Sök:

Åtgärder mot skatteflykt och en särskild studie av "handelsbolagslösningen"

Frågor som rör skatteflykt eller förfaranden där skatt undandras har sedan länge varit ett problem. Det har visat sig vara svårt att på ett effektivt sätt komma tillrätta med problemet genom att införa lagstiftning som hindrar kända förfaranden där skatt undandras. De skattskyldiga kan anpassa sig med metoder för att kringgå även denna stopplagstiftning och lagstiftaren ligger alltid ett steg efter. För att motverka problemet med skatteflykt kan man i ett rättssystem istället använda sig antingen av en i praxis utarbetad metod eller en särskild lagstiftad generalklausul. I svensk rätt har vi sedan 1980-talet i olika skepnader haft en lagstiftad generalklausul mot skatteflykt. Denna har emellertid visat sig vara behäftad med problem såväl när det gäller effektiviteten i tillämpningen som förhållandet till rättssäkerheten. Det har även diskuterats om det har utarbetats en praxismetod och om denna i sådant fall är förenlig med legalitetsprincipens krav på att skatt endast får tas ut i enlighet med föreskrifter i lag. Regeringen har nyligen aviserat stopplagstiftning mot ett så kallat skatteupplägg som har benämnts ?handelsbolagslösningen?. De skattemässiga effekterna av sådana redan genomförda transaktioner beräknas uppgå till mångmiljardbelopp och fortfarande kvarstår frågan om dessa är förenliga med gällande skattelagstiftning.

Författare

Peter Karlsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Nivå:

Detta är en D-uppsats.

Läs mer..