Sök:

Sökresultat:

7 Uppsatser om Odin - Sida 1 av 1


Hjälten Tor : En studie om framställningen av Tor i film och text

AbstractIn this study you are going to meet the Nordic Good Thor. I will present a short historic presentation of the Nordic mythology, about the Ragnarok and also I will give a short presentation on several other Gods. I have done three film analyses on movies about Thor. The movies are Thor, The Avengers and Thor- the Dark World. I have compared these three movies about Thor with the Thor that is presented in the literature. I have seen closely on the appearance of Thor, his character and his family situations.

Energianalys av MVG-gallerian, samt en jämförelse av beräkningsprogram

På uppdrag av Sweco Systems i Umeå har detta examensarbete utförts under våren 2013. Syftet var att undersöka huruvida något av de energiberäknings-program som används på företaget kan anses vara lämpligt vid energikartläggningar av befintliga fastigheter.Inledningsvis utfördes en energikartläggning av fastigheten Odin 12 i Umeå, som i huvudsak utgörs av gallerian MVG. Med resultaten från denna energikartläggning som grund beräknades därefter fastighetens energianvändning i två olika program ? VIP-Energy och IDA Indoor Climate and Energy.Resultaten från den inledande kartläggningen visar att fastigheten har ett lågt behov av fjärrvärme, vilket förklaras av fastighetens höga elförbrukning. Den stora användningen av el genererar stora mängder internvärme som, förutom att sänka fjärrvärmebehovet, även medför att fastigheten under hela året har ett kylbehov.Utvärderingen av de två beräkningsprogrammen visar att VIP-Energy är ett lämpligt program att använda vid energikartläggningar.

Bildstenen från Fröjel : port till en glömd värld

This essay deals with a picture-stone that was found in a pre Christian grave during the archaeological excavations of the Viking Age harbour and trading place at Fröjel parish, Gotland, in 1999. The stone is at least 100 years older then the male grave in which it was found. The picture-stone can be dated to  late 8th century or early 9th century, and the grave is probably from the late 10th century. One of the main questions in this essay is why the people of that time re-used an older picture-stone in a younger burial. I believe that the stone was reused as a grave-gift.

Döden och de gotländska bildstenarna : En jämförande studie mellan hinsidesföreställningar i skriftliga källor till fornskandinavisk religion och gotländskt bildstensmaterial.

Detta är en jämförande undersökning mellan hinsidesföreställningar i de skriftliga källorna till fornskandinavisk religion och bildscener på de sena (700 ? 1100-talet) gotländska bildstenarna. Den tidigare forskningen kring hinsidesföreställningarna har ofta fokuserat på Valhall vilket enligt mig kan ha lett till att andra centrala föreställningar kan ha kommit i skymundan. Jag visar med min genomgång av föreställningarna i de skriftliga källorna att de olika platserna som den döde kunde komma till bär på gemensamma aspekter i form av kvinnan som möter den döde, kvinnan som härskar över den döde samt hallen där man åt och drack. Samma tema återkommer på de sena gotländska bildstenarna .

Analysmetoden value investing : ett stöd för aktieinvesterare att nå en riskjusterad överavkastning på börsen

Olika strategier har genom åren använts av investerare för att analysera värdet av företag och aktier. Value investing är en av dessa metoder. Analysmetoden utgår ifrån ett företags fundamentala värden vid aktieanalys. Flera professionella investerare har visat att metoden kan skapa högre avkastning än marknadsgenomsnittet trots att finansiella teorier påstår att det inte är möjligt. Syftet med uppsatsen är att belysa huruvida investeringsmetoden value investing med framgång kan appliceras på den svenska marknaden.

Under stadens yta : en studie av framtida användningsmöjligheter i Stockholms underjord

Olika strategier har genom åren använts av investerare för att analysera värdet av företag och aktier. Value investing är en av dessa metoder. Analysmetoden utgår ifrån ett företags fundamentala värden vid aktieanalys. Flera professionella investerare har visat att metoden kan skapa högre avkastning än marknadsgenomsnittet trots att finansiella teorier påstår att det inte är möjligt. Syftet med uppsatsen är att belysa huruvida investeringsmetoden value investing med framgång kan appliceras på den svenska marknaden.