Sök:

Uppgradering av reklamationssystem

Windows Presentation Foundation

Porsche är ett tysk bilföretag mest känt för sportbilar och är en del av Volkswagen koncernen. Volkswagen Group Sverige tillgodoser Porsche Sverige med ett reklamationssystem som heter PRT.PRT är en webbapplikation som är skriven med Active Server Pages och Visual Basic 6 komponenter. PRT är i dagsläget svårunderhållet och allmänt småbuggit att använda och jobba med. Systemet körs även på gamla servrar som Volkswagen Group Sverige vill sluta att använda. Detta har gett att Volkswagen Group Sverige vill avveckla detta system och skriva om PRT till en klient som kan nås remote istället för via webben. Examensarbetets uppgift blev att ta fram en prototyp för detta nya PRT system.Rapporten beskriver vilka teknologier som valdes att användas och varför de valdes. Den beskriver även hur systemet valdes att designas och hur olika problem med systemet valdes att lösas med dessa teknologier och design.Examensarbetet delades in i tre faser. Först i en förstudiefas där det gamla PRT systemet analyserades och en kravlista togs fram. Sedan studerades de teknologier som skulle behövas för att genomföra examensarbetet. Därefter pågick en genomförandefas där krav inkrementellt implementerades och testades. Slutligen en avslutandefas där rapporteringen färdig-ställdes och systemet snyggades upp och testades i sin helhet.Resultatet blev en prototyp gjord med hjälp av Windows Presentation Foundation och Model-View-ViewModel mönstret. Prototypen innehåller en stor del av den funktionalitet som ska finnas i ett färdigt system. Prototypen löser även de krav på separering av logik och vy samt de buggar som det gamla systemet innehöll.

Författare

Marcus Andersson

Lärosäte och institution

KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..