Sök:

Värdering till verkligt värde ? ett medel för resultatmanipulering?

En jämförelse mellan fastighetsbranschen och skogsbranschen i Sverige


Införandet av IAS 40 och IAS 41 medförde en förändring av redovisningsprinciper för hur förvaltningsfastigheter och skog ska värderas. Den nya värderingsmetoden innebär att tillgångarna ska värderas till verkligt värde. Enligt tidigare forskning innefattar principen för värdering till verkligt värde en handlingsfrihet som riskerar att leda till resultatmanipulering. Genom att studera två branscher där en stor andel av företagens totala tillgångar värderas till verkligt värde kan faktorer som påverkar värderingen undersökas för att visa på indikationer till resultatmanipulering. Trots små skillnader i redovisningsstandarder visar resultatet ett liknande agerande inom branscherna, där båda branscher redovisar den största förändringen av orealiserade värden i samband med årsbokslutet. Det finns dock skillnader mellan branscherna gällande hur väl dessa förändringar följer prisförändringar på marknaden. Detta kan tyda på förekomst av resultatmanipulering, men det finns oklarheter om de orealiserade värdeförändringarna ger en effekt på aktiemarknaden.

Författare

Louise Byström Milla Näsström

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..