Sök:

Är det inte dokumenterat - är det inte gjort


Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva om omvårdnads- dokumentation, enligt VIPS-modellen, underlättar, kvalitetssäkrar och stödjer sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det ska även belysa om sjuksköterskan har tillräklig kunskap om dokumentation enligt VIPS-modellen. En kritisk granskning av elva vetenskapliga artiklar resulterade i sju kategorier. Resultatet visar att sjuksköterskan anser att patientsäkerheten ökar, att VIPS-modellen kan bidra till tidsbesparing och underlättar för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. Även andra yrkeskategorier kan dra nytta av sjuksköterskans dokumentation. Det som också framkom är att det är av största vikt att patientens omvårdnads- journal ständigt uppdateras. Ytterligare forskning behövs för att styrka huruvida sjuksköterskan kan använda omvårdnadsdokumentationen som ett stöd i omvårdnadsarbetet.

Författare

Sofie Wilhelmsson Marie Örlegård-Svensson

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..