Sök:

Välvda gavlar vid ortdrivning


E-handelns implementerande i samhället har minst sagt revolutionerat konsumenters sätt att köpa varor, och helt förändrat inköpsvanor. Internet möjliggör att konsumenter har tillgång till ett globalt utbud av varor, som levereras direkt till köparens adress, och allt utan att konsumenten ens behöver lämna det egna hemmet.Vi har valt att undersöka studenter i en mellanstor svensk stad som konsumentgrupp. Studenter är en för oss synnerligen intressant konsumentgrupp då de har unika förutsättningar i deras konsumtion av varor. Ung ålder, en restriktiv månadsbudget och förhållandevis goda internetkunskaper är egenskaper som de flesta studenter besitter och är av stor betydelse vid köpprocessen som sker på internet. Med detta i åtanke har vi formulerat ett syfte för denna uppsats:Syftet med denna studie är att utöka vår förståelse för studenters förberedelse inför köp på internet, detta kommer vi genomföra genom att undersöka studenters köpbeteende.Den studie vi skall genomföra kommer också syfta till att utöka e-handlarens kunskap om hur konsumenternas preferenser inom förberedelseprocessen inför köp på internet ser ut.Resultatet kommer att belysa problemområdet och kommer sättas i perspektiv mot hela köpprocessen.Teorin, vilken kommer ligga till grund för analysen av vår studie, har vi delvis tagit ifrån resultaten av tidigare genomförda studier inom forskningsområden. Dessutom har vi inkluderat etablerade teorier inom marknadsföring för att sätta vår egen undersökning i ett bredare sammanhang.Studien är genomförd enligt deduktiv metod och vi beskriver den även som komparativ då vi förhåller studiens resultat till tidigare genomförda studier inom forskningsområdet. De centrala slutsatser vi kan dra efter genomförd undersökning är följande:- Studenters förberedelse inför köp på internet präglas i hög grad av tidigare erfarenheter och personliga preferenser.- Studenters förberedelse inför köp på internet utförs både på och utanför internet.- Studenter förknippar köp på internet med både positiva och negativa känslor.- De positiva känslorna kan leda till impulsköp av relaterade produkter.Vi presenterar studiens implikationer för studenter som konsumentgrupp och e-handlare, och avslutar med att lämna förslag på vidare studier inom forskningsområdet.

Författare

Mikael Löfgren

Lärosäte och institution

Luleå/Bergsskolan

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..