till mindre miljöpåverkan än den nuvarande deponeringen av spillbarken. Resultatet antyder även att avsaknaden av kvantitativa metoder för miljöpåverkansbedömning av markanvändning kan bli avgörande för resultatet från livscykelanalyser av avfallshantering. Utifrån den genomförda studien kan även sägas att det är av stor betydelse att emissioner och påverkan från biogen koldioxid inkluderas i inventerings- och karaktäriseringsdelen av livscykelanalysen när man studerar avfallshantering.

Författare

Jenny Nordström

Lärosäte och institution

Luleå/Samhällsbyggnadsteknik

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..