Sök:

Vilka parametrar påverkar lönsamheten för hotellföretag? - en kvantitativ studie av RevPAR i Göteborg


Denna kandidatuppsats har analyserat interna parametrar som påverkarlönsamhetsmåttet RevPAR (Revenue Per Available Room/intäkt per tillgängligt rum)för hotellföretag i staden Göteborg. Syftet är att få en djupare förståelse för vilkainterna parametrar som påverkar lönsamhet, samt hur och i vilken utsträckning.Studien baserades på en teoretisk referensram bestående av ?Resource-based view?och flertal tidigare studier inom ämnet. Det senare ledde till ett val av tio internaparametrar, med tillhörande hypoteser för undersökningen. Empirin framställdes avinsamlade värden från ett urval på 34 hotellföretag. Efter en stegvis regression och enkorrigering för multikollinearitet avlägsnades fyra parametrar då de förloradesignifikans. En multipel regression och sex hypotestest utfördes sedan på den nyamodellen. Detta resulterade i följande signifikanta parametrar; antal rum, antalstjärnor, konferensfaciliteter, avstånd från centrum, kostnadsfri parkering och antalanställda. Studiens resultat bekräftade den bakomliggande teorin som menade att detinte finns någon applicerbar modell för hela världen om vilka parametrar sompåverkar lönsamhet hos hotell. För Göteborg visade konferensfaciliteter och därmedaffärsgäster som betydande del av kundbasen störst positiv påverkan på RevPAR,därför bör denna interna parameter prioriteras vid strategiska beslut.

Författare

Carolina Einarsson Cecilia Holmgren

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..