Sök:

Globalisering och Internationalisering - en studie om hur svenska företag i hemelektronik- och livsmedelsbranschen påverkas


De senaste decennierna har handeln mellan länder ökat kraftigt och dessutom har det elektroniska informationsutbytet, kapitalströmmarna, resandet och migrationen ökat. Det har bland annat medfört att globaliseringens påverkan har börjat kännas i länder över världen, där nationsgränser blir allt mindre betydande. Idag blir företag allt mer internationaliserade och agerar globalt i allt större utsträckning. Debatter visar att det finns olika syn på globalisering och dess effekter, en del är positivt inställda medan andra är negativt inställda. Även Sverige har påverkats av globaliseringen och internationaliseringen där allt fler utländska företag träder in och agerar. Några av de svenska branscher som påverkats av globaliseringen i samband med utländska företags intrång är hemelektronik- och livsmedelsbranschen. I och med att den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen har blivit allt mer internationaliserade har följande tre forskningsfrågor mynnat ut: ? Vilka konsekvenser medför utländska företags intrång i den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen, idag och i framtiden? ? Hur bemöts utländska företags intrång av de svenska företagen i hemelektronik- och livsmedelsbranschen? ? Vad krävs för att svenska företag i hemelektronik- och livsmedelsbranschen ska vara konkurrenskraftiga gentemot utländska företags intrång? Studiens teoretiska referensram består av internationell marknadsföringsteori där olika konkurrensstrategier har använts för att utforma uppsatsens intervjufrågor. Dessutom har en egen modell utvecklats ur den teoretiska referensramen som en vägledning för de svenska företagen i hemelektronikoch livsmedelsbranschen. Fallstudien utgörs av en kvalitativ studie där intervjuer med personer från Svenskt Näringsliv, hemelektronikbranschen och livsmedelsbranschen har genomförts. Ur analys och resultat har det identifierats att de utländska företagens intrång i den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen inte kan hindras. Därmed gäller det för de svenska företagen att acceptera intrång och hålla sig uppdaterade för att kunna vara konkurrenskraftiga.

Författare

Demet Kocabiyikoglu Dimitra Tziova

Lärosäte och institution

Högskolan i Borås/Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA)

Nivå:

Detta är en D-uppsats.