Sök:

Vårdmiljöns betydelse - ur ett patientperspektiv


Bakgrund: Vårdmiljön har genom tiderna gått från att vara i fokus, till att bli åsidosatt till förmån för den medicintekniska utvecklingen och nu på senare år blir den igen allt mer uppmärksammad. Problem: Sjuksköterskan har en viktig roll i skapandet av en vårdmiljö men hur upplever patienten vårdmiljön? Syfte: Att belysa patientens upplevelser av vårdmiljön. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ inriktning med en beskrivande syntes som metod. Resultat: Utifrån patientens upplevelser av vårdmiljön identifierades tre teman med tillhörande subteman. Den omgivande miljön innefattande välkomnande och trygg samt estetikens betydelse. De viktiga relationerna innefattande sjuksköterskors omsorg och samspel med andra. Den inre kraften innefattande en holistisk syn samt delaktighet i vården. Slutsats: Patienterna upplevde både den yttre och den inre miljön som viktig och de båda miljöerna var i ett ständigt utbyte med varandra. Patienterna önskade uppleva en välkomnade och trygg omgivning vid ankomst till en vårdmiljö, miljön skulle även vara estetiskt tilltalande. Patienterna önskade goda relationer med sjuksköterskorna och samspel med de andra patienterna, de ville bli sedda med en holistisk syn samt vara delaktiga i sin egen vård.

Författare

Louise Eck

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..