Sök:

Livscykelanalys

Förbränning av hushållsavfall kontra biogas


Är det möjligt att reducera utsläppen av växthusgaser och samtidigt nå en hållbar utveckling? Regionförbundet i Kalmar län antog utmaningen 2006 och är därmed en föregångsregion i arbetet med detta. Till år 2030 är målet att Kalmar län ska bli en fossilbränslefri region. Den största potentialen anses finnas inom nya alternativ till fordonsbränsle. Hushållens sopor innehåller organiskt matavfall som skulle kunna bli fordonsgas. Allt fler biogasmackar öppnas och gasen har vunnit framgång i takt med att kollektivtrafiken gjort satsningar.I Oskarshamns kommun sker i dagsläget ingen utsortering av organiskt matavfall. Hushållsavfallet skickas tillsammans med det organiska matavfallet till förbränning med energiutvinning i Linköping. Syftet med min studie är att göra en utvärdering av miljöpåverkan utifrån två scenarier; förbränning av allt hushållavfall jämfört med att producera biogas av matavfallet och förbränna resterande. Detta sett utifrån potentialen för området i Oskarshamns kommun. Syftet är även att titta på ekonomiska aspekter.Detta är en livscykelanalys där två metoder har använts, Global Warming Potential med ett 100 års perspektiv samt ReCiPe Endpoint. Den funktionella enheten är 1 ton hushållsavfall.Genom att röta det organiska hushållsavfallet och förbränna det övriga kan man minska miljöpåverkan till 74,6 % jämfört med att förbränna allt tillsammans. Växthusgaserna minskar då med 780 kg koldioxidekvivalenter per ton hushållsavfall. Den främsta miljövinsten blir i form av minskande klimatförändringar men att det fordrar ganska omfattande ekonomiska investeringar.

Författare

Helene Gunnarsson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..