Sök:

Upplevda sväljningssvårigheter vid cancer i struphuvud och nedre svalg

En studie baserad på patientrapportering efter cancerbehandling med inriktning på livskvalitet och logopedens insatser


Cancer i huvud- och halsregionen och dess behandling har setts leda till sva?righeter att sva?lja hos cirka 40 % av patienterna. Sva?ljningssva?righeterna har visats vara sva?rast vid larynx- och hypofarynxcancer. Sva?ljningssva?righeter pa?verkar livskvaliteten negativt enligt flera studier. Logopeden har en central roll i rehabilitering och behandling vid sva?ljningsva?righeter hos dessa patienter. Ma?tningar av sva?ljningssva?righeter med subjektiva eller objektiva ma?tt sta?mmer inte alltid o?verens. Ma?nga studier a?r objektivt inriktade. Det a?r viktigt att a?ven lyfta fram patientens egen upplevelse av sva?ljningen. Syftet med fo?religgande studie var att kartla?gga fo?rekomst av upplevda sva?ljningssva?righeter hos patienter behandlade fo?r larynx- och hypofarynxcancer samt att sa?tta dessa i relation till livskvalitet. Vidare a?mnade studien sammansta?lla patienters rapportering av logopedinsatser. I studien anva?ndes de tva? sja?lvskattningsformula?ren MDADI och EAT-10 samt ett fra?geformula?r, utformat av projektansvariga, som material. Formula?ren skickades till 92 patienter som behandlats fo?r larynx- och hypofarynxcancer vid Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan a?ren 2000 och 2009. 41 patienter inkluderades i studien. EAT- 10 uteslo?ts ur analysen pa? grund av att fa? formula?r samlades in. Resultatet visade att 44 % av de medverkande upplevde sva?ljningssva?righeter. Fo?rekomst av upplevda sva?ljningssva?righeter var ho?gre i gruppen med hypofarynxcancer a?n i gruppen med larynxcancer. En signifikant skillnad (p = 0,006) fanns i fo?rekomst av sva?ljningssva?righeter mellan de ho?gre och la?gre tumo?rstadierna. Kombinationsbehandlingen kirurgi fo?ljt av stra?lning visade en ho?gre fo?rekomst av sva?ljningssva?righeter a?n o?vriga behandlingsformer. Medianva?rdet av totalpoa?ngen i MDADI (20= la?g funktionalitet, 100 = ho?g funktionalitet) var 69,5/100 i hypofarynxcancergruppen och 96/100 i gruppen med larynxcancer och spridningen var stor (23-100). La?gre sva?ljningsrelaterad livskvalitet korrelerade med ho?gre tumo?rstadium (rho = -0,65, p<0,001). 18 patienter hade haft kontakt med logoped och den vanligaste anledningen var ra?dgivning. Sex medverkande med sva?ljningssva?righeter som ej erbjudits logopedkontakt, hade o?nskat kontakt med logoped. De slutsatser som kan dras utifra?n resultaten a?r att de upplevda sva?ljningssva?righeterna fo?rekom i sto?rst utstra?ckning och hade sto?rst negativ pa?verkan pa? den sva?ljningsrelaterade livskvaliteten hos de som behandlats fo?r ho?gre tumo?rstadium samt hypofarynxcancer. Framtida forskning skulle fo?rslagsvis kunna fokusera pa? sva?ljningsrelaterad livskvalitet i relation till logopedens insatser. 

Författare

Frida Johansson Mikaela Åström

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Logopedi

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..