Sök:

Vad gjorde kvinnorna när männen skrev historia?

Läroböcker i historia ur ett genusperspektiv


Det har alltid funnits ungefär lika många kvinnor som män. Ändå har kvinnor ofta osynliggjorts ihistorieskrivningen. I detta examensarbete undersöks skildringarna av män och kvinnor underantiken och medeltiden i läroböcker i historia för gymnasieskolans A-kurs utgivna mellan 1976och 2008. Både läroböckernas skrivna texter och dess bildmaterial undersöks. Analysen visar attdet inte finns några stora skillnader mellan läroböckernas ord och bilder, inte heller mellankapitlen om antiken och medeltiden, när det kommer till skildringen av kvinnor och män. Isamtliga böcker finns i stället ett konsekvent förhållningssätt till kvinnohistoria ellergenushistoria. Detta förhållningssätt har i många utav läroböckerna tydligt påverkats av denakademiska utvecklingen av kvinnohistoria och genushistoria, men detta resultat är inte entydigt.

Författare

Johan Persson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..