Sök:

Sökresultat:

616 Uppsatser om Kalmar FF - Sida 1 av 42

Hållbar destinationsutveckling : En studie om hur Destination Kalmar arbetar med hållbarhetsfrågor

ForskningsfrågaHur arbetar Destination Kalmar med hållbarhetsfrågor när de utvecklar Kalmar som destination?SyfteAtt beskriva hur Destination Kalmar arbetar med hållbarhetsfrågor när de utvecklar Kalmar som en destination.MetodikUppsatsen utgår från en kvalitativ undersökningsmetod med ett deduktivt inslag. Insamlingen av det empiriska materialet har gjorts i form av semi-strukturerade intervjuer samt innehållsanalyser.SlutsatsVi drar slutsatsen att Destination Kalmar som en Destination Management Organisation (DMO) arbetar utifrån samarbete med näringslivet och lokala intressen. Dessutom arbetar de med relevanta planeringsprocesser för att utveckla Kalmar som en hållbar destination..

Fängelset i Kalmar : Från Kalmar slott till det nya fängelset 1852

This essay considers the new prison in Kalmar, which was built 1852 and replaced the former prison in the castle of Kalmar. In the forts the conditions were awful and the interms lived together in large rooms. With the new reform that took place in Sweden, with the so-called Philadelphiasystem, the concept was to isolate the prisoner one by one in smaller rooms. The idea was to give them a religious ground so they could get themselves a self-reflection and a conscience. It was a new system for the personnel to control the internals and the order in prison..

Kalmar - ett platsvarumärke i skuggan av Öland och Glasriket : En studie om destinationsutveckling

Turismen i Kalmar har ökat de senaste åren, men hamnar till synes i skymundan av Öland och Glasriket. Hur får man besökare att få upp ögonen för Kalmar som primära resmålet och hur får man dem att stanna? Vi har i denna uppsats intresserat oss för att ta reda på hur ett starkt platsvarumärke skapas och vad som således krävs för att bli en framgångsrik destination, samt hur man kan använda sig av platsmarknadsföring för att nå ut med platsvarumärket till potentiella målgrupper..

Digitala kartor för webben : En turistguide i 2D- och 3D

The city of Kalmar has a desire that their 3D maps of the city should come to a greater use and get residents more involved in Kalmar city. The purpose of this report is to show one way to work with these 3D maps when it comes to presenting information about Kalmar for its residents and tourists in a specific area.  The report also includes information about advantages and disadvantages with the use of 2D and 3D maps in different environments. Various reports and other sources indicate an interest in 3D and a use for this, but even that 2D is still seen as a natural way to read a map. By collecting information from relevant literature, interviews and user testing, the group has obtained sufficient background information to present the results of a web site, where the visitor can navigate in both 2D and 3D in a specific area of Kalmar. User tests and surveys have been conducted in two rounds and the web site has been revised after their results..

Kalmar- Upplevelser året om! : En studie av möjligheterna för Kalmar att bli en åretrunt-destination

Syfte:Syftet med studien är att kartlägga vilka möjligheter som finns för att Kalmar iframtiden ska bli en åretrunt-destination.Metod:För att få bästa möjliga utfall av vår studie har ansatsen i den här studien varitinduktiv då vi valde att studera verkligheten, utan att styras av redan befintligateorier. Datainsamlingen skedde genom kvalitativa ostrukturerade intervjuersom analyserades och kompletterades med väsentliga teorier, diverse artiklarsamt relevanta hemsidor.Slutsats:Vi anser att Kalmar har möjligheter till att förlänga säsongen om störresatsningar görs på att utveckla vinterhalvåret, lägga större vikt vid samarbetemellan aktörer samt även att arbeta mer med marknadsföring. En utveckling avKalmar under vinterhalvåret kan i det långa loppet bidra till att Kalmar blir enåretrunt-destination..

Ängöskolan : Förlägging för lettiska flyktingar i Kalmar åren 1944 till 1945

Uppsatsens syfte är att undersöka Ängöskolans tid som baltiskt flyktingläger i Kalmar under den tidiga efterkrigstiden. I arbetet med uppsatsen har jag studerat listan över inskrivningsliggare som redogör för antalet registrerade flyktingar på Ängöförläggningen i Kalmar med avseende till ålder, kön, yrke/klass, civilstånd och generation. I målet att besvara hur Kalmars flyktingverksamhet organiserades och dess roll som arbetsinstitution har främst inkommande skrivelser samt intendentens skrivelser i form av brev studerats. Jag har även jämfört mina resultat med Kalmar hjälpkommittés verksamhet för judiska flyktingar och Skånes baltiska flyktingmottagning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder under den tidiga efterkrigstiden..

??vilka betydande kulturhistoriska och skönhetsvärden vår stad har att visa en främling.? : en fallstudie om restaurang ?Byttan? och Kalmar konstmuseum

Den här uppsatsen fördjupar sig i de kulturhistoriska värden som trädde fram vid och inför restaurang ?Byttans? byggande på 1930-talet i Kalmar stadspark. Den fördjupar sig i samma värden vid byggandet av Kalmar konstmuseum i stadsparken på 2000-talet. Med hjälp av kulturhistorisk värdeteori, dokumentvärde och upplevelsevärde, analyseras dokument. Har det varit liknande värden och åt vilket håll styr det?.

Hur kan kulturarvet förvaltas?

Uppsatsen är ett försök att se kulturarvsförvaltningen i Kalmar län utifrån Ostroms åtta principer, som handlar om en uthållig förvaltningen..

Nålen i höstacken : En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier.

The municipality of Kalmar have a problem, how to reach and communicate with young people in Kalmar. In today?s changing media environment it gets more difficult to stand out and reach audience with messages and especially with the new forms of media that has revealed. Therefore, we have been commissioned to develop recommendations on how the municipality of Kalmar can communicate with young people in Kalmar.  The purpose with this study is to investigate which media channels young people in Kalmar use and their attitudes towards social media in particular. We wanted to find out how the municipality should communicate to reach them and what attitude youths have against the municipality in general.

Den åldrande befolkningen : En studie på regional nivå- Kalmar och Kronobergs län

Med denna uppsats är tanken att undersöka vad en åldrande befolkning kan få för konsekvenser för Kalmar och Kronobergs län. Jag har tittat på olika perspektiv som kan tänkas påverka varför befolkningssammansättningen ser ut som den gör och hur den kommer att se ut i framtiden. De perspektiv som jag valt är hälsa, sjukvård, migration, utbildning och arbete. Perspektiven diskuteras framförallt i kapitlet tidigare forskning. Vidare så gjorde jag en jämförelse mellan de två olika länen för att se vilka likheter och skillnader det finns och kan tänkas komma att finnas.

Fanerdunetableringen i Kalmar - effekter på den regionala utvecklingen

Schölin, Mona-Liz (2007): Fanerdunetableringen i Kalmar ? effekter på den regionala utvecklingen [Establishment of the Fanerdun Group in Kalmar ? impacts on regional development]D-uppsats 10 poäng, fördjupningskurs i kulturgeografiHandledare: Bo MalmbergSpråk: SvenskaSyftet med uppsatsen är att studera vad tidigare utländska etableringar har fått för effekter, hur de har påverkat den regionala utvecklingen, och utifrån detta göra en jämförande analys över vad Fanerdun Gruop AB´s etablering i Kalmar kan komma att få för effekter. Frågor som tas upp för behandling är: Vad har utländska direktinvesteringar, eng. foreign direct investment (FDI) och inward investment för effekter på etableringsorterna? Hur kommer Fanerdun Group AB att bidra till den regionala utvecklingen i Kalmar? Det sistnämnda är viktigt att undersöka då utländska investeringar likt Fanerduns i Kalmar ofta får effekter på den regionala utvecklingen.

Lysande, Kalmar?! : En upplysande uppsats om ljusfestivalen

Uppsatsen är benämnd en upplysande uppsats. Det är precis vad den är. Uppsatsen bygger på en undran om vad ljusfestivalen Lysande Kalmar är. För att få svaret använder sig uppsatsen av grundad teori som metod och kvalitativa intervjuer med aktörer bakom evenemanget för att finna svar på den undran den bygger på. Därefter har aktörernas svar satts samman med relevant teori för att finna upplysning.

Källans makt över lokalpressen : En fallstudie av Kalmar kommuns arbete med PR och News Management mot lokala medier

In recent decades, public relations and news management have become increasingly important in organizations? communication efforts. This thesis aims to show how the Kalmar municipality works with this type of strategic communication to build the Kalmar brand and how their communication efforts can be improved. The thesis is mainly based on theories concerning Public relations and News Management but also the medias impact on forming opinion. An important issue throughout the thesis is that all theories must be related to the fact that the study concerns an organization in the public sector and the obligations that comes with that fact.

Fanerdunetableringen i Kalmar - effekter på den regionala utvecklingen

Schölin, Mona-Liz (2007): Fanerdunetableringen i Kalmar ? effekter på den regionala utvecklingen [Establishment of the Fanerdun Group in Kalmar ? impacts on regional development]D-uppsats 10 poäng, fördjupningskurs i kulturgeografiHandledare: Bo MalmbergSpråk: SvenskaSyftet med uppsatsen är att studera vad tidigare utländska etableringar har fått för effekter, hur de har påverkat den regionala utvecklingen, och utifrån detta göra en jämförande analys över vad Fanerdun Gruop AB´s etablering i Kalmar kan komma att få för effekter. Frågor som tas upp för behandling är: Vad har utländska direktinvesteringar, eng. foreign direct investment (FDI) och inward investment för effekter på etableringsorterna? Hur kommer Fanerdun Group AB att bidra till den regionala utvecklingen i Kalmar? Det sistnämnda är viktigt att undersöka då utländska investeringar likt Fanerduns i Kalmar ofta får effekter på den regionala utvecklingen.

Energieffektiv byggnad i stadsmiljö

This report will present an energy efficient building in the centre of Kalmar city. It willbecome energy efficient because of the worldwide goal to reduce our energy using in ourbuildings.The values of architecture have been given a great part in this report. The building is supposed to be placed in Kvarnholmen in a unique environment in centre of Kalmar city.Because of the placement it is very important to show respect to the surroundings and the history of Kalmar..

1 Nästa sida ->