Sök:

Sökresultat:

271 Uppsatser om Internationalisering - Sida 1 av 19

Internationalisering ur ett rationalitetsperspektiv

Bakgrund: I en värld där företagens verksamhet sprider sig i allt större utsträckning över nationella gränser, blir besluten och processerna kring Internationalisering allt viktigare. Går det att fatta ett bättre beslut genom att vara rationell, och i så fall hur? Både Internationalisering och rationalitet har tidigare diskuterats och det har vuxit fram flera olika skolor inom båda ämnena Syfte: Syftet med denna uppsats är att förstå ett företags Internationalisering ur ett rationalitetsperspektiv. Genomförande: Författarna har gjort en empirisk studie för att undersöka de förhållanden som kan ligga mellan Internationalisering och rationalitet. Empirin är hämtad från två svenskbaserade industriföretag; BT-Industries och Scania.

Avreglering och internationalisering : Strategier inom och konsekvenser för kärnkraftindustrin

En undersökning genomförs av de större företagen inom svensk kärnkraftindustri efter ca. 1990, främst med avseende på ändringar i företagens ägande och marknadspositioner. Undersökningen omfattar såväl kärnkraftverken och deras ägare, kraftbolagen, och kärnkraftverkens huvudleverantörer av kärntekniska produkter. Stora förändringar påvisas till följd av ny lagstiftning och nya marknadsvillkor (Internationalisering).

Svenska företagsetableringar i Brasilien : En studie i svenska företags internationaliserings- och etableringsprocess

Med hjälp av denna uppsats avser författarna att visa hur en Internationalisering och etableringsprocess kan se ut för ett svenskt företag i Brasilien. Författarna har även undersökt rådgivarnas syn på Internationalisering samt etableringsprocess och hur den bör gå till. Med rådgivare menar författarna den Svensk-brasilianska handelskammaren, Exportrådet och SouthPartner konsultföretag..

Växa och verka : En studie om avbruten internationalisering och deinternationalisering

Internationalisering a?r na?got som ma?nga fo?retag ser som ett strategiskt framga?ngsrikt beslut, som efter att den pa?bo?rjats vanligtvis expanderar och kommer att omfatta fler la?nder. Trots detta finns idag fo?retag som va?ljer att inte ga? vidare efter att ha inlett en Internationalisering. Syftet med denna uppsats a?r att underso?ka fenomenen avbruten Internationalisering och deInternationalisering samt de faktorer som ligger bakom ett fo?retags beslut att avbryta, begra?nsa eller dra tillbaka en pa?ga?ende Internationaliseringsprocess.

Styrelsens samt företagsledningens sammansättning och dess påverkan på företagets internationalisering

Inledning: Att företag har en stark internationell närvaro blir allt viktigare för företagens långsiktiga framgång. Dagens affärsaktiviteter och handel blir allt mer global. I dessa förhållanden blir styrelsen och ledningen som ska leda bolagets verksamhet viktig. För att kunna undersöka styrelsens och ledningens påverkan på Internationalisering ligger fokus på styrelsens och ledningens sammansättning, som är avgörande för deras effektivitet.Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara hur företagets Internationalisering påverkas av styrelsens och företagsledningens sammansättning. Metod: Undersökningen antar en deduktiv ansats och utgår från befintlig teori för att formulera hypoteser om styrelsens samt företagsledningens sammansättning och dess påverkan på företagets Internationalisering. Undersökningen baseras på en kvantitativ metod och omfattar alla stora svenska noterade bolag. Resultat och slutsats: Undersökningens resultat visar att både styrelsens och företagsledningens sammansättning påverkar företagets Internationalisering.

Borta bäst? : En studie om affärsmodeller och tidig internationalisering

Syftet med studien är att undersöka vilken affärsmodell som born globals använder vid Internationalisering och vilka faktorer som påverkar valet av modell. Studien har använt sig av en kvalitativ forskningsmetod och har genomförts som en fallstudie. Vidare utgörs studien av semistrukturerade intervjuer. Studien kommer fram till att born globals vid Internationalisering har en affärsmodell som a?r freemium och att det resursbaserade synsättet samt bransch är viktiga bakomliggande faktorer till valet av affärsmodell. Faktorerna globalisering och entrepenören har mindre direkt påverkan medan nätverk endast har en begränsad påverkan i valet av affärsmodell för born globals vid Internationalisering. .

Internationaliseringsprocessen i mindre, teknikbaserade företag

Bakgrund: På grund av bl a globalisering har förutsättningar för internationell verksamhet förändrats. Det är idag lättare att ta kontakt med andra länder vilket kan vara nödvändigt för att hålla en verksamhet vid liv. Även mindre företag ges möjligheter att etablera sig internationellt, trots att tillgång till resurser kan tyckas begränsa deras Internationaliseringsprocesser. Syfte: Att undersöka mindre, teknikbaserade företags val av organisationsform vid Internationalisering, vilka motiv som ligger bakom en Internationalisering samt hur man väljer vilken utländsk marknad för en etablering. Resultat: Det som framkom från intervjuer gjorda med fyra företag belägna i Mjärdevi Science Park, Linköping, analyseras med hjälp av den referensram som baseras på vedertagna teorier kring företags Internationaliseringsprocesser.

Internationalisering av tjänsteföretag : En undersökning av svenska träningskedjors internationalisering

The study aims to investigate Swedish fitness companies positioning and strategic choices when internationalising in the Scandinavian countries and what has influenced this choice. Furthermore, the corporate risk and what obstacles they encountered will be examined.The study was conducted as a qualitative study with a deductive approach. The results are based mainly on primary data from interviews, as well as secondary data.The fitness companies? choice of strategy in internationalisation depends largely on its concept and positioning. The main obstacles in the internationalisation process are lack of communication, language difficulties and regulations.

Sveriges fyra storbankers internationalisering

Syfte: Sedan tidigare finns det ett antal studier om svenska bankersInternationalisering fram till år 1995. Efter denna period har svenskabankernas Internationalisering accelererat samtidigt som studierna efterperioden 1995 varit få som behandlat bankernas Internationalisering.Denna studies syfte är att genom fyra fallstudier beskriva och analyserade fyra svenska storbankernas Internationaliseringsprocess undertidsperioden 1995-2009. Dessa fyra fallstudier kommer att analyserasutifrån Internationaliseringsprocessmodellen (Johanson & Vahlne, 1977)och de begrepp som presenteras i analysramen, mer specifikt kunskap ochengagemang.Metod: Kvalitativ metod med fyra fallstudier som beskriver och analyserar fyrasvenska storbankernas (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank)Internationalisering utifrån sekundärdata, främst årsredovisningar ochtidningsartiklar.Slutsatser: Internationaliseringsprocessmodellen (Johanson & Vahlne, 1977) kandelvis förklara de fyra svenska storbankernasInternationaliseringsprocess. Vissa skillnader och likheter utmärkerbankerna åt där på ena sidan Handelsbanken passat in på det beteendesom Internationaliseringsprocessmodellen beskriver medan Swedbankinte passat lika väl. En annan intressant slutsats är att bankerna drivits avett högt mimetic behaviour..

Midsommar, systembolag & förmiddagsfika - En studie om svenska företags val av marknadsstrategi vid internationalisering. Vilka faktorer spelar in när ett företag väljer att framhäva sitt ursprungsland?

Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen inom företags framhävandeav sitt ursprungsland vid Internationalisering. Studien syftar till att !nna vilkafaktorer som spelar in när ett företag väljer att framhäva sitt ursprung som deli en marknadsstrategi vid Internationalisering.Problem: - Hur ser den övergripande Internationaliseringsprocessen ut bland svenskaföretag?- Vilka faktorer spelar in när ett företag utformar sin marknadsstrategi vidInternationalisering?- Hur arbetar svenska företag med att framhävs sitt ursprungsland?Teori: I Litteraturöversikten presenteras Internationaliseringsteorier, modell övermakromiljön, marknadsmixen, country of origin och produktanpassning.Studie: Studien är kvalitativ och baserad på intervjuer med nio fallföretag.Resultat: Svenska företag går mot en allt snabbare Internationalisering. I utformandetav en marknadsstrategi är den viktigaste variabeln marknadskunskap. Att framhäva ett företags ursprungsland kan vara till fördel beroende på bransch ochmarknad som företaget ska in på.

Svenska sjukvårdsföretagens internationalisering : En studie om internationalisering av sjukvårds- och omsorgstjänster

Syfte: Studien syftar till att undersöka Internationaliseringsprocessen hos svenska sjukvårds-och omsorgsföretag som tillhandahåller sjukvårdstjänster. Dessutom kommer studien att undersöka svårigheter, möjligheter och framtidsutsikter i samband med sjukvårds-och omsorgsföretagens Internationalisering.Metod: Denna studie har genomförts genom tillämpningen av en kvalitativ metod och en deduktiv ansats. Informationen hämtad från studiens primärdata och sekundärdata har varit grunden för undersökningens analys och slutsats.Slutsats: Företagens Internationaliseringsprocess har sett olika ut beroende på företagens struktur och hur de arbetar med sjukvård och omsorg vilket lett till olika val av strategi. Svårigheterna har varit i form av skillnader i lagar, regler, kultur och olika sjukvårdssystem som finns i olika länder. Den största möjligheten från en Internationalisering har varit förvärv av ny kunskap och kunskapsutbytet mellan länder.

Internationalisering : En undersökning om de faktorer som påverkar internationaliseringen hos små och medelstora företag

Bakgrund: Internationalisering har blivit en given aktivitet för många företag, oavsett storlek. Anledningen är för att globala företagsaktiviteter har ökat dramatiskt under de senaste årtionden och gränsen mellan nationella och internationella marknader är idag tunn. Trots att många forskare har undersökt fenomenet och många modeller samt koncept har konstruerats som förklarar företags Internationalisering, är de inte alltid entydiga med det empiriska stödet om hur företag internationaliseras och vad som påverkar deras Internationaliseringsutveckling. Därmed hävdar många studier att det behövs mer forskning kring företags Internationalisering, i synnerhet bland små och medelstora företag då de är viktiga aktörer inom världshandeln. Syfte: Denna studie ämnar ge en större förståelse kring hur företag går tillväga när de internationaliseras och vad som har en påverkan på företagens Internationaliseringsutveckling.

Kung i sitt eget hem? : En kvalitativ studie om hemtjänstpersonalens inställning till mat och måltider för äldre inom ordinärt boende

Med hjälp av denna uppsats avser författarna att visa hur en Internationalisering och etableringsprocess kan se ut för ett svenskt företag i Brasilien. Författarna har även undersökt rådgivarnas syn på Internationalisering samt etableringsprocess och hur den bör gå till. Med rådgivare menar författarna den Svensk-brasilianska handelskammaren, Exportrådet och SouthPartner konsultföretag..

Etablering och internationalisering av en produkt på konfektyrmarknaden

Problem: Då konfektyrmarknaden är välutbredd krävs det att företag inom den branschen noga överväger hur de vill etablera sin produkt på en ny marknad och hur de ska gå tillväga vid en Internationalisering. Det finns flera olika tillvägagångssätt vid etablering och Internationalisering. Uppsatsen beskriver dock företags etablerings- och Internationaliseringsprocess utifrån utvalda Internationaliserings- och etableringsmodeller samt ett antal begrepp.Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva hur företaget Manner har gått tillväga med sin etablering i Sverige med hjälp av erfarenheter från etableringen på hemmamarknaden och distributörens erfarenhet på den svenska marknaden. Metod: Studien är uppbyggd med två huvudrubriker som är etablering och Internationalisering. Data som har använts är primärdata i form av intervjuer som var semistrukturerade och utfördes både i form av personliga intervjuer, mejlintervjuer och telefonintervjuer.

Den svenska modeindustrins internationalisering : Fem branschspecifika företag

Den svenska modeindustrin spås en ljus framtid och har trots 2000-taletslågkonjunktur nått nya exportrekord. Den tuffa inhemska konkurrensen har gjort attetablering på utländska marknader blivit avgörande för de svenska modeföretagen.Det finns dock endast begränsad kunskap om Internationaliseringsprocessen för dennabransch.Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka metoder som används av små ochmedelstora svenska modeföretag vid Internationalisering och de bakomliggandeorsakerna till dessa metoder.Studien baseras på en kvalitativ undersökning av fem svenska modeföretag som sedananalyserats med ett teoretiskt ramverk av Internationaliseringsprocesser.Resultatet visar att det inte finns en applicerbar modell för branschensInternationalisering. De studerade företagen har alla inlett Internationaliseringen medetableringar på enstaka närliggande, lågriskmarknader. Företagen har därefter ändratriktning i sin Internationaliseringsprocess då marknader längre bort penetrerats. Vidvalet av dessa marknader har tidigare erhållen intern kunskap och nätverk, varitavgörande.

1 Nästa sida ->