Sök:

Utva?rdering av O?ckero? Kommuns Preventionsprogram ?Alla O?verens?

En Masteruppsats med Mixad-Metod ansats


Alkoholkonsumtion a?r grundorsak till flertalet sjukdomar som pa?verkar folkha?lsan negativt. Mindera?riga a?r mer sa?rbara mot de negativa konsekvenserna av alkohol a?n vuxna. Da?rfo?r det viktigt med alkohol- och drogfo?rebyggande metoder inriktade pa? unga som ger god effekt. Alla O?verens a?r ett lokalt framtaget alkohol- och drogfo?rebyggande program i O?ckero? kommun som har ma?lsa?ttningen att fo?rebygga ungdomsfylleri genom att fa? alla fo?ra?ldrar o?verens om att deras barn inte ska dricka alkohol. Uppsatsen hade en mixad-metod ansats da?r fra?mst intervjuer (N=9) och drogvaneunderso?kningar, som pa?ga?tt i nio a?r (2003-2011), med pojkar och flickor i a?rskurserna 7-9 (N=4273) anva?nds. Utifra?n dataka?llorna gjordes en utva?rdering da?r implementering, utvecklingen av alkohol-, och intensivkonsumtionen samt vilka faktorer som pa?verkar alkoholbruket underso?ktes. Det kvalitativa resultatet visade pa? ett starkt sto?d fo?r Alla O?verens bland politiker och ho?gre tja?nstema?n, men ett sa?mre kunskapsla?ge om vad programmet inneha?ller. Det kvantitativa resultatet visar pa? en signifikant nedga?ng i alkoholbruk och intensivkonsumtion samt tydliga samband mellan fo?ra?ldrars tilla?tande attityd, mobbare, ro?kare och elevernas alkoholvanor. Sammanfattningsvis bela?gger uppsatsen va?rdet av det drogfo?rebyggande programmet Alla O?verens. 

Författare

Jesper Hellberg

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Hälsoakademin

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..