Sök:

Kulturell påverkan på koncept


Dagens film och spelkoncept inom genrerna science fiction och fantasy börjar likna varandra mer och mer och för oss känns inget längre annorlunda. Genom att basera dem på historiska samhällen och kulturer hoppas vi på att bryta normen. Vi hoppas att med detta som grund kunna skapa realistiska och trovärdiga folkslag som skiljer sig från det som funnits tidigare. Detta examensarbete handlar om konceptutveckling av en fiktiv värld och tre fiktiva folkslag. Konceptet skall kunna appliceras på både film och spel men även litteratur eller andra medietekniska områden. Konceptet innehåller en gestaltning i text och en audiovisuell tolkning. De fiktiva folkslagen är baserade och inspirerade av vikingarnas och de nordamerikanska indianernas kulturer och samhällen för att ge dem realism och djup. Världen är skapad i kontrast till andra befintliga fiktiva koncept som analyserats i denna uppsats. Today's movie and game concepts within the genres of science fiction and fantasy begins to resemble each other more and more and they all feel the same to us. By basing them on historical societies and cultures, we hope to break the norm. We hope that on this basis be able to create realistic and believable nations different from that which exists. This thesis is about concept development of a fictional world and three fictitious nations. The concept can be applied to both film and games but also literature or other media technologies. The concept contains a portrayal of the text and an audio-visual interpretation. The fictional nations is based and inspired by the Vikings and the Native American cultures and communities to give them realism and depth. The world is created in contrast to other existing fictional concept analyzed in this paper.

Författare

Anna Forsberg Christian Fernlund

Lärosäte och institution

Institutionen för teknik och estetik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..