Sök:

Vilseledning - ett instrument för ökad informationssäkerhet?


Internationell statistik från incidentorganisationer och polisiära myndigheter visar att antaletavsiktliga intrång och intrångsförsök i datorer eller nätverk av datorer generellt ökar mellan 60och 100 procent årligen. IT-kriminaliteten ökar i motsvarande omfattning. Att intrång kangenomföras visar att nuvarande konventionella skyddsmetoder inte alltid är tillräckliga.Försvarsmakten, som alltmer ökar sitt beroende av IT, påverkas såväl direkt som indirekt avdenna utveckling.I denna uppsats genomförs en översiktlig inventering och beskrivning av ett antalkonventionella och vilseledande skyddsmetoder för datorer eller nätverk av datorer. Syftet är attvärdera på vilket/vilka sätt vilseledande skyddsmetoder, i förhållande till konventionella, bidrartill ökad informationssäkerhet för Försvarsmakten. Respektive skyddsmetod värderas mot ettantal förmågor, som ur ett informationssäkerhetsperspektiv bedömts önskvärda. Ettunderliggande syfte är också att värdera om vilseledande skyddsmetoder även kan bidra tillFörsvarsmaktens förmåga att genomföra informationsoperationer. Respektive vilseledandeskyddsmetod värderas mot ett antal förmågor, som enligt Försvarsmakten är önskvärda attinneha vid genomförande av informationsoperationer.Uppsatsen visar att ett vilseledande skydd såväl ökar möjligheten för Försvarsmakten att skyddasina informationssystem som förmågan att genomföra informationsoperationer. Uppsatsen visaräven att vilseledande skydd inte i dag kan ersätta ett konventionellt skydd utan är enkomplettering.

Författare

Morgan Thalin

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..