Sök:

Kommunicera mera, -relationen mellan ett kommunikativt ledarskap och medarbetares arbetsmotivation


Ett kommunikativt ledarskap kännetecknas av en ledare som coachar och ger sina medarbetare eget ansvar, skapar strukturer som underlättar arbetet, har tydliga förväntningar, är tillgänglig för medarbetarna, ger feedback och löser problem. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan ett kommunikativt ledarskap och medarbetares arbetsmotivation. Studien baseras på en enkätundersökning med deltagare från 16 olika yrkeskategorier där de flesta arbetar inom administration, hälsa och sjukvård, pedagogiskt arbete, socialt arbete och inom militären. Med hjälp av enkäten har två grupper gjorts, en grupp som anger över medelvärdet på frågor som behandlar ledarens kommunikativa egenskaper och en grupp som inte anser att deras ledare är kommunikativ. Resultatet visar att gruppen med en kommunikativ ledare även upplever högre inre motivation. Samma grupp uppger även högre trivsel och produktivitet vilket är något som bidrar till bättre resultat på individ, grupp och organisationsnivå. Motivation i arbetslivet är ett stort område och intressanta aspekter att forska vidare på skulle till exempel kunna vara den kommunikativa förmågan hos ledare inom exempelvis föreningsliv och idrott.

Författare

Sandra Olander Stina Olofsson

Lärosäte och institution

Blekinge Tekniska Högskola/Inst. för industriell ekonomi, TIEK

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..