Sök:

Klimatpåverkan från produktion av krukväxter

livscykelanalys (LCA) av svenskproducerad julstjärna


Den pågående klimatförändringen är en stor fråga som diskuteras världen över. FN:s klimatpanel (IPCC) har slagit fast att människans tillförsel av växthusgaser till atmosfären bidragit till en ökad växthuseffekt och därmed en höjd temperatur på jorden. Målsättningen är att minska utsläppen och för att göra det måste man identifiera var de uppstår och i vilken omfattning. Genom att använda en metod kallad LCA (livscykelanalys) kan man studera en produkt eller tjänst med avseende på de utsläpp av växthusgaser som den ger upphov till under sin livstid. På så sätt kan man bedöma hur stor inverkan produkten eller tjänsten har på klimatförändringen. Baserat på denna bedömning kan sedan eventuella förbättringsåtgärder föreslås.Detta examensarbete utgörs av en LCA-studie av julstjärna (Euphorbia pulcherrima) producerad i Sverige. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning denna produkt bidrar till klimatförändringen och att identifiera eventuella förbättringsåtgärder. Denna studie är en av de första som görs på denna typ av produkt i Sverige.Resultatet av LCA-studien visar att den del i livscykeln som står för den klart största klimatpåverkan, är odlingen från rotad stickling till salufärdig krukväxt. Anledningen till detta är den stora mängd energi som går till att värma upp växthusen. Det framgår också att då förnybara energikällor används istället för fossila bränslen minskar klimatpåverkan betydligt, och i det läget står transporter och material för en betydande del av det totala utsläppet av växthusgaser. Resultatet av studien bygger på en relativt liten mängd data och vidare undersökningar behöver göras för att förfina resultatet.LCA-studien av julstjärna genomförs för institutet SIK (Institutet för livsmedel och bioteknik) och är en del av ett forskningsprojekt rörande trädgårdsprodukter och deras miljöpåverkan. Projektet finansieras av SLF (Stiftelsen lantbruksforskning).

Författare

Martin Bergstrand

Lärosäte och institution

SLU/Horticulture (until 121231)

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..