Sök:

Vi skulle studera ett projekt, men det var redan upptaget! En jämförelse mellan teori och empiri under en omorganisation


I vår uppsats studerar vi en omorganisation och jämför tillvägagångssättet med teorier gällande projekt och projektledning. Vi arbetar utifrån en retorisk frågeställning gällande om de traditionella projektteorierna räcker till som verktyg för att en projektledare skall ha möjlighet att leda ett framgångsrikt projekt. Eller är det måhända så att man som projektledare behöver besitta andra kunskaper än ren och skär projektteori?Syftet med vår forskning grundar sig i att det i dagsläget är många projekt som misslyckas och vi vill försöka finna orsaken till varför. Under uppsatsens gång har vi dykt in i projektteorins värld och byggt på vår teoretiska referensram. För att kunna göra en jämförelse med verkligheten har vi intervjuat en projektledare för ett projekt på Volvo IT.Vår studie visar på att det krävs något mer än renodlade projektteorier för att få ett framgångsrikt resultat. Orsaken är att projektgruppen består av individer vilket ställer krav på managementkunskaper hos projektledaren.

Författare

Katja Lecznar Mikael Nilsson

Lärosäte och institution

Högskolan i Borås/Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA)

Nivå:

Detta är en D-uppsats.

Läs mer..