Sök:

Sökresultat:

5 Uppsatser om Metallurgi - Sida 1 av 1

Förbättringsarbete från order till leverans: End-2-end studie i en icke repetitiv MTO-baserad tillverkningsmiljö enligt VSM

I dagens konkurrensmässiga och bitvis turbulenta och komplexa miljö som företag befinner sig i är behovet av ständiga förbättringar inte bara i produkter och tjänster utan även processer centralt. Vikten av att arbeta med förbättringsarbete inom alla delar av ett företag är idag stor samtidigt som förändringstakten förmodligen aldrig har varit större. Lean tillverkning som först implementerades av Toyota har en mängd värdefulla verktyg i verktygslådan och ett av dessa verktyg är VSM. VSM har använts som ett ovärderligt verktyg för att identifiera förbättringsmöjligheter i form av slöseri, kvalitetsbrister och för att reducera ledtider med stor framgång främst inom repetitiv icke MTO-baserad tillverkningsmiljö. ABB Metallurgi är en ledande leverantör av systemlösningar för omrörning av Metallurgisk smälta och stabiliseringsutrustning för valsverk.

Slaggbildningsförloppet i LD-konverter och dess betydelse
för fosforreningen: en studie genomförd vid SSAB Tunnplåt i
Luleå

Tillgången på Metallurgiskt kol och koks har under de senaste åren minskat kraftigt p.g.a. en kraftig efterfrågan, främst i Ostasien. För att hålla nere kostnaderna behöver SSAB se över sina kvalitetskrav på kol och koks och en viktig parameter i detta samband är fosforhalten. Om företaget väljer att höja den tillåtna halten på fosfor i kol och koks genom billigare inköp av råvaror kan detta resultera i en ökad fosforhalt i råjärn, vilket kan leda till negativa konsekvenser vid stålframställningen. Samtidigt har kraven på tillåten fosforhalt i färdigt ämne för vissa av specialstålen blivit hårdare, vilket ytterliggare ökar behoven på uppföljning av ståltillverkningen med avseende på fosfor.

Råvarornas inverkan på ljusbågsugnsslaggens egenskaper

Inlastningen till ljusbågsugnen sker genom att flera skrotsorter blandas i en korg efter specifika recept för varje charge. Skrotsorterna innehåller många olika typer av skrot med liknande sammansättningar och även oxidiska ämnen. Till varje charge räknar en modell ut mängder av kisel, kalk, dolomit och kol som ska tillsättas för att smältan ska ha rätt sammansättning när den går vidare till AOD-konvertern (Argon Oxygen Decarburization). Under nedsmältningen i ljusbågsugnen blåses även kol och syrgas in för att skapa en skummande slagg som skyddar ugnsväggarna. Variationerna i processen är stora och det är svårt att förutsäga hur smältan kommer att bli.

Metallurgisk studie av pellets avsedd för LRI tillverkning

LKAB deltar i ett forskningsprojekt som går under namnet ULCOS (Ultra Low CO2 Steelmaking), där det övergripande målet är att minska koldioxidutsläppen med 50% vid stålframställningen. Inom ULCOS innebär ett av delprojekten att chargera delvis reducerad pellets (LRI, Less Reduced Iron) i masugnen. LRI är en produkt som är delvis reducerad till en metalliseringsgrad på ca 65%. I denna studie används nio olika typer av pellets för LRI framställning. Dessa är KPBO, KPRS, MPBO, KPBA, HYL samt fyra nya pelletprodukter som framställs från filtrerad KPC slig i pot furnace anläggningen vid CK-laboratoriet i Malmberget.

Karaktärisering av två typer av restproduktbriketter genom laboratorieförsök och utvärdering av driftförsök

Sedan 1993 har kallbundna restproduktsbriketter tillförts masugnarna vid SSAB Tunnplåt AB i Luleå. De ersätter en del järnbärare, slaggbildare, koks och kol, men medför också en något ökad slagg- och stoftmängd. Restprodukter som vanligtvis briketteras är hyttsot, filterstoft, brikettfines, LD- grovkorn, fines från stålskrot och avsvavlingsskrot. Brikettfabriken körs nu i det närmaste på maximal kapacitet men det har gjorts försök att injicera hyttsot direkt via formorna i masugn. Kontinuerlig injektion av hyttsot skulle medföra en möjlighet att genom brikettering recirkulera andra restprodukter.