Sök:

Sökresultat:

764 Uppsatser om Konsumtion - Sida 1 av 51

Elevers tankar om hållbar utveckling och konsumtion.

Examensarbetets syfte har varit att undersöka elevers tankar om hållbar utveckling och Konsumtion. Med min undersökning ville jag ha svar på vilken kunskap eleverna har om hållbar utveckling, hur de använder sin kunskap i egen Konsumtion samt varifrån de har fått sin kunskap. Resultaten har baserats på en enkätundersökning och intervjuer med elever i år 6, i en ort med goda socioekonomiska förhållanden i södra Sverige. Resultaten har visat att eleverna har en relativt låg kunskap och att lärandesituationerna i skolan är få inom området hållbar Konsumtion. Jag har i min undersökning sett tydliga samband mellan elevernas kunskap, attityd och handling..

Yrkesroll och konsumtion : En undersökning hur/om individen utifrån sin yrkesroll väljer att konsumera. 

Vi ville i den här kvalitativa studien studera om individer konsumerar olika utifrån sina yrkesroller. Om individer t ex genom sin Konsumtion försöker att kompensera ett arbete utan upplevelser eller tillfredställelser? För att få svar på våra funderingar så har vi intervjuat individer inom chefsyrken och arbetaryrken, för att få perspektiv på om och Konsumtionen skiljer sig åt och hur. Vi har även visat på olika teorier som tar upp de teman som vi valt att förhålla oss till under studiens gång. Dessa teman går som en röd tråd genom hela uppsatsen och behandlar Konsumtion, roll/performance, klass/status.

Konsumtion : Hur ungdomar talar om identitet och status i ett konsumtionssamhälle

Syftet med undersökningen var att påvisa hur ungdomar talat om förhållandet mellan Konsumtion, identitet och status. Den teoretiska utgångspunkten har hämtats från bland annat Bauman och Giddens tankar om Konsumtion och postmodernitet. Den tidigare forskning som gjorts om Konsumtion belyser bland annat vilket förhållande ungdomar har gentemot märken, vilka olika påverkan som finns, vad som betecknas som statusKonsumtion samt vilken betydelse Konsumtion har för individers identitetsskapande. Respondenterna bestod av 12 ungdomar mellan 16-18 år. De delades in i en killgrupp, en tjejgrupp samt en blandgrupp för att påvisa några eventuella skillnader mellan grupperna.

Huspriser och konsumtion : En litteraturstudie om orsaker och samband

I denna uppsats undersöks huruvida förändrade huspriser påverkar hushållens Konsumtionsnivå. Speciellt fokus ligger på de transmissionsmekanismer som finns mellan tillgångspriser på bostadsmarknaden och Konsumtionsnivån. En rad studier presenteras och sammanfattas för att ge en överblick av det aktuella forskningsläget. Slutsatser är att sambandet mellan Konsumtion och stigande huspriser påverkas av en mängd bestämningsfaktorer och att empirisk forskning har visat att det finns ett signifikant positivt samband mellan stigande huspriser och Konsumtionsnivån..

Kunskap, konsumtion och miljö

Uppsatsen undersöker med hjälp av Bourdies nyckelbegrepp vilken slags kunskap konsumenter förmedlar om de livsmedelsprodukter de införskaffar. Undersökningen synas sedan ur ett miljöperspektiv. .

Pekpinnar för nya konsumenter : Konsumentekonomiska ideal i läroböcker för Hem- och konsumentkunskap 1962-2008

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka värden och ideal som skolan, genom läroböcker i ämnet Hem- och konsumentkunskap, förmedlat om Konsumtion och om det går att se förändringar under den undersökta perioden, 1962-2008. Genom en litteraturstudie lyfts diskursiva förändringar fram i nyare Konsumtionskulturforskning och textanalysen av läroböckerna söker bland annat efter spår från denna forskning. Resultaten visar bland annat att en Konsumtionskritisk syn genomsyrar läroböckerna under hela den undersökta perioden. Endast en rationell Konsumtion, som utgår från grundläggande mänskliga behov, anses vara legitim medan övrig Konsumtion, som t.ex. Konsumtion sammanhängande med identitets-skapande, ses som felaktig.

Vad tänker ni på när ni handlar? - En kvalitativ studie om gymnasielevers syn på konsumtion och hållbar utveckling

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur en grupp gymnasielever resonerar kring sambandet mellan Konsumtion och hållbar utveckling. Vi undrar även hur eleverna ser på skolans roll i lärande för hållbar utveckling. Arbetet är baserat på två kvalitativa fokusgruppsintervjuer med gymnasieelever från två olika program och skolor. Fyra omvårdnadselever på den ena skolan deltog i en fokusgruppsintervju medan de övriga fyra eleverna, som gick i samhällsprogrammet på en annan skola, deltog i den andra fokusgruppsintervjun. Resultatet visade att de flesta eleverna förstår hur Konsumtion kan påverka omvärlden och att de även känner att de kan påverka genom medvetna Konsumtionsval. I det här sammanhanget lyfter eleverna fram empatiskt förhållningssätt som nyckeln till att skapa engagemang. Eleverna upplever att de lever i två kunskapsvärldar, en i skolan och en utanför skolan.

Tweens konsumtion av statusprodukter - En studie om hur svenska tweens påverkar varandra till konsumtion

Uppsatsen syftar till att utifrån olika teorier som behandlar påverkan av konsumenters köpprocess, försöka öka förståelsen för den påverkan svenska tweens, barn mellan 8 och 14 år, utövar på varandra till Konsumtion av statusprodukter. För att ytterligare söka svaret på vår forskningsfråga har vi utfört kvalitativa intervjuer med både flickor och pojkar i åldrarna 8 till 14. Under intervjuerna ville vi utreda hur dessa tweens ser sig själva som konsumenter och vad eller vem det är som påverkar mest när tweens tar till sig och uppfattar Konsumtion av statusprodukter. Resultatet av intervjuerna pekar på att tweens, oavsett flickor eller pojkar påverkas och influeras av jämnåriga kamrater och grupptryck till att konsumera statusprodukter..

Lost in consumption? En antologi om konsumtion och identitetsskapande

Konsumtion kan vara allt från ditt köp av tuggummi, ett par nya skor, en gammal päls från 70-talet, en resa till Indien, till en kebabrulle nere på hörnet. Samtidigt innebär detta att du betalar för smaker, utseende, åsikter, upplevelser, känslor och kulturer. Detta är att leva i ett Konsumtionssamhälle. Det du konsumerar speglar vem du är och hur du vill att andra ska uppfatta dig ? alltså din identitet.

Identitet i ett konsumtionssamhälle : En studie i hur identitet och konsumtion påverkar varandra

Denna studie vill belysa hur Konsumtion och identitet är sammankopplade och påverkar varandra åt båda håll. Identitet påverkar Konsumtion och Konsumtion påverkar identitet och det kan vara svårt att se vart det ena börjar och det andra slutar. Studien frågar sig hur Konsumtionsmönster och känslor kring Konsumtion beskrivs samt hur Konsumtionsmönster kan förstås i relation till den fysiska identiteten?Enligt de teorier som finns runt Konsumtion och identitetsskapande påverkar möjligheterna till Konsumtion individens identitet och känslor vid Konsumtion påverkar hur ofta individer konsumerar. Empirin i studien som har samlats in från sex kvinnor med olika åldrar genom semistrukturerade intervjuer illustrerar att ålder inte påverkar kvinnornas likheter och olikheter.

Hållbar konsumtion i Sverige : En studie om hållbarheten i svenska folkets köttkonsumtion samt svensk politik gällande hållbar konsumtion

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur svenska folkets köttKonsumtion utvecklats sedan 1990- talet, och diskutera om denna Konsumtion är hållbar ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Ett andra syfte är att undersöka vad som gjorts och vilka ambitioner som finns inom svensk politik för att främja en mer hållbar Konsumtion. För att nå detta syfte har tre forskningsfrågor formulerats. Vilka miljö- och hälsoeffekter har köttKonsumtion? Är svenska folkets köttKonsumtion hållbar ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv? Vilka är regeringens strategier och ambitioner för att främja en hållbar Konsumtion?Undersökningen visar att svenskar äter mer kött än någonsin tidigare.

Den kompletterande identiteten - en studie om sju unga kvinnors konsumtion av handväskor

Uppsatsens övergripande syfte har varit att skapaförståelsen för unga kvinnors Konsumtion avhandväskor. Vidare har vi undersökt hur och varfören grupp kvinnor använder och konsumerarhandväskor. Resultatet har belysts ur fem olika teman: synen på Konsumtion, handväskans funktion, den trend-medvetna handväskan, handväska beroende på ekonomisk ställning, samt den kompletterande identiteten. Ur analysen av dessa teman har vi urskönjt två olika sorters väskkonsumenter: ?den praktiska väskshopparen? samt ?wannabe-fashionistan?.

Att handla för förändring- en studie om politisk konsumtion ur sociala rörelsers perspektiv

På det individuella planet handlar politisk Konsumtion till stor del om att uttrycka en etisk, politisk eller miljömässig åsikt genom att välja och välja bort varor på marknaden. Denna uppsats flyttar fokus till kollektiva aktörer och betraktar politisk Konsumtion som ett verktyg. Syftet är att besvara huruvida sociala rörelser kan och faktiskt använder sig av detta. I uppsatsens teoretiska ramverk identifieras och operationaliseras sex så kallade metoder för politisk Konsumtion. Vidare undersöks huruvida tre sociala rörelser med olika intresseområden använder sig av dessa.

"Det är vi som ska göra skillnad" : - en kvalitativ studie ur ett elevperspektiv gällande hållbar utveckling och -konsumtion

Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv få en uppfattning om hur ungdomarna ser på Konsumtion och Konsumtionsvanor i förhållande till ett hållbart samhälle.Teoretiska utgångspunkter grundar sig bland annat utifrån Konsumtionssamhället enligt professor Zygmunt Bauman och Konsumtionssamhällets drivkrafter enligt professor Mats Alvesson.Metoden som använts i studien är fokusgruppsintervjuer där fakta samlats in med hjälp av diktafon och videokamera.Resultatredovisningen består utav ungdomarnas yttrande och kommentarer samt analys och tolkning utifrån dessa.Ungdomarna som är uppvuxna i ett informations- och Konsumtionssamhälle verkar vara medvetna när det gäller sin påverkanskraft mot ett hållbart samhälle genom sin Konsumtion, såväl kortsiktigt som långsiktigt, lokalt som globalt. Skillnad mellan könen visade sig vara en faktor som framkom i studien när det gäller engagemang och vilja till förändring mot ett mer hållbart samhälle.  .

"It's just a possession" : En studie av konsumistiska tendenser i realityserien The Hills

Detta är en kvalitativ och delvis kvantitativ studie med syftet att analysera konsumistiska tendenser i den amerikanska realityserien The Hills utifrån Zygmunt Baumans teorier om Konsumtion och konsumism. Frågeställningen lyder: manifesteras en konsumistisk livsstil i The Hills och i så fall hur? Av de drygt 100 avsnitt som finns av The Hills valde vi 18 stycken, tre avsnitt per säsong, att analysera. Analysmetoden inspireras av bland annat Susanna Hornig Priests bok Doing media research: an introduction om kvalitativ innehållsanalys och vi har sedan använt oss av delar från de olika teoriavsnitten. I vår kvantitativa analys har vi använt oss av en tabell som visar hur många minuter och sekunder per avsnitt som spenderas i en viss miljö. I slutdiskussionen diskuterar vi fritt kring The Hills och hur Konsumtion och konsumism yttrar sig i serien.

1 Nästa sida ->