Sök:

Utformning av ett balanserat styrkort i ett företag som präglas av coopetition

En interaktiv fallstudie av tillitens betydelse för ledningsgruppens arbete

Syftet med studien har varit att skapa förståelse för sambandet mellan tillit och en ledningsgrupps förmåga att formulera mål och strategier vid coopetition. Studien har vidare syftat till att undersöka sambandet mellan utformningen av ett balanserat styrkort och tilliten. Studien har även syftat till att skapa förståelse för hur och om ett balanserat styrkort kan påverka förmågan hos en ledningsgrupp, i ett företag som präglas av coopetition, att formulera mål och strategier. Studien har genomförts som en interaktiv och aktörsorienterad fallstudie av ett företag som genomgått en fusionsprocess. Studiens resultat har analyserats genom att pröva fem teser som utvecklats ur studiens teoretiska referensram. Studiens resultat visar att tillit är en kritisk faktor för en ledningsgrupps förmåga att formulera mål och strategier i företag som präglas av coopetition. Genom att nå en tillräcklig nivå av tillit ökar en ledningsgrupps förmåga att formulera mål och strategier. Vid låg tillit är det kritiskt att vidta åtgärder för att öka tilliten inom en ledningsgrupp. Studiens resultat visar även att arbetet med att utforma ett balanserat styrkort kan förväntas öka tilliten inom en ledningsgrupp.

Författare

Bo Karlsson David Nordström

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..