Sök:

Förenklad livscykelanalys för ett järnvägsprojekt

en studie
av miljöpåverkan för Projekt E7511


Vid konstruktion av ny järnväg används mängder av resurser vilka bidrar till olika typer av miljöpåverkan exempelvis utsläpp av föroreningar till den omgivande miljön. Då miljötänkandet i samhället blivit allt större kan det vara intressant att studera energiåtgång samt motsvarande emissioner för ett järnvägsprojekt för att se var i processen förbättringar kan göras för att minska miljöpåverkan. En metod för att studera en produkts totala miljöpåverkan under hela dess livstid är livscykelanalys (LCA). Syftet med en livscykelanalys är att ge en helhetsbild av samspelet mellan en aktivitet och dess omgivande miljö. Den ska även utgöra en grund för ökad förståelse för hur en mänsklig aktivitet påverkar miljön och se var förbättringsmöjligheter finns. LCA är en metod som fungerar för många olika ändamål exempelvis vid strategisk planering av en verksamhet samt vid marknadsföring. Syftet för examensarbetet är att utifrån ett miljöperspektiv beräkna emissioner för Projekt E7511 med hjälp av livscykelteknik. I studien ingår även att förklara begreppet livscykelanalys samt beskriva hur metoden fungerar. Huvudinriktningen för livscykelanalysen är att med hjälp av livscykelteknik enligt definitioner av ISO 14040 utföra måldefinierande och inventerande del för att analysera Projekt E7511. Examensarbetets första del utgörs av en litteraturstudie som förklarar bakgrunden till livscykelanalysen samt beskriver genomförandet av en livscykelanalys. I litteraturstudien ges också en kortare beskrivning hur metoden kan tillämpas inom väg- och anläggningsområdet. Studiens andra del presenterar resultatet från den livscykelanalys som genomförts för projektet. Studien avslutas med slutsats och diskussion av resultatet från studien samt vad som kan göras för att minska miljöpåverkan. Resultatet från livscykelanalysen visar att den totala mängden utsläpp av koldioxid, CO2 uppgår till 3148 ton. Enligt Transportstyrelsen (2009) motsvarar detta cirka 11 flygresor mellan Stockholm ? Bangkok, med en Boeing 747-400. De totala utsläppen av kolväten, HC, koloxid, CO, kväveoxider, NOx, samt partiklar, PM, uppgår till 50,0 ton. I studien har det, förutom att beräkna utsläpp från Projekt E7511, även utretts i vilken omfattning emissionerna från en arbetsmaskin certifierad enligt EU3A skiljer sig från en maskin certifierad i en lägre klass. Resultatet tyder på att genom att välja maskiner certifierad enligt EU3A kan utsläppen av kolväten, koloxid, kväveoxider samt partiklar minskas med en betydande mängd.

Författare

Erik Sandberg

Lärosäte och institution

Luleå/Samhällsbyggnad

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..