Sök:

Varför ska jag lära mig läsa och skriva?

-en motivationsstudie bland bunonger i Kambodja


Denna uppsats bygger på ett fallstudium som genomfördes hösten 2006 i Mondulkiri,Kambodja. Fallstudien är av kvalitativ art och fungerar som metodologiska ramen föruppsatsen där litteraturstudier och intervjuer ingår som instrument. Syftet med studien var attbelysa vad som motiverar vuxna bunonger till lärande samt att belysa hur de beskriver vadkunskap är för dem i deras kontext och hur de värderar den pågåendealfabetiseringsprocessen. För att uppnå studiens syfte genomfördes 15 intervjuer med vuxnabunonger bosatta i Mondulkiri samt litteraturstudier kring motivation, kunskapssyn ochalfabetisering. Intervjuerna genomfördes utifrån en kvalitativ metod. Resultatet frånintervjuerna och litteraturstudierna visar på att det är främst yttre faktorer som påverkarbunongernas motivation. När det gäller förhållandet mellan motivation och lärande är detrelationellt sammankopplat med vad individen värderar som mest nödvändigt för hans/hennessituation i jämförelse med andra värden som är kontextuellt betingat. Bunongernaskunskapssyn är relaterat till deras historia av muntlig tradering och alfabetiseringsprocessensvärde sätts i relation till behovet av kunskap som traderingen inte kan ge. Vidare förstärkerstudien tidigare forskning som visar på att ?bilingual education? och ?non formal education?är goda redskap för att bygga en långsiktig och varaktig alfabetisering.

Författare

Jenny Sunesson

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..