Sök:

Upplevelsen av hot och våld

En litteraturstudie om vårdpersonalens upplevelser av att bli utsatt för hot och våld inom hälso- och sjukvården


Bakgrund: Hot och va?ld riktat mot va?rdpersonal a?r idag ett va?xande problem o?ver hela va?rlden. Va?rdpersonal tillho?r en av de yrkeskategorier da?r det fo?religger en o?kad risk att bli utsatt fo?r hot och va?ld fra?n patienter. Va?rdpersonal a?r de som sta?r fo?r omva?rdnaden av patienterna och forskning visar att om personalen blir utsatta fo?r hot och va?ld kan det uppsta? konsekvenser fo?r ba?de va?rdpersonal och patienter.Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelsen av hot och va?ld hos va?rdpersonal inom ha?lso- och sjukva?rden.Metod: I litteraturstudien har 8 vetenskapliga, kvalitativa artiklar sammansta?llts och analyserats med kvalitativ inneha?llsanalys med induktiv ansats. Artikelso?kning har skett i databaserna Cinahl, PsycINFO, PubMed och Scopus.Resultat: Resultatet visar att upplevelsen av att utsa?ttas fo?r hot och va?ld leder till en ma?ngd starka ka?nslor hos den som blivit utsatt. Ka?nslorna a?r fo?r det mesta av negativ karakta?r och kan handla om ka?nslan av att uppleva sig vara hotad och ra?dd, att ka?nna ba?de subjektiv ilska samt ilska riktad mot patienterna, ka?nna maktlo?shet och att ka?nna hopplo?shet och nedsta?mdhet. Hot och va?ld leder till konsekvenser fo?r personalen. Det omfattar bland annat att motivationen sa?nks, personalen ?tar med sig jobbet hem? och privatlivet drabbas. Det uttrycktes en stark o?nskan av sto?d, kunskap och utbildning.Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar att upplevelsen av att bli utsatt fo?r hot och va?ld leder till ma?nga sva?ra konsekvenser fo?r de som blir drabbade. Fo?r att fo?rba?ttra hanteringen av konsekvenserna kra?vs utbildning och sto?d till va?rdpersonalen samt vidare forskning inom omra?det ba?de fo?r att fo?rebygga och hja?lpa personal som blivit utsatt. 

Författare

Tina Avander Ida Ingesson

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..