Sök:

Sökresultat:

609 Uppsatser om Miljöpćverkan - Sida 1 av 41

Graderad verkan med Stridsvagn 122

Denna undersökning pÄvisar möjligheten att gradera verkan med stridsvagn 122 vid en insats i Sveriges insatsomrÄde i Afghanistan. Hotbilden som rÄder gör att personalen mÄste ha ett gott skydd och möjlighet till verkan vilket stridsvagnen erbjuder. Tyngdpunkten i undersökningen ligger pÄ modern 120 mm ammunition dÀr Försvarsmaktens övningsammunition kan anvÀndas för att minska effekten i mÄlet och pÄ sÄ sÀtt gradera verkan. PÄ marknaden finns det ammunition som skulle komplettera redan befintlig ammunitionsportfölj framförallt pÄ korta avstÄnd och dÄ Àven med möjligheten att skjuta varningseld. SekundÀrbevÀpning (kulsprutor) pÄ vagnen kan Àven den anvÀndas för att gradera verkan.

Masterplan för svetsavdelning : Förstudie

Det hÀr examensprojektet har utförts pÄ Volvo CE, Hauler & Loader Division, Arvika. Projektet ingick som ett avslutande moment i maskiningenjörsprogrammet vidKarlstads universitet. Volvo i Arvika tillverkar hjullastare vilket man har gjort sedan mitten av 60-talet. Fabriken har idag ca 1150 anstÀllda som tillsammans levererar över 6000 hjullastare per Är.Produktionsvolymen i Arvikafabriken ökar allt mer vilket medför att ett behov av mÄnga investeringar för att klara denna volymtillvÀxt har uppstÄtt. Den huvudsakliga tillverkningen pÄ svetsavdelningen bestÄr av fram- och bakramstillverkning.

Behovet av indirekt eld och CAS vid militÀra operationer i bergsterrÀng

Denna uppsats syftar till att undersöka behovet av indirekt eld och Close Air Support i militÀraoperationer i bergsterrÀng och belysa vilka aspekter som pÄverkar nyttjandet av försvarsmaktensenheter och verkanssystem vid insatser i bergsmiljö. För att svara pÄ syftet med uppsatsen har följande studiefrÄga stÀllts: Hur anvÀnde USA den grundlÀggande förmÄgan verkan för att pÄverka motstÄndaren under Operation Anaconda? Fallstudie och textanalys har anvÀnts som vetenskaplig metod och teknik för denna uppsats. Inledningsvis studerades texter om operation Anaconda och hur operationen genomfördes. DÀrefter studerades svenska doktriner och reglementen avseende teorier om grundlÀggande förmÄgor och hur verkan uppnÄs i striden.

Den amerikanska synen pÄ Strid i bebyggelse : En komparativ studie mellan Military Operations on Urbanized Terrain och Urban Operations med utgÄngspunkt i de grundlÀggande förmÄgorna verkan, skydd & rörlighet

Den amerikanska armén har under lÄng tid haft doktriner som behandlat strid i bebyggelse medolika typer av motstÄndare, frÄn sovjetiska divisioner som anfaller in i VÀsttyskland tillupprorsbekÀmpning i Mellanöstern och Afrika. Uppsatsen handlar om hur den amerikanska taktiskasynen pÄ strid i bebyggelse har utvecklats frÄn 1979 till 2003.Syftet med den hÀr uppsatsen Àr att skapa en större förstÄelse för den taktiska utvecklingen somskett kopplat mot de grundlÀggande förmÄgorna verkan, skydd & rörlighet.En kvalitativ textanalys har anvÀnts som metod för att analysera de aktuella doktrinerna. TeorinutgÄr ifrÄn Doktrin för markoperationer och i synnerhet ifrÄn de grundlÀggande förmÄgorna verkan,skydd & rörlighet.Resultatet visar att anvÀndningen av dessa förmÄgor utvecklas med hÀnsyn till förvÀntadmotstÄndare och civilbefolkning. Utvecklingen av verkan gÄr mot mer kvalitativa medel ochmetoder, motstÄndarens rörlighet har förÀndrats och sÄ har ocksÄ hans vilja att strida i bebyggelse.AnvÀndningen av assymmetriska metoder för att uppnÄ skydd Àr en ny metod som uppkommit.VÀrdering av den terrÀngen Àr dÀremot nÄgot som inte har förÀndrats..

PantsÀttning av patentlicenser : En pantad idé?

En patentlicens Àr en nyttjanderÀtt till patent som ofta, liksom patent, kan representera stora ekonomiska vÀrden. En patenthavare kan nyttja det vÀrde ett patent representerar som sÀkerhetsunderlag för en kredit genom att pantsÀtta patentet. Huruvida en patentlicens kan pantsÀttas, i vart fall med sakrÀttsligt giltig verkan, Àr dock oklart eftersom lagstiftning pÄ omrÄdet saknas och Àmnet berörts mycket sparsamt i doktrin. Syftet med denna uppsats har dÀrför varit att utreda om, och under vilka förutsÀttningar, en patentlicens kan pantsÀttas med obligationsrÀttslig och sakrÀttslig giltig verkan. Jag har kommit fram till att en pantsÀttning av en patentlicens kan bli obligationsrÀttsligt giltig utan nÄgra större svÄrigheter.

Sky Oculus- Autonomt spaningsflygplan.

Obemannade flygplan har de senaste °aren varit en všaxande bransch som hela tiden utvecklasoch nya anvšandningsomr°aden tillkommer i och med att tekniken g°ar fram°at och priset ned. Ettintressant anvšandningsomr°ade šar šovervakning och spanningsuppdrag. Detta šar en konceptstudiesom syftar till att presentera ett lšonsamt och miljšovšanligt alternativ till de helikoptrar som densvenska polisen anvšander men šaven fšor andra civila tillšampningar som šar av intresse fšor elbolagoch andra industrier. Resultatet šar ett autonomt všatgasdrivet flygplan som kommunicerar viamobilnšaten och som kan styras med endast en laptop och en antenn. Flygplanet har en spšannviddp°a 10 m, en marschfart p°a 175 km/h och en ršackvidd p°a 473 km.

Konstruerad konsumtion : En studie av nÄgra tidningstexters verkan i konsumtionskulturen

Den hÀr uppsatsen innehÄller en undersökning av skillnader mellan tidningarna Bulletinen och Allt om Mat som Àr inriktad pÄ hur texter ur tidningarna ger upphov till ideologiska effekter och skapar modellÀsare. Den analysmetod som tillÀmpas Àr en ideologikritisk analys. Efter genomförd analys kan undersökningen konstatera att de bÄda tidningarna ger upphov till ideologier som i relation till konsumtionskulturen skiljer dem Ät. Samtidigt framtrÀder ett flertal likheter mellan de bÄda texternas sprÄkliga verkan som kan kopplas till intertextualitet och gemensamma diskurser..

Kommunikation bortom orden : En etnografisk studie om hur la?rares actio och ickeverbala kommunikation pa?verkar elevers motivation

Syftet med detta examensarbete a?r att fa? insikt i hur la?rarens ickeverbala kommunikation och actio pa?verkar elevers motivation. Utifra?n en etnografisk arbetsmetod observerades en svenskla?rare pa? en gymnasieskola under fyra lektionstimmar fo?r att underso?ka hur la?raren kommunicerade med sina elever ickeverbalt. Parallellt med observationerna intervjuades ba?de la?raren och eleverna som deltog i underso?kningen.

Strategi i vÀxande smÄföretag

Sma?fo?retagen sta?r fo?r en stor del av de svenska arbetstillfa?llena pa? dagens arbetsmarknad vilket a?r en intressant kontext att underso?ka pa? grund av deras bidrag till ett ha?llbart ekonomiskt samha?lle. Det finns en problematik inom strategiforskning da?r forskningen har fokuserat pa? sto?rre fo?retag vilket medfo?r att befintliga teorier och modeller inte a?r anpassade till sma?fo?retagens situation. Studien utreder strategi i va?xande sma?fo?retag utifra?n ett praktiskt perspektiv fo?r att sedan fo?rklara sma?fo?retagens strategiarbete med o?vergripande strategiteori fo?r att skapa en djupare fo?rsta?else av sma?fo?retagens strategiarbete Forskningen har resulterat i tre identifierade omra?desgrupper som pa?verkar hur strategi utformas och bedrivs i va?xande sma?fo?retag.

Ledningssystem för indirekt eld - sÄ erhÄlls optimal verkan i framtiden

Denna uppsats vill komma fram till en framtida lösning av ett ledningssystem för indirekt eldoch vilka krav det skall uppfylla för att Ästadkomma en effektiv bekÀmpning. Uppsatsen har tillsyfte att beskriva nÄgra delar av bekÀmpningskedjan. De studerade delsystemen Àr pjÀsstyrning,ballistikberÀkningssystem och system för ledning och lÀgesuppfattning för de skjutandeenheterna. Den övergripande frÄgan Àr ?hur skall det integrerade ledningssystemet i ett framtidasystem för indirekt eld vara utformat för att uppnÄ optimal verkan?? FrÄgan besvaras i tre delargenom att tidsbegreppet delas in i perioderna ?i nÀrtid? vilket innebÀr fram till Är 2007, ?mÄlbild2010? vilket innebÀr mellan Är 2008-2012 och ?idébild 2020? vilket innebÀr frÄn Är 2013 ochframÄt.

Stridsvagn 122 och Remote Weapon Station : Nya möjligheter till verkan och stridsteknik

Den hÀr uppsatsen behandlar stridsvagn122 och Remote Weapon Station (RWS). Det finns ett verkansglapp mellan dagens kalibrar 120 mm och 7,62 mm. Observationsmöjligheterna i vissa situationer Àr begrÀnsade. Syftet med uppsatsen Àr att undersöka vilka nya förmÄgor och möjligheter till ytterligare ett verkansalternativ en fjÀrrstyrd vapenplattform kan tillföra stridsvagn 122. De frÄgestÀllningarna som behandlas Àr: Vad kan en fjÀrrstyrd vapenplattform tillföra inom omrÄdet stridsteknik? Vem i besÀttningen skall bemanna systemet? Vad kan en fjÀrrstyrd vapenplattform tillföra inom omrÄdet graderad verkan? Metoden som anvÀnds Àr kvalitativ textanalys.

Produktivitet vid stubblyftning :

Stump wood was used between 1850 and 1950 for production of tar and as firewood. In the 1950s the use decreased because of the introduction of the cheap fossil oil. In the 1970s stump wood became an interesting issue again as a raw material for the pulp industry. Stump lifting has today become a possible source for bioenergy. The objectives with this study were to investigate the productivity of stump lifting and stump extraction, and to analyse the economy.

Framtida markbaserade precisionsbekÀmpningssystem i den nya Försvarsmakten

Uppgiften Àr att utarbeta ett förslag pÄ inriktning vid val av ett framtida markbaserat precisionsbekÀmpningssystem för den nya Försvarsmakten. Uppsatsen tar avstamp utifrÄn RMA, Àven kallad ?den nya krigföringen?, som antas vara den vision som gÀller nÀr det nya försvaret skall formas. Inledningsvis studeras de trender och pÄgÄende projekt som föreligger. Dessa fÄr sedan lÀgga grunden för ett antal spelkort som bedöms utifrÄn de förvÀntade krav som kommer att stÀllas i framtiden.

SaltanvÀndning i skidbackar : Utbredning och pÄverkan av natriumklorid i den lokala miljön

Natriumklorid sprids i ca. 20 skidbackar inom A?res skidsystem. Natriumklorid sa?nker vattens fryspunkt och go?r att sno?n kan ha?llas ha?rd under ta?vlingar, vilket ger de ta?vlande sa? lika fo?rutsa?ttningar som mo?jligt.

Normhierarkin mellan skatteavtal och svenska interna regler - Vilka regler ska ges företrÀde vid regelkollision?

Svensk doktrin framhÄller sex grundlÀggande förmÄgor för analys av motstÄndaren. Dessa Àr ledning, uthÄllighet, und/info, rörlighet, verkan och skydd.FörmÄgorna Àr en tankemodell avsedd för att nÄ maximal effekt i sitt agerande. De Àr stÀndigt nÀrvarande pÄ stridsfÀltet, de pÄverkas av varandra och deras betydelse varierar över tid. Syftet med uppsatsen Àr att belysa IRA utveckling mellan 1968-1974 utifrÄn de sex grundlÀggande förmÄgorna.Resultatet visar att IRA utveckling under tiden för studien frÀmst skedde inom förmÄgan verkan, andra förmÄgor som ledning och und/info tog lÀngre tid att utveckla. En orsak till detta kan vara att studien omfattar inledningen av konflikten och IRA utveckling mot att bli en icke-statlig vÀpnad aktör..

1 NĂ€sta sida ->