Sök:

?Välkommen till mitt liv?. Individperspektiv inom omsorgen av personer med utvecklingsstörning och psykiska funktionshinder

mål och tillämpning


Individualisering, individanpassning, individfokusering? kärt barn har många namn. Vad menar vi när vi så gärna pratar om att vi har individinriktat arbetssätt? Vad betyder detta i en värld där människor med funktionshinder kategoriseras i en stereotypisk bild? Individperspektivets definition och tillämpning inom omsorgen av personer med utvecklingsstörning och psykiska funktionshinder har utgjort studiens syfte. Lagstiftningens mål och intentioner har varit vägledande i de frågeställningarna som intervjuerna i studien bygger på. Intervjuer har analyserats med idéer hämtade från Grounded theory. Tillämpningen i det praktiska arbetet tyder på vissa svårigheter och ibland hinder i arbetet när den enskilde individens behov skall sättas i centrum. Metoder för brukarinflytande behöver utvecklas. De ekonomiska förutsättningarna till en rättighetslagstiftning som LSS behöver sin belysning. Systemet bygger på en kollektivistisk syn på omsorgen och om lagstiftningens intentioner skall kunna uppnås behövs nya perspektiv för att kunna se individen som en huvudperson.

Författare

Mervi Kostet

Lärosäte och institution

Luleå/Arbetsvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..