Sök:

Vad får organisationen för betydelse för stiftelser?


Syfte: Syftet med denna explorativa studie är att jämföra två stiftelseförvaltare i Sverige för att se vilken organisationsstruktur de har, anledningen till varför de väljer den formen av struktur, vilka konsekvenser får organisationsstrukturen och hur effektivt fungerar respektive struktur för stiftelseförvaltaren. Metod: Ett flertal intervjuer har genomförts med Göteborg och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen med hjälp av mina intervjufrågor. Lämplig litteratur och vetenskapliga artiklar har valt ut för att kunna få fram relevant referensram. För att kunna analysera referensramen och den insamlade datan har analysen delats upp i fem kategorier 1 organisationsstruktur, 2 samförvaltning, 3 stiftelselagen, 4 allmännyttan, 5 kostnader och effektivitet. Slutsats: Används "fel" orgnisationsstruktur i verksamheten leder det till ineffektivitet som ger ökade kostanader. Slutsatsen är att det finns skillnader mellan Göteborg och Stockholms Stad främst vad som gäller organisationssturkturen och kostnaderna. Det ser ut som att en centraliserad organisation passar bättre och kostar mindre för stiftelserna som samförvaltas i form av anknuten förvaltning. Dock jämförs bara två städer i denna studie och det går därför inte att generalisera detta resultat. Det skulle krävas en mer omfattande studie med fler städer inblandande som skulle kunna styrka denna slutsats. Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att studera exakt kostnaderna ser ut och vad det faktiskt är som kostar. Är det personalen, förvaltaren, administrationen eller något annat som gör att kostnaderna eskalerar? Denna studie har handlat om anknutna stiftelser och det skulle vara intressant att studera hur det fungerar med för stiftelser med egen förvaltning? Finns några det några skillander mellan anknutna stiftelser och de med egen förvaltning? Vad finns det för liknelser? Har de ungefär samma problem, strategier och kostnader? En annan intressant vidareforskning skulle kunna vara att undersöka hur själva övergången av en decentraliserad organisation till en centraliserad organisation borde ske utan att belasta stiftelserna för mycket. Hur ska man gå tillväga, vad är viktigt att tänka på samt hur lång tid bör det ta?

Författare

Stefan Danko

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..