Sök:

Villaägarna som tvingas flytta då LKAB utvidgar brytningen i Malmbergsgruvan


Syftet med denna uppsats är att värdera om fastighetsägarna och de boende på Elevhemsområdet i Malmberget anser att de får rätt ersättning för deras fastigheter av LKAB. Detta har gjorts i form av en enkätundersökning där 57 av 150 hushåll på Elevhemsområdet har deltagit. Hushållen har blivit tillfrågade om deras lägsta accepterade ersättningsnivå för att överlåta villa/tomt till LKAB. Teorin som har använts är minsta kompensationskrav (willingness to accept, WTA), som visar vad en individ är villig att acceptera i kompensation för att ge upp någon sorts tillgång, i detta fall individens villa/tomt. Hushållen på Elevhemsområdet har fått tre alternativ av LKAB då det aktuella området ska tömmas på grund av att det kommer utgöra ett riskområde. De tre alternativen är att sälja villan till LKAB, sälja villan till LKAB men bo kvar som hyresgäst eller flytta med villan på LKAB:s bekostnad. Resultatet tyder på att majoriteten av de som säljer villan accepterar budet de blivit erbjudna av LKAB, vilket kan bero på att om dom i dagsläget skulle sälja villan på en öppen marknad skulle det inte finnas några köpare. Medan majoriteten av de som flyttar med villan inte accepterar ersättningen som LKAB erbjudit, vilket kan bero på att det uppstår omkostnader när de flyttar villan. Men det som verkar ha en stor betydelse för samtliga hushåll är deras egna preferenser och hur de värdesätter sitt boende på Elevhemsområdet i Malmberget.

Författare

Erika Johansson

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..