Sök:

??och sedan händer ingenting?

En kvalitativ studie om några elevers upplevelseav elevinflytande och ansvarstagande


Syftet med studien var att undersöka elevinflytande i gymnasieskolan. Den empiriska undersökningen kom att beröra några elevers upplevelser av sitt inflytande i skolan över lag, men också elevinflytande över ämnena psykologi, samhällskunskap och svenska samt de specifika områdena innehåll, läromedel, arbetssätt, läxor och prov inom dessa ämnen. Fokus låg även på elevernas syn på eget ansvarstagande. Studien baserades på följande frågeställningar: Hur yttrar sig eventuell variation mellan några elevers upplevelser av elevinflytande och ansvarstagande i skolan? Hur yttrar sig eventuell variation mellan dessa elevers upplevelser av elevinflytande över sin utbildning inom psykologi, samhällskunskap och svenska? Metodologiskt användes en semistrukturerad intervjumetod, och urvalet bestod av tre grupper (psykologi, samhällskunskap och svenska) med fem gymnasieelever i varje grupp. Fokusgruppsintervjuerna pågick i mellan 25 och 40 minuter och behandlade följande teman: ? klassråd?, ?elevinflytande?, ?hinder för elevinflytande?, ?möjligheter till elevinflytande ?, ?elevinflytande över ämnet?, ?elevinflytande över innehåll?, ?elevinflytande över läromedel ?, ?elevinflytande över arbetssätt?, ?elevinflytande över läxor?, ?elevinflytande över prov ? och ?ansvar?. Resultatet som analyserades med utgångspunkt i hermeneutik indikerade främst att grad av elevinflytande inte berodde på ämnet utan snarare på läraren. Resultatet visade därtill att eleverna inte fick påverka sin utbildning i den mån de hade rätt till. Dock ansåg samtliga grupper att det, trots bristande elevinflytande, fungerade bra med de arbetssätt som tillämpades. Diskussionen berörde ?elevinflytande och demokrati?, ?hinder och möjligheter för ett ökat elevinflytande?, ?elevinflytande över ämnet?, ?elevinflytande över innehåll?, ?elevinflytande över läromedel?, ?elevinflytande över arbetssätt?, ?elevinflytande över läxor och prov? samt ?ansvar?.Nyckelord: elevinflytande, ansvar, psykologi, samhällskunskap, svenska

Författare

Marie Carlander Sandra Zlojutro

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..