Sök:

Sökresultat:

521 Uppsatser om Resa - Sida 1 av 35

Rullstolsburna personers erfarenheter av allmänna transportmedel.

I dagens samhälle krävs det ofta att Resa för att kunna utföra olika aktiviteter. Då är det viktigt att möjligheten att Resa är lika för alla medborgare i samhället. Regeringen har som mål i den nationella handlingsplanen att till 2010 göra Sverige tillgängligt för alla medborgare. Syftet med studien var att beskriva rullstolsburna personers erfarenheter av allmänna transportmedel. Undersökningsgruppen bestod av fem kvinnor som var rullstolsburna och bosatta i Norrbotten.

Mat som attraktion : Hur betydande är mat som faktor vid val av resa?

Ämnet matturism behandlar turismaktiviteter relaterade till mat. De turister som reser för just matupplevelser benämns som kulinariska turister och maten på det lokala resmålet har stor betydelse för dessa turister. Tidigare studier har behandlat destinationers arbete med att marknadsföra sig och utveckla resmålen mot de turister som reser för matupplevelser. Denna uppsats behandlar ämnet matturism och syftar till att undersöka hur betydande mat är vid val av Resa. Detta för att ta reda på vilka faktorer som påverkar beslutsfattandet och om maten är en av de mer betydande faktorerna.

Resor och miljö : En resvane-undersökning om miljömedvetenhet

Denna undersökning ska se om faktorerna klimat, image, pris och transporter påverkar populationens miljömedvetenhet vid Resa.

Trevlig resa!

Kan man förhöja hela upplevelsen av att Resa kollektivt genom att förändra textilierna i denna miljö? Hur anpassar man sin estetik till en miljö som är så hårt utsatt för smuts, slitage och skadegörelse? Kan man genom att förändra textilien skapa en bättre relation mellan passageraren och sätet?Textile design for public transport..

#Min Resa Räknas : En studie om lärande och konstruktioner av hälsa i en nätgemenskap.

Mycket av dagens hälsokunskap hämtas via internet och gemensamma uppfattningar kring hälsa skapas och sprids genom sociala medier.Syfte: Syftet med studien är att bidra till förståelsen av hur hälsa lärs i en självorganiserad praktikgemenskap i sociala medier och belysa hur hälsa konstrueras i dessa lärprocesser genom skriftliga och visuella inlägg på internetforumet Min Resa Räknas.Teoretisk referensram: Studien utgår från det socialkonstruktionistiska perspektivet samt teorin om praktikgemenskaper.Metod: Föreliggande studie har inspirerats av en netnografisk metodansats och observationer användes vid datainsamlingen. Insamlingsmaterialet bestod av text- och bildinlägg och hämtades från Facebookgruppen Min Resa Räknas samt från #minResaräknas på Instagram. Det empiriska materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Hälsa lärs och konstrueras genom socialt samspel i nätgemenskapen. Lärandet bestod av förhandlingar där kunskaper och erfarenheter kring hälsa utbytes inom gemenskapen. Hälsa konstruerades främst genom kost och träning och centralt för konstruktionerna var förändringsprocesser samt kroppsligt utseende.Slutsats: Hälsans konstruktioner inom internetforumet Min Resa Räknas speglar hälsonormer och samhällsproblem..

Att resa med rullstol

Det finns idag ungefär 90 000 rullstolsburna personer i Sverige, som enligt vår uppfattning har nedsatta möjligheter att Resa obehindrat. Vi ville, utifrån detta, ta reda på hur väl anpassat det är för rullstolsburna i resesammanhang samt hur de själva upplever sitt Resande. För att få svar på våra frågor intervjuade vi ett antal utvalda transportbolag i Sverige om hur de arbetar med handikappanpassning och i vilken utsträckning de verkar för att göra sig tillgängliga för rullstolsburna passagerare. Vi har också gjort en enkätundersökning bland rullstolsburna resenärer för att få deras bild av hur det är att Resa som rullstolsburen. För den teoretiskaförankringen har vi bland annat tagit del av olika lagar gällande handikappanpassning för transportbolag.

Stämning - Gemenskap - Image : Vad motiverar en fotbollssupporters resande?

Uppsatsen behandlar supportrars motivationsfaktorer när de väljer att Resa till ett fotbollsmästerskap såsom fotbolls-VM och fotbolls-EM. Supportrar har i alla tider besökt sportevenemang för att uppleva och ta del av evenemanget på plats. Frågan är vad som motiverar supportrar att Resa många timmar och spendera pengar för att uppleva mästerskapen på en destination istället för att sitta bekvämt hemma och följa matcherna på tv. Efter en prövning av fyra möjliga motivationsfaktorer till supportrars Resande har ytterligare faktorer identifierats. Med hjälp av analyser av svaren har sedan slutsatser dragits att supportrar har olika motivationer vilka lockar dem, det är därefter möjligt att sortera in motivationerna i tydliga primära och sekundära faktorer.

En resa tar sin början : .. - Kvinnliga klassresenärers självbiografiska reseskildringar

Intentionen med denna studie som fått namnet en Resa tar sin början - a journey begins är att låta olika kvinnor spegla sin Resa genom livet ur ett klassperspektiv. Denna Resa börjar med en förförståelse som symboliserar vår egen vandring och vad som influerat oss att skriva om kvinnors relation till klass. Därefter följer ett bakgrundskapitel som redogör för vad klassbegreppet innebär i just denna studie och vilken form det tidigare intagit längs människans och samhällets långa historia. Nästkommande kapitel återger hur tidigare forskning i ämnet har sett ut. Bourdieus teori om kapitalets inflytande över olika sociala fält och Yvonne Hirdmans teori om genussystemet presenteras i teorikapitlet.

Den nödvändiga vitheten?

Denna uppsats undersöker vithetskonstruktioner som grund för representationer i dramakomediserienOrange is the New Black. Genom att använda bland annat Sara Ahmedsteorier kring det vita subjektets blivande och att passera som ?främlingen?, samt PierreBourdieus klassbegrepp analyseras hur huvudkaraktären använder sin vithet och kapitalsom utgångspunkt för sin personliga Resa. En Resa där hon konstrueras som det agerandesubjektet vilket kan överskrida gränser och byta positioner genom att byta sina kapitalmot ett främlingsskap hos dem som konstrueras som de Andra. Vitheten målas upp somcentral och nödvändig i jakten på autenticitet, sanning och den Andra..

Ledarskap som berättelse ? Ett försök att ta till sig ledarskap

Denna uppsats behandlar ämnet ledarskap. Vi själva kände såväl en nyfikenhet som en osäkerhet inför detta ämne vilket bidrog till att vi ville undersöka hur vi kan ta till oss ledarskap. Uppsatsen syftar inte till att undersöka ett konkret problem utan vi gör istället ett försök att ta med läsaren på den Resa vi själva gjort genom teori och praktik. Vi har en förhoppning om att Resan ska ge både oss och läsaren en insikt som skapar tankar och diskussion. Eftersom ledarskap är något som vi anser är väldigt individuellt är vi därför inte ute efter generaliseringar.

På spaning efter förändring

Utgångspunkten i vår uppsats grundar sig i en uppgivenhet och en viss ilska kring det faktum attförändringsarbete i organisationer gång på gång misslyckas. Det är ingen nyhet att vi inte riktigtklarar av förändringsarbete, men trots det så fortsätter man att försöka lösa problemen på sammasätt som innan; genom att producera fler och fler texter, där alla verkar i princip säga samma sak.Antingen formuleras generaliseringar som inte håller i praktiken eller så slänger man ur sig ettgäng självklarheter.Vår frustration över denna insikt fick oss att vilja göra något annat. Vi gav oss ut på enspännande Resa för att se om vi kunde få en idé om vad som kunde tänkas saknas i dagensorganisatoriska förändringsarbeten. Eftersom vi inte riktigt visste vad vi sökte men ändå hade entanke om vart vi var på väg så valde vi att använda en abduktiv metod. För att sedan presenteravår Resa i skrift använde vi oss av en narrativ metod.

Att resa med hund! : En studie om hur svenska hundägare ser på att resa med sin hund inom Sverige

Då hunden har blivit en allt större del i människans liv och är en växande målgrupp, vill vi undersöka hur svenska hundägare ser på att Resa med sin hund inom Sverige, speciellt vad de har för åsikter om hundvänliga hotell.Den data vi har samlat in är från en enkätundersökning gjord på 522 hundägare i Sverige. Vårt huvudsakliga mål med denna studie är att se om det finns en marknad för fler hundvänliga hotell i Sverige och hur kommunikationen mellan hotellen och hundägarna fungerar. Vi tror att hotellen kan dra nytta av resultatet från denna studie.Resultatet visar på att det finns ett behov av fler hundvänliga hotell i Sverige. Dock verkar det största problemet ligga i kommunikationen mellan hotellen och hundägarna. Eftersom hundägarna känner att det finns en brist i informationen, om vilka hotell som tillåter hundar.

En gränsöverskridande resa i text och identitet : Magisk realism i Haruki Murakamis roman Kafka på stranden.

Magisk realism utgör ett sofistikerat berättagrepp i den japanske författaren Haruki Murakamis roman Kafka på stranden. I det realistiska ramverket av japansk vardag inträffar magiska inslag i form av fiskregn eller ikiryou en sorts 'gengångare'. Den magiska realismen utgör en artikulation mellan en medveten och en omedveten värld eller tar läsaren med på en gränsöverskridande Resa för att utforska stil eller genre i texten samt identitet hos Jaget och den Andre..

En modern saga om natur och moral : En ekokritisk läsning av Nils Holgerssons underbara resa

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka på vilka sätt naturen och människans förhållande till den skildras i Nils Holgerssons underbara Resa och om dessa skildringar av naturen kan tolkas som kommentarer till aktuella frågor och samhällsförändringar i bokens samtid.Följande frågeställningar undersöks: Hur beskrivs naturen ? vilka roller och egenskaper tillskrivs den? Hur beskrivs djuren ? vilka roller och egenskaper tillskrivs de? Samt hur skildras och kommenteras människans påverkan på miljön ? vilket ansvar har människan för naturen/djuren?.

The Sticker Project

En uppsats som tar läsaren med på en Resa genom ett designarbete med klistermärken i vinyl som slutprodukt. kan man med hjälp av klistermärken skapa en dynamisk inredning eller kan man med hjälp av design sätta fart på en miljödebatt om dricksvatten? I denna rapport får ni följa med på en Resa genom mitt C arbete "The StickerProject" där jag med design och kreativitet designat klistermärken i försökt att, underlätta vardagsproblem, erbjuda ett enkelt och billigt dekorations alternativ till tapeter och färg, men även snabbt tittat på till hur design för inredning och klistermärken sett ut genom historien. Som en bonus följer även ett avsnitt om miljön med där diskussionen kring dricksvatten fått rollen som inspiration för några av mina produkter. Följ med och inspireras till att göra världen mindre ful.

1 Nästa sida ->