Sök:

Utbrott av livsmedelsburen smitta på äldreboenden i Sverige


Svenskar 65 år eller äldre beräknas öka från dagens 1,6 miljoner till 2,3 miljoner år 2030. Äldre kan ansöka om bistånd vilket kan bestå av matleveranser eller helpension i särskilt boende. Livsmedelssäkerheten styrs av EG-lagstiftning och svensk lag gäller även matleveranser och mat i särskilt boende. Äldre i särskilt boende utgör en högriskgrupp för livsmedelsburen smitta och i dagsläget saknas en information om hur utbrott av livsmedelsburen smitta drabbat äldreboenden. Mot bakgrund av avsaknad av information har detta arbete utförts. En litteratursökning gjordes via ISI Web of Knowledge, sökorden elderly* and food poison* och gastroenteritis and elderly and food användes. Svensk media genomsöktes via www.retriever-info.com/se/. I mediaartiklar framkom plats och datum för totalt fem utbrott av livsmedelsburen smitta. Miljökontor eller jämförbar myndighet i berörda kommuner kontaktades och ombads skicka allmänna handlingar från utbrotten varefter handlingarna analyserades och sammanställdes. De allmänna handlingarna visade att ett äldreboende drabbades av ett utbrott av livsmedelsburen smitta efter att serverad mat framställd enligt cook-chill metoden som innehöll höga halter av Bacillus cereus. En kommun kunde informera att servicehus och äldrebonde drabbats av utbrott efter att serverat dillkött innehållande höga halter Clostridium perfringens och där bristande avsvalning misstänktes bidragit till utbrottet. I mitten av 90-talet insjuknade ett antal vårdtagare efter att bland annat ätit dåligt varmhållen gulasch där provtagning kunde visa höga halter av Clostridium perfringens. År 2009 visade faecesprover att vårdtagare, personal och personer med matleverans drabbats av calicivirus efter att ätit mat från ett tillagningskök. I februari 2010 drabbades ett äldreboende i en annan kommun av calicivirus och denna gång misstänktes frysta hallon ha orsakat utbrottet. Implementering av nya system kräver faroanalys samtidigt är hygien och rätt temperatur grundläggande för att undvika utbrott av livsmedelsburen smitta. Vidare bör ansvarsfördelningen vara tydlig och känd i personalgrupper. Lagar ska följas och livsmedelsverkets råd är tillsammans med branschriktlinjer ett bra stöd för att producera säkra livsmedel.

Författare

Andreas Arvidsson

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Microbiology

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..