Sök:

Våldsutsatta kvinnors förväntningar på och upplevelser av socialtjänsten


Denna studies syfte är att undersöka våldsutsatta kvinnors förväntningar på och upplevelser av socialtjänstens bemötande och insatser utifrån Goffmans dramaturgiska rollteori samt maktperspektivet. I denna studie används en kvalitativ ansats där vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med våldsutsatta kvinnor som har varit i kontakt med socialtjänsten. De studier som berör våldsutsatta kvinnors förväntningar på och upplevelser av socialtjänsten är väldigt begränsade. Med detta i åtanke bör ytterligare forskning inom detta ämne eftersträvas. Föreliggande studies resultat har varit att de våldsutsatta kvinnornas förväntningar inte överensstämde med upplevelserna som de hade av socialtjänstens bemötande och insatser. Upplevelserna har generellt varit sämre än de förväntningar kvinnorna hade innan kontakten med socialtjänsten. Efter analysen av resultaten såg vi tydligt att de kvinnor som inte hade haft några förväntningar på socialtjänstens bemötande och insatser fick en bättre upplevelse av dem. De kvinnor som däremot hade förväntningar på socialtjänstens bemötande och insatser fick en sämre upplevelse.

Författare

Olivia Lundin Minoudi Safa Bannoura

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..