Sök:

Sökresultat:

414 Uppsatser om Hemsidor - Sida 1 av 28

Ny dynamisk hemsida

Carnero AB sökte en ny och fräsch design för deras nya Hemsidor. Tre Hemsidor önskades. En publik hemsida, en administratörshemsida och en kundportal. Samtliga Hemsidor kommer att skapas med PHP5 som scriptspråk, HTML och MySQL som databashanterare. Andra tekniker som ska användas är CSS, AJAX och jQuery.

Rörliga bilder säger mer än tusen ord : Användning av strömmande media (video) på kommunala hemsidor

I min studie har jag undersökt hur strömmande media (video) används på Umeå kommuns webbsida. Dessutom har jag analyserat och jämfört hur sex kommuner i Sverige använder rörliga bilder på sina kommunala Hemsidor. De sex kommuner som jag har valt att studera har som gemensamt drag att samtliga sänder respektive kommunfullmäktige live med hjälp av strömmande video. Slutligen diskuterar jag orsaken till att kommunala Hemsidor använder strömmande media i liten skala och drar några slutsatser som relaterar möjligheter och hinder i användning av strömmande media på kommunala Hemsidor..

Schysta Researrangörer (?) : En innehållsanalys av svenska researrangörers hemsidor

Mycket resurser läggs idag ner för att uppmuntra till ett hållbart agerande, men det är långt ifrån bra och på många områden finns brister. Inom turismnäringen har resenärer inte alltid tillräckligt med kunskap om hållbart resande. Informationsspridning är därför viktigt och researrangörer är en grupp som kan påverka resenärerna då de har en direktkontakt med dem. Syftet med detta arbete är därför att utreda på vilka sätt information om hållbart resande lyfts fram via researrangörerna Apollo, Ving, Fritidsresor samt Solresors Hemsidor. Syftet är även att se hur väl denna information stämmer överens med Schyst Resandes rekommendationer för researrangörer.

Användbarheten på högskolornas och universitetens hemsidor ur studenternas perspektiv.

Problemområde: En del av de högskolor och universitet som har Hemsidor har inte lagt så stor vikt på användbarhet då deras funktionalitet brister. Det är svårt för deras studenter att på ett så enkelt sätt som möjligt nå den information de behöver. Hypotes: ?Användbarheten på högskolornas- och universitetens Hemsidor kan förbättras med hjälp av att krav ställs från studenterna.? Genomförandet: För att undersöka hypotesen har tre undersökningar gjorts. Den första var en granskning av de utvalda högskolornas och universitetens Hemsidor av författarna.

Användbarheten på högskolornas och universitetens hemsidor ur studenternas perspektiv.

Problemområde: En del av de högskolor och universitet som har Hemsidor har inte lagt så stor vikt på användbarhet då deras funktionalitet brister. Det är svårt för deras studenter att på ett så enkelt sätt som möjligt nå den information de behöver. Hypotes: ?Användbarheten på högskolornas- och universitetens Hemsidor kan förbättras med hjälp av att krav ställs från studenterna.? Genomförandet: För att undersöka hypotesen har tre undersökningar gjorts. Den första var en granskning av de utvalda högskolornas och universitetens Hemsidor av författarna. Undersökning nummer två gjordes med hjälp av enkäter som studenter vid de utvalda högskolorna och universiteten fick svara på.

Behövs användbarhet på Internet? : Is usability necessary on the Internet?

Denna B-uppsats utreder begreppet användbarhet och jämför olika yrkeskategoriers uppfattning om användbarhet. Arbetet fokuserar på användandet på Hemsidor. Arbetet är avgränsat och behandlar användbarhet på Hemsidor och hur intervjuade yrkeskategorier resonerar kring användbarhet.Arbetet innehåller kvalitativa intervjuer, en litteraturstudie, olika metoder för genomförande av intervjuer och resultatet från intervjuerna.Resultatet visade att användbarhet är viktigt för att Hemsidor skall användas. Vidare är användbarhet viktigt för att användaren skall tycka om hemsidan. En tydlig design, bra färgsättning, enkla texter, rätt bilder och god struktur är a och o för att en användare skall återkomma till hemsidan.

Demokratins svarta hål

Syftet med denna studie är att med hjälp av diskursteori som bas synliggöra vilken påverkan uttrycket ?Framgångsrika skolor? har i en skola för allas rätt till likvärdig utbildning. Uttrycken ?Framgångsrika skolor? och ?En skola för alla? kan tolkas olika. Diskursen till ?En skola för alla? är olik diskursen till ?Framgångsrika skolor?.

Från förorten till innerstaden : En studie om ungdomars byte av skolmiljö

Vår tid präglas av valmöjligheter, kunskap och reflexivitet där människans identitetsprocess tyck relatera till livsstilsplanering. Syftet för denna studie är att undersöka hur utvalda företag genom sina Hemsidor uttrycker och presenterar en identitet kopplad till företaget. För att söka synliggöra min problemställning är teoretiska utgångspunkter för denna studie Giddens (2002) teori om människans reflexiva identitetsskapande samt Goffmans (2009) teori om presentation och idealisering. Det som studeras i denna studie är fyra olika företag som utgörs av Manpower, Poolia, Billabong samt Louis Vuitton och deras tillhörande Hemsidor. De två förstnämnda företagen representerar tjänsteföretag och de två sistnämnda varuföretag.

"Att diskutera eller inte diskutera..." En komparativ innehållsanalys av partihemsidor

I dagens informationssamhälle är Internet och användande av Hemsidor för att sprida information vanligt förekommande. Den senaste tiden har politikens fokus riktats mot en mer deliberativ inställning, detta på bekostnad av den traditionella konkurrensdemokratin. Detta är en komparativ analys med syfte att kartlägga svenska och amerikanska partiers Hemsidor utifrån demokratiteoriaspekten. Metoden som används är kvalitativ innehållsanalys, där författarna utgår från två konstruerade idealtyper, baserade på deliberativ- och elitdemokratiteori. Partierna vars Hemsidor analyseras är Demokraterna, Republikanerna, Moderaterna och Socialdemokraterna.

Kulturella skillnader mellan hemsidor och deras inverkan på internationell marknadsföring

Kubera Production som har sitt kontor i Skellefteå är en strategisk kommunikationsbyrå som interesserar sig för hur kulturella skillnader mellan Hemsidor kan analyseras och dokumenteras. Inledningsvis presenteras de två frågorna som ligger bakom den här rapporten. De är:Hur påverkar kulturella skillnader utvecklingen av nya Hemsidor runt om i världen?Hur kan man eventuellt se och dokumentera de kulturella skillnaderna?Målet är att skapa en broschyr med klara riktlinjer som företaget kan ha använding av vid etablering utomlands. Vad som inte ingår i det här arbetet är grundliga undersökningar av ett land och dess kultur.I teoridelen kan läsaren ta del i hur Hemsidor framställs, vilka program som kan användas men också om internationell marknadsföring och vad som är viktigt vid utlandsetablering av ett företag.

Den (gammal)modiga kommunen : En semiotisk analys av tre kommuners hemsidor

Diskussionen om att kommuner ser pa? sina medborgare mer som kunder a?n som inva?nare har blivit allt mer vanlig. Den ha?r uppsatsen behandlar hur en kommun anva?nder sig av spra?ket, genom texter pa? hemsidan och det a?r en komperativ studie pa? Jo?nko?ping, Kalmar och Va?xjo? kommun. Det kan uppsta? en viss problematik om en kommun anva?nder sig av ett mer kommersiellt spra?kval, det ha?r problemet diskuteras i slutdiskussionen.

Revisionspliktens avskaffande-positivt eller negativt för dagens revisorer?

Vår tid präglas av valmöjligheter, kunskap och reflexivitet där människans identitetsprocess tyck relatera till livsstilsplanering. Syftet för denna studie är att undersöka hur utvalda företag genom sina Hemsidor uttrycker och presenterar en identitet kopplad till företaget. För att söka synliggöra min problemställning är teoretiska utgångspunkter för denna studie Giddens (2002) teori om människans reflexiva identitetsskapande samt Goffmans (2009) teori om presentation och idealisering. Det som studeras i denna studie är fyra olika företag som utgörs av Manpower, Poolia, Billabong samt Louis Vuitton och deras tillhörande Hemsidor. De två förstnämnda företagen representerar tjänsteföretag och de två sistnämnda varuföretag.

Att känna eller inte känna empati : Betydelsen av den andres personlighet

Syftet med denna studie är att med hjälp av diskursteori som bas synliggöra vilken påverkan uttrycket ?Framgångsrika skolor? har i en skola för allas rätt till likvärdig utbildning. Uttrycken ?Framgångsrika skolor? och ?En skola för alla? kan tolkas olika. Diskursen till ?En skola för alla? är olik diskursen till ?Framgångsrika skolor?.

"Framgångsrika skolor" i relation till "En skola för alla"

Syftet med denna studie är att med hjälp av diskursteori som bas synliggöra vilken påverkan uttrycket ?Framgångsrika skolor? har i en skola för allas rätt till likvärdig utbildning. Uttrycken ?Framgångsrika skolor? och ?En skola för alla? kan tolkas olika. Diskursen till ?En skola för alla? är olik diskursen till ?Framgångsrika skolor?.

Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor

Alltför många företag dras idag med gamla strukturer och förlegade Hemsidor. Så lyder i alla fall fördomarna, att småföretag är synonymt med otillräckliga Hemsidor som ofta är ?good enough?. Vi har i vår studie utifrån en specifik hemsida som exempel försökt ta fram riktlinjer och råd för hur man kan designa en ny hemsida. Vi har tittat närmare på hur man kan designa en hemsida för att adressera olika typer av användare genom en och samma sida samtidigt som man förmedlar den information man vill utan kompromisser.För att fastställa krav och mål att arbeta efter genomförde vi intervjuer med användare av hemsidan.

1 Nästa sida ->